DENK - Vlabo vzw

advertisement
DENK
“Door Ervaring Naar Kennis”
1. Ontstaan en doelstelling van de werkgroep DENK
De werkgroep DENK is ontstaan als pilootproject van het Vlaams Brabants
Overlegplatform (Vlabo). Men wou naast de hulpverleners en de dichtbetrokkenen
ook de stem van de (ex-) patiënten horen. De bedoeling van de werkgroep is om
mensen met een psychische kwetsbaarheid te empoweren.
empoweren: “empowerment” is het proces van zelfversterking (individueel en
collectief) met de bedoeling ongewenste achterstalling in rechten, plichten en
kansen ongedaan te maken en ruimte te scheppen voor het ontwikkelen en
demonstreren van competenties en voor het beleven van een zinvol bestaan” (
Prof. Dr .J. van der Horst)
De leden van de werkgroep zijn mensen die psychisch ziek zijn en meestal al
een hele weg afgelegd hebben in de psychiatrie en de geestelijke
gezondheidszorg.
De werkgroep DENK wil proberen het zorgaanbod af te stemmen op de noden
en wensen van de patiënt. De bedoeling is om de hulpverlening te verbeteren, en
op een constructieve manier een dialoog met de sector op gang te brengen. Dit
alles vanuit het standpunt van de patiënt.
De naam DENK is een afkorting van “Door Ervaring Naar Kennis”
2. Wat doet de werkgroep DENK?
a. Ervaringsinformatie verzamelen
We verzamelen informatie door gesprekken te voeren met lotgenoten.
Dat kan met groepsgesprekken, one-to-one gesprekken, enquêtes en
bevragingslijsten gebeuren. Als er veel dezelfde ideeën, opmerkingen of
klachten binnenkomen, hebben we een mogelijk thema en wordt dit besproken
in de groep.
We beseffen dat het vaak moeilijk is om “vrijuit” te spreken over de
hulpverlening omdat mensen met een psychisch probleem vaak levenslang
nood hebben aan die hulpverleners. We mogen onze bruggen niet opblazen.
Daarom worden er nooit namen of andere herkenbare gegevens in onze
rapporten opgenomen.
1
b. Opstellen van rapporten – aanbevelingen doen naar de GGZ
Mensen met psychische problemen leggen een hele weg af van
opname tot re-integratie. Alle moeilijkheden die ze kunnen tegenkomen op die
weg kunnen een onderwerp zijn voor een rapport. We proberen rapporten te
maken die bruikbaar zijn voor de sector: objectief, concreet en met voldoende
aandacht voor de maatschappelijke context. De leidraad in onze rapporten is
dat alles bekeken wordt vanuit het standpunt van de (ex-)patiënt.
Waar mogelijk proberen we onze rapporten wetenschappelijk te
onderbouwen. Zeker als het om statistische gegevens gaat, zodat we een
vergelijking kunnen maken met andere doelgroepen. Hiervoor kunnen we
beroep doen op organisaties buiten het Vlabo, zoals bijvoorbeeld de
wetenschapswinkel. We streven naar een win-win situatie, waar zowel de
patiënten, de hulpverleners als de overheid iets aan hebben. Dit om ervoor te
zorgen dat de kwaliteit van de hulpverlening stijgt.
Enkele voorbeelden van rapporten:
 verbeteringen bij opname
 bevragingslijsten voor personen met een psychische handicap
 beschut wonen als tussenstap naar zelfstandig wonen
 de vrije keuze van de therapeut
Enkele ideeën in behandeling:
 website met informatie
 informatie verstrekken over diagnose
 bestedingsprofiel van de psychiatrisch patiënt bestuderen
 …
We gaan er vanuit dat de zorgverlenende sector probeert concreet iets
te doen met onze aanbevelingen, maar beseffen ook dat er op
maatschappelijk gebied iets moet veranderen. Er is nood aan meer informatie
over geestelijke gezondheid, omdat we nog te veel als ‘gestoord’ bestempeld
worden.
c. Omzetten in de praktijk
Om onze doelstelling van empowerment te bereiken, worden een aantal
projecten opgestart. Voorlopig ligt de nadruk op informeren en het op gang
brengen van een dialoog. Het Vlabo ondersteunt deze projecten administratief
en logistiek.
Enkele voorbeelden van projecten:

