financiële risico`s 2016

advertisement
Lijst van de financiële risico’s, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico’s die het
bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan
beschikken om die risico’s te dekken (art. 92 2° van het MB van 1 oktober 2010)
Hiermee worden niet de klassieke financiële risico’s bedoeld die beheerd worden vanuit het interne
controlesysteem (optimaliseren subsidies, voorkomen van fraude, …). Andere financiële risico’s zijn:
1) De aanleg van pensioen voor oud-voorzitters moet het OCMW zelf betalen. Dit is een schuld
die zeker is en die betrouwbaar kan geschat worden. Het OCMW heeft hiervoor in 2012
116.179 EUR opzij gelegd bij Belfius Verzekeringen. Jaarlijks doet het OCMW een inleg van
7,50% van het loon van de voorzitter in het fonds. Voor deze en de komende legislatuur zijn er
voldoende middelen. Daarna nemen deze middelen in het fonds af.
2) De pensioenproblematiek met enerzijds de tweede pensioenpijler voor de contractuelen en
anderzijds de getrapte verhoging van de werkgeversbijdragen voor de pensioenen van de
vastbenoemden. In 2012 heeft het OCMW een éénmalige inleg voor een bedrag van 69.161
EUR gedaan om deels tegemoet te komen aan de verhoging van de werkgeversbijdragen
voor de statutairen. Dit is echter niet voldoende, want in de volgende legislatuur nemen de
middelen af. Bovendien kunnen de verzekeringsmaatschappijen het gewaarborgd rendement
niet langer verzekeren door de economische crisis wat nefast voor de vorming van het fonds.
3) De personeelskosten omvatten net geen 50% van de totale exploitatie-uitgaven. Een stijging
van de inflatie is dus een financieel risico met grote impact. Door de federale maatregelen is
er in 2015 geen indexatie voorzien. De eerstvolgende indexatie zal waarschijnlijk in oktober
2016 zijn.
4) De te verwachten toename van de kosten van steunverlening ten gevolge van de
economische crisis, de vergrijzing en de besparingsmaatregelen die op lokale besturen wordt
afgewenteld.
5) De hypotheken en de bedragen die op een geblokkeerde rekening staan, vormen in eerste
instantie geen risico. Enkel en alleen kan dit een risico vormen als de kosten of lasten waar
het OCMW moet in tussenkomen, hoger zijn dan het bedrag van de hypotheek of het bedrag
op de geblokkeerde rekening. Momenteel heeft het OCMW 7 dergelijke dossiers.
6) Doordat de gemeentelijke bijdrage bij het OCMW de grootste opbrengst is, is het
vanzelfsprekend dat de financiële risico’s bij de gemeente een grote weerslag kunnen hebben
op de gemeentelijke bijdrage. Het OCMW voelt dit onrechtstreeks.
Secretaris
Eddie Brebels
Financieel beheerder
Erik Vander Mierde
Download