Omzendbrief gebruik hoedanigheidscodes NL

advertisement
FRONT DESK
E-mail: [email protected]
Tel : 02/508.85.85 I Fax : 02/508.86.10
Mevrouw de Voorzitster
Mijnheer de Voorzitter
van het OCMW
Dienst
Dienst Leefloon / Wet 65
uw brief van
uw kenmerk
Ons kenmerk
LL/ 21.03
datum
Bijlage(n)
Betreft : Gebruik van integratie - hoedanigheidscodes
Bet
reft
Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,
Gelet op de nodige bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet de toegang tot de in
het netwerk van de sociale zekerheid beschikbare gegevens beperkt zijn tot de
gemachtigde instellingen en personen. Om informatie over een gebruiker te kunnen
uitwisselen met de instellingen, moet het OCMW aldus eerst het netwerk van de sociale
zekerheid mededelen dat het een dossier voor de betrokken persoon opent of beheert. Dit
gebeurt door middel van de integratieberichten. Zodra de persoon is geïntegreerd, namelijk
is ingeschreven in de databases van de POD MI en van de KSZ door het OCMW, heeft het
OCMW het recht gegevens te verzenden of te ontvangen via het netwerk van de sociale
zekerheid. De OCMW’s mogen natuurlijk niet gelijk wie op gelijk welk ogenblik en op gelijk
welke manier integreren. In feite, indien het OCMW gegevens betreffende een persoon via
het netwerk moet inzamelen of mededelen om zijn wettelijke opdrachten te vervullen, dan
zal het OCMW deze persoon moeten integreren. Aangezien, door deze integraties, de
andere OCMW’s in kennis kunnen gesteld worden van het bestaan van een dossier dat
elders is geopend, moet het OCMW zorgen voor de juistheid van de betrokken gegevens.
-
Alle gegevensstromen die via de KSZ verlopen worden aan een integratiecontrole
onderworpen. Opdat een bericht deze integratiecontrole met succes zou doorlopen en zou
worden aanvaard, is het onontbeerlijk dat de betrokkene is of wordt geïntegreerd onder
een bepaalde hoedanigheidscode.
Er bestaan momenteel zes integratie - hoedanigheidscodes :
Code 1 : dossier in onderzoek voor een maximale periode van twee maanden ;
Code 2 : dossier leefloon voor een maximale periode van één jaar ;
Code 3 : dossier equivalent leefloon voor een maximale periode van één jaar ;
Code 4 : andere financiële hulp voor een maximale periode van één jaar ;
Code 5 : inwonend gezinslid, zonder enig recht, voor een maximale duur van één jaar
(volgt normaal de periode van integratie van de gerechtigde) ;
2.
Code 6 : dossier van een gesubsidieerde tewerkstelling voor een maximale periode van
één jaar.
De hoedanigheidscode 4 wordt gebruikt voor allerhande toelagen en premies, zowel
periodiek als eenmalig. Voorbeelden hiervan zijn de huur, de verwarming, de
stookoliepremie, de terugbetaling medische hulp, de kosten crisisopvang (niet gedekt door
leefloon of equivalent leefloon) en specifieke aankopen en enzovoort.
Deze hoedanigheidscode 4 wordt ook gebruikt wanneer steun als voorschot wordt verleend
(en geen leefloon of equivalent wordt toegestaan).
Er worden drie nieuwe hoedanigheidscodes toegevoegd.
De code 7 is voor dossiers collectieve schuldbemiddeling of budgetbegeleiding, evenals de
begeleidingen in het kader van de LAC’s voor een maximale periode van vijf jaar.
De code 8 is voor dienstendossiers voor een maximale periode van 5 jaar en wordt
gebruikt voor gezins-bejaardenhulp, poetshulp, klusjesdiensten, plaatsing kinderen of
bejaarden, warme maaltijden aan huis, personenalarmsystemen, boodschappendiensten
enzovoort voor een maximale periode van vijf jaar.
De code 9 is voor andere vormen van begeleiding bijvoorbeeld bij uithuiszettingen, sociale
verhuringen, administratieve of psychosociale ondersteuning, rechtshulp enzovoort voor
een maximale periode van één jaar.
Vanaf 1 juli 2008 kunnen de OCMW’s de hoedanigheidscodes 7, 8 en 9 op vrijwillige basis
gebruiken.
Met de meeste hoogachting,
De Voorzitter,
Julien VAN GEERTSOM
Download