Getuigen over eigen ervaringen via het scholenproject: in scholen gaan
enkele mensen getuigen hoe het is om met een psychische ziekte te
leven. Dit doen we meestal met twee sprekers per groep, die vanuit
eigen ervaring vertellen wat ze hebben meegemaakt en hoe het leven
2



nu voor hen is. Zo kunnen de leerlingen of studenten het probleem
eens ‘van binnen uit’ leren kennen
Deelname aan congressen en studiedagen: aanwezig zijn en spreken
over onderwerpen die in onze rapporten behandeld zijn. De bedoeling
is gehoord te worden en contacten te leggen die belangrijk kunnen zijn
Dialoog met beleidsmensen en hulpverleners: een geanimeerde
dialoog voeren in de instelling zelf, eventueel op aanvraag.
Project
informatie
en
communicatie:
de
manier
van
informatieverstrekking en communicatie in een psychiatrisch ziekenhuis
ter plekke gaan doorlichten met de groep. Hierover wordt dan een
rapport geschreven waarin onze aanbevelingen ter verbetering
genoteerd staan.
3. De structuur van de werkgroep
DENK is een vergadering waar alle leden gelijkwaardig zijn. De vergaderingen
worden geleid door een voorzitster. Bij besluitvorming wordt er democratisch
gestemd.
Elk lid kan als vertegenwoordiger van de werkgroep naar voor treden. Het is
wel belangrijk dat het standpunt van de groep zoveel mogelijk verdedigd wordt.
Professionele hulpverleners mogen deelnemen aan de vergadering, hun
inbreng kan een verrijking zijn voor onze werking. Wel is het van belang dat alle
leden van de groep vrijuit kunnen spreken. De inbreng van de
ervaringsdeskundigen krijgt hierin voorrang op die van de professionelen.
Iedereen wordt gelijkwaardig behandeld op de vergadering, zowel professionelen
als andere deelnemers.
De communicatie onderling gebeurt meestal via e-mail. Er wordt voldoende
privacy inzake telefoonnummers en mailadressen gegarandeerd, in principe wordt
er niets vrijgegeven zonder toestemming van de betrokkene.
4. De werkgroep praktisch bekeken
We vergaderen maandelijks in het Leuvense. Dit elke tweede woensdag van
de maand, van 14.00 tot 16.00 uur. Per vergadering is er een
onkostenvergoeding van 18 € voorzien, ook een broodje (indien de vergadering
moest uitlopen of vroeger beginnen) en drank tijdens de vergadering zijn
inbegrepen. Indien er een extra vergadering is, wordt dat onderling afgesproken.
5. Aansluiten bij de werkgroep DENK
Alle gebruikers van geestelijke gezondheidszorg uit de provincie VlaamsBrabant zijn welkom op onze vergadering. Wel is het belangrijk dat je je kan
vinden in onze vergadercultuur en oog hebt voor het creëren van een goede
3
sfeer. We wensen mensen aan te trekken die op een constructieve manier een
steentje willen bijdragen aan ons project.
We zoeken dus vrijwilligers die:




constructief en kritisch willen bijdragen aan een meer kwaliteitsvolle GGZ
ervaringen hebben met psychiatrie.
afstand kunnen nemen van hun persoonlijk verhaal.
voorstellen kunnen formuleren die leiden tot verbetering.
Wat biedt Vlabo - Werkgroep “DENK”





de kans om vorm te geven aan vernieuwende projecten
dialoog en ervaringsuitwisseling met andere betrokkenen.
een zinvolle tijdsbesteding voor mensen die betrokken zijn bij GGZ
samenwerken met professionals aan thema’s zoals herstel, participatie, …
deelname aan studiedagen en vormingsmomenten
Indien je meer wil weten over DENK, kan je vrijblijvend contact opnemen met:
Laure Verbruggen
Vzw Logistiek Vlabo
Groeneweg 151/8
3001 Heverlee
016-27 03 10
[email protected]
www.vlabo.be
4
Download