Huisstijl

advertisement
OCMW GENT Onderbergen 86  09 266 99 11  09 266 99 99
Departement Sociale Zaken – Algemene Maatschappelijke Dienstverlening
Bezoekadres: Begijnhofdries 33-35 9000 Gent
Bereikbaar: De lijnen 3,38,17,16,1,10,11, 40 – 8.00-12.00 en 13.30-17.00
Contactpersoon
Naam MA
Tel.nr.
Uw kenmerk
uw bericht van
ons kenmerk
bijlage
datum
Geachte mevrouw
Geachte heer
Wat heeft het OCMW beslist ?
U werd uitgenodigd op de hoorzitting van datum. U was hierop niet aanwezig.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft op datum het volgende beslist :
Het OCMW zal het ten onrechte verleende leefloon categorie … in opleg op… / zijnde het
verschil tussen … voor de periode van … tot en met … van u terugvorderen.
U bent akkoord om dit bedrag terug te betalen aan … EUR per maand via inhouding op de hulp /
vrijwillige afstand inkomen / storting aan de Dienst Financiën op rekeningnummer 000-000931301.
OF
De Dienst Financiën zal u contacteren over de wijze van terugbetaling.
Hoeveel moet u terugbetalen?
U moet in totaal * EUR terugbetalen. U kan in bijlage 1 nalezen hoe wij aan dit bedrag komen.
Waarom?
Het OCMW van Gent is niet langer het bevoegde OCMW om uw aanvraag te behandelen, om
volgende reden(en):
- Vanaf datum heeft u / U heeft uw gewoonlijke en effectieve verblijfplaats in *. In dat geval
is het OCMW van * bevoegd om uw aanvraag te behandelen (artikel 1, 1° van de wet van 02.04.1965).
- Op het moment van uw opname in * (naam van de instelling) was u ingeschreven in het
bevolkingsregister van *. In dat geval is het OCMW van * bevoegd om uw aanvraag te
behandelen (artikel 2 § 1 van de wet van 02.04.1965).
- U bent student vanaf *. Hierdoor is het OCMW van de plaats waar u was ingeschreven in het
bevolkingsregister op het moment van uw aanvraag leefloon bevoegd om uw aanvraag te
behandelen. Dit is OCMW * (artikel 2 § 6 van de wet van 02.04.1965).
U bent dakloos sinds * en uw feitelijke verblijfplaats bevindt zich in*. In dat geval is het
OCMW van * bevoegd om uw aanvraag te behandelen (artikel 2 § 7 van de wet van 02.04.1965).
- De gemeente * werd aangeduid als verplichte plaats van inschrijving in het wachtregister. U
moet zich wenden tot het OCMW van * (artikel 2, § 5 van de wet van 02.04.05).
-
OF:
- U heeft voldoende inkomsten en bestaansmiddelen (art.3,4° van de wet van 26.05.2002) namelijk …
- U heeft uw recht op uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving (art.
3,6° van de wet van 26.05.2002) niet uitgeput. U heeft namelijk geen aanvraag gedaan tot
werkloosheidsvergoeding / ziektevergoeding / pensioen / loon / kinderbijslag / onderhoudsgeld /
inkomensvervangende- en/of integratietegemoetkoming]
- U weigert mee te werken aan het sociaal en financieel onderzoek (art. 19§2 van de wet van
26.05.2002) : namelijk u …
- U heeft bestaansmiddelen, waarvan u het bestaan kende, niet aangegeven (art. 22§1 van de wet van
26.05.2002) : namelijk u …
- U heeft onvolledige en / of valse verklaringen afgelegd over uw verblijfssituatie en / of
financiële situatie en / of gezinstoestand (art. 22§1 van de wet van 26.05.2002) namelijk ...
- U bent niet werkbereid (art. 3,5° van de wet van 26.05.2002). Dit blijkt uit … De medisch adviseur
van het OCMW Gent heeft u nochtans werkgeschikt verklaard op ….
- Deze gegevens blijken uit het sociaal onderzoek gevoerd door uw maatschappelijk werker en
zijn vermeld in het document feitelijke vaststelling (art.60§1.3 Organieke Wet van 08.07.76) opgemaakt
op …. U heeft dit niet ondertekend.
- Uw bedrieglijk inzicht en opzet (art. 30§1 van de wet van 26.05.2002). Dit blijkt uit …
- De duidelijke tekenen van welstand (art. 3,4° van de wet van 26.05.2002) namelijk u …
Leest u nog even deze belangrijke mededelingen?
 Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing, kan u in beroep gaan. U vindt hierover meer
informatie op de keerzijde.
 Nieuwe gegevens in uw sociale of financiële situatie kunnen leiden tot een nieuwe
beslissing.
Waar kan u terecht met vragen?
Als u nog vragen hebt over de beslissing, neem dan contact op met uw maatschappelijk
werker.
Met de meeste hoogachting
Namens het OCMW
Eric Wauters
Rita Uyttendaele
secretaris
voorzitter
Download