Medewerkersveiligheid in zorg en welzijn

advertisement
Medewerkersveiligheid
in zorg en welzijn
Resultaten ledenenquête 2011
Voor u zetten we de meest opvallende resultaten op een rij:
Medewerkers in de sector zorg en welzijn ervaren regelmatig agressie of ander negatief gedrag op de werkvloer. Toch
voelen ze zich hierdoor nauwelijks onveiliger dan twee jaar geleden.
Ondanks de negatieve effecten op werkplezier en gezondheid stapt men niet snel uit zorg en welzijn. Hoewel een redelijk
aandeel dit wel overweegt (ongeveer 20%), neemt slechts 6% ook daadwerkelijk die stap en dan meestal toch binnen de
sector.
Negatief gedrag/agressie verschilt duidelijk per sector binnen zorg en welzijn. De GGZ, maatschappelijke opvang en
ambulancevoorzieningen behoren tot de grootste risicosectoren.
Ruim 1.700 leden hebben hun eigen ervaringen met ons gedeeld en tips gegeven.
Resultaten
1. Hoe veilig voelt u zich over het algemeen tijdens uw werk in zorg & welzijn?
Zeer onveilig
1%
Onveilig
3%
Soms onveilig
31%
Niet onveilig, maar ook niet veilig
10%
Veilig
49%
Zeer veilig
6%
2. Voelde u zich in de afgelopen twee jaar veiliger of minder veilig vergeleken met de twee jaar daarvoor?
Veel onveiliger
2%
Onveiliger
29%
Even veilig
60%
Veiliger
8%
Veel veiliger
0%
3. Bent u in de afgelopen twee jaar wel eens slachtoffer of getuige geweest van onderstaande negatieve gedragingen/
incidenten tijdens uw werk in Zorg & Welzijn?
Toelichting: Met slachtoffer wordt bedoeld dat het negatieve gedrag tegen uzelf gericht was. Met getuige wordt bedoeld dat u
negatieve gedragingen tegenover iemand anders heeft gehoord/gezien.
Slachtoffer
Verbaal negatief gedrag en/of agressie
85%
Fysiek negatief gedrag en/of agressie
51%
Bedreiging/intimidatie
36%
Seksuele intimidatie
24%
Discriminatie
20%
Anders
11%
Getuige
Verbaal negatief gedrag en/of agressie
Fysiek negatief gedrag en/of agressie
Seksuele intimidatie
Bedreiging/intimidatie
Discriminatie
Anders
78%
58%
42%
37%
29%
10%
Medewerkersveiligheid
in zorg en welzijn
Resultaten ledenenquête 2011
4 Hoe vaak was u ongeveer slachtoffer van negatief gedrag en/of agressie in de afgelopen twee jaar?
Vrijwel nooit
9%
Incidenteel
34%
Af en toe
33%
Regelmatig
19%
Vaak
5%
5. Hoe heeft de hoeveelheid negatief gedrag/agressie die u ervaart ten opzichte van twee jaar geleden zich ontwikkeld?
Sterk afgenomen
2%
Afgenomen
9%
Gelijk gebleven
53%
Toegenomen
32%
Sterk toegenomen
3%
6. Welke invloed heeft negatief gedrag en/of agressie op uw gezondheid en werkplezier? Meerdere antwoorden mogelijk
Werkplezier
45%
Geen effect op functioneren
42%
Psychische gezondheid
19%
Anders
16%
Lichamelijke gezondheid
11%
Slechter functioneren
7%
Overwogen ziekmelden
6%
Ziekmelden
3%
7. Welke invloed heeft negatief gedrag en/of agressie op uw keuze om werkzaam te blijven binnen zorg & welzijn?
Overwogen ander werk in zorg en welzijn
19%
Overwogen ander werk buiten zorg en welzijn
18%
Ander werk gaan zoeken in zorg en welzijn
6%
Ander werk gaan zoeken buiten zorg en welzijn
1%
Anders, namelijk
62%
Bij ‘anders, namelijk’ geeft de meerderheid aan dat negatief gedrag geen invloed heeft en dat men gewoon in zorg & welzijn
blijft werken. Men is gewend geraakt aan enige mate van agressie en men heeft veelal begrip voor de patiënten waardoor men
hiermee te maken heeft. Daarnaast worden als vormen van invloed vaak genoemd: bespreken met leidinggevende en collega’s,
volgen van agressietrainingen en begeleid worden, eerder stoppen met werken, minder gaan werken of als zelfstandige gaan
werken en niet meer naar bepaalde cliënten gaan. Qua gedragsverandering geeft men aan zich vaker gespannen of onzeker te
voelen en meer op zijn of haar hoede te zijn.
8. Welke invloed heeft negatief gedrag en/of agressie op uw keuze om al dan niet langer door te werken binnen zorg &
welzijn?
Veel invloed
13%
Enige invloed
41%
Geen invloed
46%
Medewerkersveiligheid
in zorg en welzijn
Resultaten ledenenquête 2011
9. Heeft u nog opmerkingen over veiligheid binnen zorg & welzijn?
Ruim 1700 leden hebben een opmerking gemaakt. Deze opmerkingen gaan vooral over:
Oplossingen om de werkvloer veiliger te maken
Toename van gevoel van onveiligheid door tekort aan personeel
Dat door gedrag van patiënten onveilige situaties ontstaan
De werkbeleving rondom werken in zorg & welzijn in zijn algemeenheid
Oplossingen door het eigen gedrag te veranderen
De onderling slechte bejegening van collega’s naar elkaar
Bezuinigingen waardoor werken in zorg & welzijn als minder veilig wordt ervaren
Dat door toegenomen werkdruk het gevoel van onveiligheid groeit
Werknemers die zich onveilig voelen door de opstelling van leidinggevende of werkgever
Voorbeelden van werksituaties waarin men veilig of juist onveilig voelt
Download