SAMENWERKING OCMW- GEMEENTE OP LOKAAL VLAK

advertisement
SAMENWERKING OCMWGEMEENTE OP LOKAAL VLAK
EEN KORTE HISTORIEK
Opstart samenwerking eind jaren ‘90:
‘uit noodzaak’ aansluiting van OCMW bij gemeente
wat ICT betreft (deel uitmaken van netwerk).
Verdere groei op informele basis:
•
•
Mbt. overheidsopdrachten:
van uitwisseling info en advies naar gezamenlijke
aankopen
Personeelszaken:
AR, statuut en later RPR  zelfde teksten nastreven
Formele samenwerking ontstaan:
•
•
•
•
1 preventieadviseur
Lokaal Sociaal Beleid  opstart Sociaal huis
Afspraken omtrent inzet medewerkers voor
‘gemeenschappelijke’ dienstverlening:
preventiemedewerker – lokaal woonbeleid - werkwinkel
Bibus
WAAROM/MOTIVATIE:
•
•
•
Collega’s van verschillende diensten weten elkaar te
vinden
Echter: het moet ‘klikken’
Ook: geloof in meer efficiëntie (gezamenlijke aankopen
leiden tot schaalvoordelen, leiden tot interessantere
prijzen, werk besparen (slechts 1 procedure)
Op vlak van personeel:
medewerkers OCMW/gemeente vergelijken onderling
hun arbeidssituaties  besturen streven naar gelijke
behandeling van medewerkers
VOOR- & NADELEN?
Voordelen:
•
•
•
Beide besturen ‘spreken zelfde taal’
Gelijke arbeidssituaties bij gemeente en OCMW
Onderling zaken bijgeleerd en soms gecorrigeerd
Nadelen:
•
•
•
Werking is soms wat duurder uitgevallen – voordelen
bij ene worden ook ingevoerd bij andere
Niet altijd even makkelijk: verschillende werkwijzen,
culturen laten niet altijd toe eenzelfde regeling in te
voeren
Schaalvordelen hebben ook grenzen: bv. bij
gezamenlijke ICT-dienst kan de personeelsbezetting
niet vergeleken worden met ICT-dienst van een
gemeente met dezelfde omvang zonder samenwerking.
VERDERE EVOLUTIE
Recent gestart met ‘MAT+’:
•
•
•
3-4 bijeenkomsten van MAT gemeente en MAT OCMW
reeds enkele jaren info-uitwisseling tussen beide
secretarissen mbt. MAT-werking
Plannen van Themadagen MAT+: ifv. omgevingsanalyse,
opmaak MJP (2 MJP’en omwille van respecteren
autonomie – onderlinge afstemming)
Vanaf 2013 huizen heel wat diensten in eenzelfde
gebouw (Gemeentepunt):
•
•
•
Één gebouwverantwoordelijke, één onthaal, één
telefooncentrale, één netwerk, één prikkloksysteem, één
refter
Identieke openingsuren, zelfde werkweek en verlofstelsel
Stuurgroep, werkgroepen, coördinatie: samenwerking
OCMW-gemeente
Nav. pensioen financieel beheerder (FB) gemeente:
•
•
•
•
1 gezamenlijke FB voor OCMW en gemeente
integratie financiële diensten
1 softwarepakket
Kennisdeling BBC
•
•
Één AR, één RPR
Gezamenlijk intranet – zelfde personeelsblad – samenwerking
tussen vriendenkringen
Samenwerking bij aanwervingen (gemeenschappelijke functies,
delen expertise jury’s)
Gezamenlijke opleidingen organiseren
IIP
Personeelsdiensten gaan samen zitten – verregaande
samenwerking, met uitbouw van specialisaties
•
•
•
Nagaan hoe technische diensten kunnen samenwerken,
met ‘siteverantwoordelijken’ (voor WZC, sport, …)
Einde overlegcomité – Voorzitter wordt opgenomen in CBS
Vaststelling:
Beleid/beide besturen gaan akkoord met een
verregaande samenwerking – initiatief en
draagkracht komen hoofdzakelijk van de mensen
uit de diensten zelf.
Download