2012000396 - Gemeente Krimpen aan den IJssel

advertisement
VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
afdeling
Datum:
Registratienummer WPW:
Agendanr.:
2012000396
Vertrouwelijk
Ja
Nee
Paraaf
Teamleider:
Routing
- B. en W.
A
op
L
Paraaf
Afdelingshoofd:
Medeparaaf
Paraaf
17-1-2012
Commissies
n.v.t.
Afdeling Financiën en Control
Afdeling Ruimte
- Informatieve Commissie. op
- Besluitvoorbereidende op
Afdeling Bestuurs en Managementondersteuning
Afdeling Samenleving
Afdeling Informatievoorziening en Facilitaire Zaken
Commissie
Afdeling Publiekscentrum
V
- Raad
I
op
Paraaf
B. en W.
Commissievergadering
Actieve persvoorlichting
Openbaar
Ja
Besloten
Nee
Portefeuillehouder:
A. Prins
Datum advies:
19 december 2011
Ingekomen van:
S
B
W
Volgens
advies
Bespreken
Financiën en Control
Planning en Control
M.F. Vermaat
Registratienummers WPW van de ingekomen brieven:
Datum stuk:
Onderwerp:
Proces kadernota 2013
Gevraagde collegebeslissing:
Te besluiten om:
1. In te stemmen met het procesvoorstel voor de kadernota 2013
2. In te stemmen met de rapportageaanpak van de ombuigingen 2012
3. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen
Beslissing:
W
W
-2-
COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Proces kadernota 2013
Te besluiten om
1. In te stemmen met het procesvoorstel voor de kadernota 2013
2. In te stemmen met de rapportageaanpak van de ombuigingen 2012
3. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen
Inleiding
In het voorjaar van 2012 wordt de kadernota 2013 voorbereid. Daarnaast start in die periode
ook de discussie over het voorzieningenniveau en staat de midtermreview van het
collegeprogramma op stapel. Deze producties kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Ook procesmatig heeft het voordelen om samenhang te zoeken. De gelijktijdige behandeling
van de kadernota met de midtermreview (terugblik en vooruitblik) en de eerste bestuurlijke
discussie over het voorzieningenniveau lijkt voldoende aanleiding voor de raad te zijn om bij
die gelegenheid algemene politieke beschouwingen te houden. In dit advies ga ik in op de
inhoud van de kadernota en het proces tot aan de bestuurlijke behandeling, waarbij ik steeds
de raakvlakken met de voorzieningendiscussie en het collegeprogramma zoek.
Inhoud van de kadernota
DE CIJFERS
De kadernota bevat in ieder geval, zoals ieder jaar, een cijfermatig beeld van de periode
2013-2016. Daarin wordt indien mogelijk de meicirculaire verwerkt evenals autonome
ontwikkelingen. Op basis van de midtermreview kan worden bepaald welke onderdelen uit
het collegeprogramma nog niet zijn uitgewerkt. Dit is de belangrijkste input voor op te nemen
nieuw beleid en intensiveringen. Daarnaast geeft het college in de kadernota een
beschouwing van de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen. Op onderdelen hoort hier een
voorstel bij waarin wordt aangegeven hoe het college in de komende meerjarenperiode met
deze onderwerpen om wil gaan. Daarbij komen onderwerpen als belastingen,
decentralisaties, inflatie, lopende ombuigingen etc. aan de orde. Tezamen vormen de
genoemde ingrediënten de kaders voor de meerjarenbegroting 2013-2016.
DE DEKKING
De huidige meerjarenprognose geeft geen aanleiding om grote aanvullende
dekkingsopgaven te veronderstellen. De meerjarenbegroting 2012-2015 bevat een aantal
stelposten, die mee worden genomen naar de volgende begroting en ook in de kadernota
aandacht krijgen. De jaren 2014 en 2015 vertonen op basis van de nu beschikbare
informatie een gunstig beeld. Wanneer het meerjarenbeeld niet fors verslechterd is er geen
aanleiding om extra dekkingsmaatregelen te benoemen in de kadernota. Gelijktijdig met het
proces van de kadernota loopt de discussie over het voorzieningenniveau. Het financiële
meerjarenbeeld van de kadernota, zonder aanvullende taakstelling, is ook input voor de
-3-
discussie over het voorzieningenniveau. De kadernota vormt daarvoor het financiële (korte
en) middellange termijnkader.
