Nota

advertisement
Intentieverklaring
Ondergetekenden van de gemeente/stad …………………………………………………………………………………,
en van het OCMW van …………………………………………………………………………………………………………………,
onderschrijven de doelstellingen en de aanpak binnen Warmer Wonen.
Ondergetekenden gaan principieel akkoord om de eigen ervaringen en know-how met andere
gemeenten/actoren te delen.
Ondergetekenden gaan akkoord dat uitgegaan kan worden van de participatie van de eigen
gemeente/OCMW voor
-
De verdere concretisering van het project Warmer Wonen
-
De gesprekken met hogere besturen omtrent cofinanciering
-
Het opmaken van subsidiedossiers ten aanzien van hogere besturen en andere actoren
Op basis van het concreet inhoudelijk, organisatorisch, financieel, procesmatig plaatje zal de
gemeente/OCMW later al dan niet een definitieve beslissing voor participatie kunnen nemen.
Volgende deelfacetten zijn voor de ondergetekende gemeente/OCMW prioritair van belang:
(aanvinken en aanvullen - zie begeleidende nota voor toelichting)
O Geïntegreerde screenings
Beoogde aantallen per jaar: ……………………………………
Focus op (gebied, doelgroep, …): …………………………………………
Zien dit te realiseren via (bestaande initiatieven, igs, cofinanciering, …): ……………………………………
O Loket
De loketfunctie in de gemeente/ocmw wordt opgenomen door: ……………………………………………………
Deze loketfunctie zal verder uitgebouwd worden in functie van dienstverlening mbt renovatie van
woningen
pagina
2
O Lokale coördinatie
Binnen de gemeente kan een persoon de lokale coördinatie opnemen
O Renovatiebegeleidingen
Beoogde aantallen renovatiebegeleidingen: ……………………………………………………………………………………
Maximaal jaarlijks budget voor renovatiebegeleidingen: …………………………………………………………………
O Financiële stimuli
De gemeente /ocmw heeft interesse in of beschikt reeds over:
O renovatiepremie naar verhuurders
O groepsaankopen toestellen
O groepsaankopen bouwelementen (isolatie, ramen, ketels, …)
O prefinanciering energiezuinige renovaties
O Vervangbouw
De gemeente/ocmw erkent de nood aan vervangbouw
O Datamanagement
De gemeente/ocmw is bereid om waar mogelijk data en ervaringen uit te wisselen
O Algemene coördinatie
De gemeente/ocmw erkent de nood aan algemene coördinatie en aan integratie van bestaande
initiatieven
De gemeente/ocmw duiden volgende beleidsmensen aan voor Warmer Wonen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
O Communicatie en sensibilisatie
De gemeente/ocmw zal de eigen communicatiekanalen inzetten mbt Warmer Wonen
De gemeente/ocmw wil meewerken aan nieuwe manieren van communicatie mbt Warmer Wonen
De gemeente geeft volgende inhoudelijke prioriteiten, aandachtspunten mee:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Namens de gemeente:
Namens het OCMW:
Naam + functie + handtekening
Naam + functie + handtekening
Download