FAQ infosessie AMIF 24 - Logo AMIF-ISF

advertisement
IBZ 1/3
FAQ infosessie AMIF 24
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Cel EU-Fondsen
12.10.2016
FAQ infosessie AMIF 24
1. Hoeveel bedraagt het budget (EU bedrag – cofinanciering)
Het EU bedrag voor deze oproep bedraagt 1.012.500 € voor een periode van 3 jaar. Ter
verduidelijking Als het budget lineair zou verdeeld worden over de 6 OCMW’s (zoals nu het geval is,
maar dit hangt af van de beslissing van de stuurgroep) zou dit neerkomen op 168.750€ per OCMW
voor 3 jaar of 56.250 per OCMW per jaar. Dit bedrag zal maximaal 75% van de totale projectkost
bedragen.
De federale cofinanciering wordt voorzien door de POD Maatschappelijke Integratie. De POD MI
informeert dat er voor 2017 een maximaal bedrag van ongeveer 31.000 € per OCMW beschikbaar is.
Voor de volgende jaren is er geen zekerheid over deze cofinanciering, dit hangt af van de federale
begroting, die jaarlijks wordt opgemaakt. POD MI gaat er op dit moment van uit dat de federale
cofinanciering jaarlijks met 2% zal dalen.
De Cel Europese Fondsen geeft aan dat het belangrijk is dat de verhouding maximaal 75 % EU
financiering – minimum 25 % eigen financiering gerespecteerd moet worden. Indien er geen
zekerheid is over de federale financiering van de POD MI is het veiliger om ook eigen cofinanciering
te voorzien.
2. Wie tekent de project- en budgetfiche ?
In principe is dit de juridisch vertegenwoordiger van de organisatie die indient. Voor de OCMW’s is
dit in de meeste gevallen de voorzitter of de secretaris. Indien iemand anders dan de juridische
vertegenwoordiger tekent moet er een document zijn waaruit blijkt dat deze persoon gemachtigd is
om te ondertekenen.
3. Mag als bewijsstuk voor het statuut van de doelgroep ook informatie uit de kruispuntbank van
de sociale zekerheid gebruikt worden in plaats van uit een uittreksel uit het rijksregister ?
Ja, beiden zijn ok.
With the support of the Cel Europese Fondsen
European Commission
Cellule Fonds européens
IBZ 2/3
FAQ infosessie AMIF 24
4. Wat als deelnemers weigeren de aanwezigheidslijsten te tekenen ?
In principe is een handtekening steeds noodzakelijk, dit is het beste bewijs dat iemand deelnam aan
een bepaalde begeleiding. Indien in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk is dat een deelnemer de
aanwezigheidslijst ondertekend, kan indirect bewijsmateriaal voorgelegd worden bij controles (bv
registratie in online applicatie, bewijs van aanwezigheid via mail, verklaring op papier van de
begeleider, …)
5. Wanneer wordt er beslist over de selectie
De bedoeling is dat de selectie definitief is voordat de projecten van start kunnen gaan (01/01/2017).
Deze timing is realistisch, maar wanneer de stuurgroep vraagt om projecten te herwerken, en er een
tweede selectieronde nodig is kan het zijn dat de selectie pas begin volgend jaar definitief is. Kosten
zullen in alle geval subsidiabel zijn vanaf 01/01/2017.
6. Het bankattest heeft een andere vorm, is dit ok ?
Neen, voor het financieel identificatieformulier moet verplicht de template van onze website
gebruikt worden.
7. Zijn ontslagvergoedingen subsidiabel ?
Ontslagvergoedingen zijn subsidiabel, voor de periode dat de persoon op het project gewerkt heeft.
Voorbeeld: als een persoon 5 jaar voor het OCMW gewerkt heeft, waarvan 1 jaar op het AMIF
project, is de ontslagvergoeding subsidiabel voor 1/5.
8. Voor een project van 3 jaar, moet er dan een budget opgesteld worden per jaar, of een budget
voor 3 jaar, door de bedragen met 3 te vermenigvuldigen ?
Het hele project moet betrekking hebben op de periode van 3 jaar. Wat betreft de indicatoren,
moeten het aantal begeleidingen weergegeven worden die gedurende de 3 jaar zullen gerealiseerd
worden. Hetzelfde voor het budget, dit moet opgesteld worden voor de 3 jaren.
9. Kan u het AMIF bedrag nakijken ? Wij hebben de informatie gekregen dat dit 168.750€
bedraagt voor 3 jaar (56250/jaar)
With the support of the
European Commission
Cel Europese Fondsen
Cellule Fonds européens
IBZ 3/3
FAQ infosessie AMIF 24
Het toegekende bedrag hangt af van de beslissing van de stuurgroep (samengesteld uit
vertegenwoordigers van de betrokken ministers).
Als de 6 OCMW’s die nu een project hebben een project indienen in het kader van de oproep AMIF
24, en als de stuurgroep beslist om alle projecten te selecteren voor hetzelfde bedrag, dan bedraagt
het AMIF budget per OCMW inderdaad 168.750€ voor 3 jaar (56250/jaar). Niettegenstaande bent u
vrij om een ander bedrag te vragen, op dit moment kunnen wij geen enkele zekerheid geven over het
bedrag dat u zal ontvangen voor het project 2017-2019.
10. De kwantitatieve indicatoren moeten we berekenen op basis van de volledige projectperiode
2017 – 2019 ? Niet op jaarbasis of dergelijke?
Inderdaad, de indicatoren (kwantitatief en kwalitatief) moeten weergegeven worden voor de hele
projectperiode, en niet op jaarbasis. Voor het budget hetzelfde: in de budgettabel moet het budget
voor de hele projectperiode komen, zonder opsplitsing per jaar.
With the support of the
European Commission
Cel Europese Fondsen
Cellule Fonds européens
Download