REGLEMENT AANVRAAG VOEDSELPAKKETTEN Overweging: Het

advertisement
REGLEMENT AANVRAAG VOEDSELPAKKETTEN
Overweging:
Het OCMW stelt vast dat diverse cliënten onvoldoende middelen hebben om voedsel aan te
kopen. In Kortenaken is er geen georganiseerde voedselbedeling voorhanden. Vandaar dat
het OCMW koos voor een samenwerking met de Sint-Vincentiusvereniging, gevestigd te
Diest. Hier kan er 1x/maand een voedselpakket worden afgehaald, mits voorlegging van een
attest van het OCMW dat de aanvrager gerechtigd is op deze hulpverlening.
Reglement:
1. Aanvraag:
Cliënten dienen zelf een aanvraag te doen tot het bekomen van een voedselpakket. De
aanvraag zal worden voorgelegd de eerstvolgende vergadering van de raad of het vast
bureau.
2. Rechthebbenden:
Zijn gerechtigd zonder dat een sociaal onderzoek nodig is naar inkomsten en uitgaven:
-
Personen die in budgetbeheer zijn bij het OCMW
Personen die in een procedure van collectieve schuldenregeling zitten
Personen die een leefloon of een financiële steun equivalent leefloon genieten
Personen met een inkomen lager of gelijk aan de Europese armoedegrens (*)
In alle andere gevallen zal een sociaal onderzoek gebeuren naar de inkomsten en uitgaven
van de aanvrager.
3. Bijzondere voorwaarde:
Alle dossiers vereisen een positief advies van de behandelende maatschappelijk assistente.
Indien deze van oordeel is dat een cliënt – ondanks een beperkt inkomen – toch in staat is
de nodige levensmiddelen aan te kopen, zal geen toekenning van een voedselpakket
kunnen gebeuren.
4. Afhaling van het pakket:
De rechthebbenden ontvangen jaarlijks een lijst waarop de afhaaldata vermeld staan.
Cliënten halen zelf de voedselpakketten af bij de Sint-Vincentiusvereniging te Diest.
Voor cliënten die zich niet op de vooropgestelde uren kunnen aanbieden bij de voedselbank,
zal het OCMW de pakketten meebrengen naar het OCMW. De pakketten kunnen daar
worden afgehaald de resterende dagen van de week van afhaling en dit onder de werkuren
van het OCMW.
Voor cliënten die over geen vervoer beschikken zal het OCMW het pakket aan huis brengen.
Indien de cliënt uitzonderlijk geen voedselpakket wenst (bijv. hospitalisatie, …) dient hij het
OCMW hiervan te verwittigen uiterlijk op maandag voor 12 uur in de week dat het pakket ter
beschikking is.
Wanneer de rechthebbende cliënt zijn pakket twee keer niet afhaalt zonder verwittiging zal
hij geen recht meer hebben op voedselpakketten.
(*)Bron: Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen,
basis van berekening: European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC 2011). Cijfers terug
te vinden op www.vakantieparticipatie.be
Goedgekeurd door de Raad in zitting van 26 oktober 2015.
Download