Proces en spelers
Het samenstellen van de kadernota zoals hierboven beschreven, vergt minder ambtelijke en
bestuurlijke inspanningen dat de afgelopen jaren. Er hoeven immers geen bezuinigingen te
worden uitgedacht. Die aandacht en energie kan in de voorzieningendiscussie worden
gestoken, zolang het financiële beeld op de korte termijn niet verslechterd.
CONFERENTIE COLLEGE
De afgelopen jaren is steeds een conferentie met het college gehouden over de kadernota
en de financiële positie in brede zin. Gezien de hierboven beschreven samenhang tussen
kadernota, midtermreview en voorzieningendiscussie stellen wij voor die onderwerpen
gezamenlijk aan de orde te stellen tijdens de conferentie van het college. Deze conferentie
kan plaatsvinden in de tweede of derde week van mei.
OMBUIGINGEN 2012-2015
Een aandachtspunt voor het komende jaar is het ombuigingenpakket dat in de
meerjarenbegroting 2012-2015 is opgenomen. In de voorjaarsnota wordt hierover aan de
raad gerapporteerd, maar ook in de kadernota kunnen we ze niet buiten beschouwing laten.
Omdat de voorjaarsnota pas op 14 juni in de raad komt, stel ik voor om al in de raad van 22
maart informatie te verstrekken over de voortgang. Tussentijds wordt uw college uiteraard
geïnformeerd. Evenals vorig jaar wordt een ambtelijke monitor opgesteld en vanaf januari
maandelijks in het MT besproken.
Beoogd effect
De planning en controlcyclus 2012 (begroting 2013) afstemmen met gerelateerde processen.
Argumenten
1.1 Drie processen die tot gelijktijdige bestuurlijke behandeling in de raad leiden worden op
elkaar afgestemd.
De kadernota, de midtermreview van het collegeprogramma en de discussie over
maatschappelijke voorzieningen hebben veel raakvlakken met elkaar. In feite vullen deze
processen elkaar aan en zijn de kadernota en de midtermreview belangrijke onderleggers
voor de voorzieningendiscussie.
1.2 De algemene beschouwingen voegen in het voorjaar meer toe aan het begrotingsproces.
Bij de behandeling van de begroting in november wordt steeds duidelijker dat de raad weinig
mogelijkheden heeft om op dat moment de begroting nog te beïnvloeden, laat staan te
sturen. De behandeling van de kadernota daarentegen biedt de gelegenheid om invloed uit
te oefenen op de koers van de begroting wanneer deze nog moet worden opgesteld.
2.1 De raad tijdig en correct informeren over de uitwerking van stelposten
De begroting 2012 bevat een fors aantal taakstellingen die gezamenlijk optellen tot een
ombuigingsopgave van € 1,4 miljoen in 2015. In veel gevallen is een besluit van de raad
nodig voor de uitwerking van de ombuigingen. De impact van ombuigingen geeft aanleiding
tot zorgvuldigheid. Het is daarom goed om de raad eerder dan bij de voorjaarsnota over de
voortgang te informeren.
-4-
2.2 De invulling van afgesproken ombuigingen is noodzakelijk voor een financieel gezond
meerjarenbeeld.
De vastgestelde ombuigingen moeten nog worden uitgewerkt in beleidsaanpassingen die het
benodigde financiële resultaat opleveren.
Kanttekeningen
Het nu voorliggende proces om te komen tot de kadernota 2013 gaat ervan uit dat het
meerjarig beeld van de meerjarenbegroting 2012-2015 gehandhaafd blijft. Indien de cijfers in
het voorjaar van 2012 echter een negatieve wending nemen, dient alsnog een overweging te
worden gemaakt of een nieuwe bezuinigingsronde nodig is. Zodra daartoe aanleiding is
wordt dit vraagstuk aan uw college voorgelegd. Dit kan eventueel ook gevolgen hebben voor
de samenhang met het proces van de discussie over maatschappelijke voorzieningen.
