De strijd tegen armoede is een absolute prioriteit

advertisement
Het bestuursakkoord besproken vanuit de sp.a-ocmw-fractie
Voor het stads- en OCMW-bestuur is de strijd tegen armoede een absolute prioriteit.
We streven hierbij naar sociale rechtvaardigheid en naar het maximale welzijn van alle
Gentenaars. We verkiezen een inclusief beleid, wat niet wegneemt dat soms een specifieke
aanpak noodzakelijk zal zijn. Maar het bieden van kansen betekent eveneens dat we
verwachten dat mensen inspanningen doen om te participeren in de samenleving.
Via het OCMW en het middenveld maken we de mensen in armoede sterker zodat ze
meekunnen in de samenleving.
Iedere Gentenaar heeft recht op een goede gezondheid; dat is nogal logisch. Maar we
erkennen de nood aan laagdrempelige (geestelijke) gezondheidszorg. Hier willen we op
inzetten.
Concreet vertaalt zich dit in een aantal actiepunten:
Er moet gewerkt worden naar een geïntegreerd stedelijk welzijnsbeleid, waarvan het
OCMW de coördinatie op zich neemt. Er gaat daarbij bijzondere aandacht naar
kinderarmoede.
Er komt dan ook een pro-actiever welzijnsbeleid. Dit Lokaal Sociaal Beleid, in overleg
georganiseerd, gebeurt zo dat de stem van mensen die in armoede leven voldoende wordt
gehoord zonder dat zij zichzelf verliezen in een wirwar van overlegstructuren.
Wonen, scholing en tewerkstelling zijn dé essentiële elementen om de maatschappelijke
positie van mensen te verbeteren.
We doen voort met woonbegeleiding in samenwerking met de CAW’s om te vermijden dat
mensen uit hun woning gezet worden en nog meer in moeilijkheden geraken.
De strijd tegen dak- en thuisloosheid wordt via preventie opgevoerd. Zo wordt verder
onderzoek verricht naar het profiel van de dak- en thuislozen in Gent. Hierbij worden nieuwe
formules van begeleide collectieve woonvormen aangewend om dakloosheid tegen te gaan.
De cel armoedebestrijding rapporteert jaarlijks aan de raadsleden van OCMW en
gemeenteraad. De strijd tegen armoede wordt zo vroeg als mogelijk aangepakt. Zo worden
ouders bijvoorbeeld krachtig aangespoord om hun kinderen naar de crèches, het
kleuteronderwijs en naschoolse activiteiten te sturen.
De stedelijke vzw REGent blijft haar inspannen om de kansarmen energiezuiniger te laten
leven en wonen.
In haar emancipatorisch welzijnsbeleid vertrekt Gent van de mogelijkheden en ambities van
de inwoners. Het einddoel is dat iedereen meekan in de Gentse samenleving.
Een aangepast activeringsbeleid biedt elke hulpzoekende een aangepast ondersteuningstraject.
Werkwilligheid is weliswaar een wettelijke voorwaarde voor een OCMW-uitkering. Maar we
hebben steeds oog voor de specifieke context van elke cliënt en het feit dat de vraag op de
arbeidsmarkt onvoldoende overeenstemt met de kwalificaties van sommige werkzoekenden.
EU-onderdanen zijn wettelijk niet verplicht tot het volgen van een kosteloos
inburgeringtraject, maar hebben daartoe wel het recht. Voor inwijkelingen uit Centraal- en
Oost-Europa, die aanspraak wensen te maken op OCMW-steun stellen we het volgen van dit
inburgeringtraject wel als voorwaarde, maar dan aangepast op maat en met het oog op
integratie en empowerment van deze groep nieuwkomers.
We houden rekening met de specifieke problematiek en de vaak lage competenties van de
nieuwe migranten. Er is nood aan een integraal traject waarbij de betrokken organisaties hun
dienstverlening op elkaar afstemmen en de capaciteit van de taalopleidingen wordt
opgetrokken. Het principe om, waar mogelijk, werken met leren te combineren, is hierbij
het uitgangspunt. Dat het welzijn van kinderen van deze nieuwkomers onze bijzondere
aandacht krijgt hoeft geen verdere uitleg.
Om er voor te zorgen dat de schaarse overheidsmiddelen enkel bij deze mensen terecht komen
die daar echt nood aan hebben, voert het OCMW Gent een accuraat handhavingsbeleid.
Werk dus als belangrijk integratiemiddel… In het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum
van het OCMW krijgen cliënten een opleiding zodat zij zich kunnen aanbieden op de
reguliere arbeidsmarkt of voor een sociale tewerkstellingsplaats.
Maar emancipatie is echter veel ruimer dan enkel activering met het oog op een job. Er zal
een traject aangeboden worden, dat finaal moet leiden tot een job.
Ook voor mensen die hiervoor niet (meer) in aanmerking komen, blijft het OCMW inzetten
op een aanbod om ook hen sterker te maken; dit in samenwerking met organisaties van
mensen in armoede.
Vandaag is bijna een op vijf van de Gentenaars 65-plusser. En in de nabije toekomst zal deze
vergrijzing nog toenemen en ook meer uitdijen naar de deelgemeenten, met ook een steeds
groter wordende groep 80-plussers.
Om aan de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden, zorgen we voor bijkomende
aangepaste woningen voor senioren. Het OCMW zal op haar gronden sociale
assistentiewoningen bouwen voor oudere mensen zodat ze, ongeacht hun financiële situatie,
van een degelijke woning met zorg kunnen genieten. We investeren in betaalbaar en
kwaliteitsvol wonen voor ouderen door enerzijds de Vlaamse gesubsidieerde leningen aan te
wenden voor de bouw van deze assistentiewoningen en anderzijds gebruik te maken van de
subsidies voor de omgevingsaanleg van gemeenschapsvoorzieningen.
Er komt meer samenwerking tussen OCMW en stedelijke diensten, en ondersteuning van
wat er leeft in de buurt. Dit zorgt dan voor de opbouw van nieuwe sociale netwerken.
Tot slot erkennen we de nood aan een laagdrempelige (geestelijke) gezondheidzorg en
zetten hier meer op in. Iedere Gentenaar heeft recht op een goede gezondheid. De Gentse
Gezondheidsraad wordt hierbij de spil van het lokale gezondheidsbeleid en de samenwerking
met de wijkgezondheidscentra wordt verder uitgebouwd.
Jurgen Bockstaele
de sp.a-OCMW fractie
Download