Provincie VLAAMS-BRABANT

advertisement
REGLEMENT KLUSJESDIENST van toepassing per 1 januari 2014
1. DOELGROEP
 Gepensioneerden vanaf 60 jaar (alleenwonend of 1 generatie samenwonend). Uw inkomen
mag niet hoger liggen dan 2 x het leefloon van uw categorie op datum van aanvraag (d.d.
1/09/2013: alleenstaande: 2 x 817,36 €; koppel: 2 x 1089,82 €).
 Mindervaliden (minimum 66 % invaliditeit) of cliënten van de sociale dienst op advies van de
maatschappelijk werker of Raad voor Maatschappelijk Welzijn
De volgende inkomens worden in aanmerking genomen:
-Maandelijks inkomen ( pensioen, ziekte- of invaliditeitsuitkering,…..)
-Maandelijks bedrag van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden/IVT of IT.
- Inkomen uit Fonds voor arbeidsongevallen of beroepsziekten
- Kadastraal inkomen van woningen buiten de eigen woning en van de gronden in bezit.
( KI van de woningen X 5, KI van de gronden X 1 )
De inkomensvoorwaarden gelden niet voor onderhoud van grafzerken en het ruimen van sneeuw.
2. AANVRAAG
Alle aanvragen worden gedaan via de sociale dienst: contact moet genomen worden met Devos
Nadine op het nummer 02/397.00.02 of via bureelbezoek elke werkdag tussen 9 u en 12 u. U
kan geen rechtstreekse aanvraag doen bij de klusjesmannen.
Er zal een sociaal onderzoek uitgevoerd worden wat betreft recht op hulp en de uit te voeren
taken. Hiertoe kan een huisbezoek plaatsvinden. Uw aanvraag kan voorgelegd worden aan de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn of u kan doorverwezen worden naar andere diensten.
3. TARIEVEN
 8,00 € per uur voor groenonderhoud ( tuinactiviteiten ) en 10 euro per uur voor alle andere
klussen. U dient het werkprestatieblad af te tekenen op het einde van de hulpverlening. U
dient het aantal uren te controleren.
Bijkomend zal, volgens de hoeveelheid snoei-,gras of ander afval die wordt meegenomen
een bijdrage moeten worden betaald in functie van de tarieven van toepassing in het
containerpark. Dit wordt op het prestatieblad van de klusjesman aangeduid en mee
aangerekend op de maandelijkse factuur.
 Voor het gebruik van de bosmaaier, de kettingzaag, de heggenschaar en de bladblazer
wordt een forfait van 2 € aangerekend per hulpbeurt (1 hulpbeurt is max. 4u).
 Indien de klusjesman materiaal dient aan te kopen (onverwachte aankopen die opduiken
tijdens de uitvoering van het werk), gebeurt dit tijdens het hulpverleningsmoment en dient u
een verplaatsingskost te betalen van 0,3389€ per km (dit is de officiële km-vergoeding,
vastgesteld door de Vlaamse Gemeenschap, jaarlijks aanpasbaar – bedrag per 1 juli 2013).
 Wij staan erop dat alle materiaal zoveel mogelijk door de cliënt wordt aangekocht.
 De factuur wordt maandelijks opgesteld door het OCMW. U kan kiezen om
met overschrijving te betalen of u kan een domiciliëring aanvragen via het
OCMW.
 Elke wijziging van het inkomen die invloed heeft op het recht op hulp dient de
cliënt te melden aan de sociale dienst.
4. MOGELIJKE TAKEN VOOR DE KLUSJESMAN
De werken bieden een ondersteuning van wat de cliënt door leeftijd/medische problemen zelf
niet meer kan doen. Het moet gaan om kleine werkjes in en aan de woonst die de aanvrager
zelf bewoont (in huur of eigendom). Ze moeten in een korte tijdspanne kunnen uitgevoerd
worden en er mag geen specifieke technische kennis voor vereist zijn.
 gras afrijden en onderhoud grasplein / klein snoeiwerk in siertuin / onkruidbeheersing
van braakliggende stukken (bosmaaien/sproeien)
 omspitten en freezen van groententuin + kleine werkzaamheden
 bomen verzagen als brandhout voor de kachel (niet op verplaatsing, enkel in eigen tuin)
 Kleine behang- en schilderwerken: enkel leefruimtes en met een maximum van 2 per
jaar.
 Kleine buitenschilderwerken aan de woonst, tuinhuis, garage (geen stallingen of
bijgebouwen)
 sanitair repareren: vernieuwen, herstellen en ontstoppen (nooit van de hele woonst) bv.
lekkende kraan, WC, …Geen nieuwe installaties van sanitair!
 metselen van kleine muurtjes (herstelwerk!)
 ramen van een woning verven/vernissen (geen volledige woonst)
 het vervangen van gebroken ruiten
 dam of binnenkoer afschuren/spuiten met hogedruk
 opruimen kelder/zolder
 reparatie van deuren/sloten/meubilair/lampen/schakelaars (geen leidingen trekken: het
OCMW is hiertoe niet verantwoordelijk!)
 herstel van vloerbekleding, losliggende tegels of muurtegels, maar geen plaatsing van
een nieuwe vloerbekleding
 ophangen voorwerpen aan de muur (foto’s / kaders)
 onderhoud van een grafzerk.
 Sneeuw ruimen ( brievenbus – voordeur)
Maxima op jaarbasis: Terugkerende tuinactiviteiten (gras afrijden): maximum 2 uren per week of 4 uur
om de 14 dagen.
Schilder- en behangwerken, herstellingen,….: maximum 50 uren per jaar.
Opmerking:
1) Het OCMW behoudt zich het recht om bepaalde werken te weigeren uit
veiligheidsoverwegingen.
Bv: werken in de hoogte met ladder of stelling mogen niet hoger gaan dan 1 verdieping.
2) Tijdens de zomermaanden hebben tuinklussen voorrang, terwijl tijdens de wintermaanden
binnenwerk voorrang krijgt.
5. VERPLICHTINGEN/VERWACHTINGEN
De personeelsleden van het OCMW zijn gebonden door het beroepsgeheim. Ze kunnen geen
giften in ontvangst nemen. De maatschappelijk werker is gelast met controlebezoeken. Bij
problemen dien je contact te nemen met de sociale dienst.
De werken dienen in veilige omstandigheden en met degelijk materiaal uitgevoerd te worden.
Het materiaal moet in het bezit zijn van de cliënt. (bv. grasmachine, kruiwagen, …)
De klusjesmannen beschikken over basismaterialen zoals borstel, spade, schop, hamer,
sproeier,…. Ook een bosmaaier, bladblazer, kettingzaag en heggenschaar zijn in het bezit van
het OCMW: hiervoor dient een vergoeding betaald te worden.
De cliënt dient op het afgesproken hulpmoment aanwezig te zijn.
De klusjesman is verzekerd tegen arbeidsongevallen en tegen aangebrachte schade aan
eigendommen van de cliënt: er dient onmiddellijk contact genomen te worden met de
verantwoordelijke.
Aan het begin van elk werkjaar wordt er een vaste planning opgemaakt voor de cliënten die hulp
op een geregeld tijdstip nodig hebben (het betreft hier vooral het tuinonderhoud bv. gras
afrijden).
6. Afwijkingen op het reglement.
Afwijkingen op het reglement ( doelgroep, tarieven, uit te voeren werken,…) zijn enkel
mogelijk bij individuele beslissing van de Raad.
Goedgekeurd in de zitting van de Raad dd. 9/12/2013
Namens het OCMW.
De secretaris
Patrick SERGOORIS
De voorzitter
Carina RICOUR
Download