Financiën
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
Op basis van het vastgestelde bestuurlijke vergaderschema voor de eerste helft van 2012 en
de hierboven beschreven aanpak, kom ik tot de conclusie dat de planning voor de kadernota
2013 er ongeveer als volgt uit moet zien:
5 juli
28 juni
26 juni
12 juni
4 juni
31 mei
22 mei
15 mei
Behandeling raad
Besluitvoorbereidende commissie
Verzenden raad
Verzenden commissie
Behandeling college
Verzenden college
Conferentie college
Conferentiestukken verzenden
Kadernota, voorzieningenniveau en midtermreview
Kadernota, voorzieningenniveau en midtermreview
Definitieve datum in 2e/3e week van mei
Via de advisering rondom de aanpak van de discussie over maatschappelijke voorzieningen
wordt aan de raad voorgelegd om hierover in juni/juli algemene politieke beschouwingen te
houden. Dat voorstel sluit daarmee aan bij dit voorstel en leidt logischerwijs tot gelijktijdige
behandeling van de stukken in de raadsvergadering van 5 juli.
Bijlagen
geen
M.F. Vermaat
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel
Datum:
Ons kenmerk:
Afdeling:
Contactpersoon:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp:
17 januari 2012
Financiën en Control
M.F. Vermaat
Aanpak kadernota 2013 en ombuigingen
2012
Geachte leden van de raad
Inleiding
Jaarlijks wordt in het voorjaar een kadernota opgesteld. Dit jaar valt het proces samen met andere
ontwikkelingen die veel raakvlakken met elkaar hebben. In deze raadsinformatiebrief brengen wij u op
de hoogte van de samenhang die wij tussen verschillende producties zien en de gevolgen daarvan
voor de kadernota 2013. Tevens geven wij in deze brief aan hoe en wanneer wij u informeren over de
voortgang van de in de begroting 2013 opgenomen ombuigingen.
Samenhang kadernota met midtermreview en voorzieningendiscussie
Voor de raadsvergadering van 9 februari 2012 staat een procesvoorstel geagendeerd voor de te
voeren discussie over maatschappelijke voorzieningen. Tevens kunt u van ons college dit voorjaar
een midtermreview van ons collegeprogramma 2010-2014 verwachten. Tezamen met de kadernota
2013 zijn dit drie producties die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Ook procesmatig heeft het
voordelen om samenhang te zoeken. De gelijktijdige behandeling van de kadernota met de
midtermreview (terugblik en vooruitblik) en de eerste bestuurlijke discussie over het
voorzieningenniveau lijkt voldoende aanleiding voor de raad te zijn om bij die gelegenheid algemene
politieke beschouwingen te houden. Een voorstel daartoe wordt gedaan in het kader van het proces
voorzieningendiscussie.
Inhoud kadernota
Om de hierboven beschreven samenhang tot uitdrukking te brengen dient de kadernota inhoudelijk te
worden afgestemd op de te voeren discussie over voorzieningen. De kadernota en de midtermreview
zijn belangrijke onderleggers voor die discussie. In de kadernota zullen wij daarom meer dan
voorheen onze visie geven op de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen in de komende
meerjarenperiode en hoe daarmee om te gaan. Vanuit de midtermreview geven wij aan welke
onderwerpen van het collegeprogramma wij nog willen realiseren. Dit vormt de belangrijkste input voor
het nieuw beleid in de kadernota.
Behandelwijze kadernota
Bij de behandeling van de begroting in november wordt steeds duidelijker dat de raad weinig
mogelijkheden heeft om op dat moment de begroting nog te beïnvloeden, laat staan te sturen. De
behandeling van de kadernota daarentegen biedt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de
koers van de begroting wanneer deze nog moet worden opgesteld. In het kader van de
voorzieningendiscussie wordt u reeds uitgenodigd dit onderwerp middels algemene beschouwingen te
behandelen in het voorjaar. De gelijktijdige behandeling van de kadernota sluit daar goed bij aan. Uw
raad wordt zodoende in de gelegenheid gesteld om aan de voorkant van het begrotingsproces sturing
te geven en de financiële kaders te betrekken bij de discussie over maatschappelijke voorzieningen.
Ombuigingen begroting 2012
In de begroting 2012 is een ombuigingsopgave van in totaal € 1,4 miljoen opgenomen. De omvang en
impact van de ombuigingen geeft aanleiding tot zorgvuldigheid. Wij willen u daarom op de hoogte
houden van de voortgang. In veel gevallen is overigens nadere besluitvorming van uw raad nodig.
Normaal gesproken wordt u via de voorjaarsnota geïnformeerd over de invulling van stelposten.
Omdat de voorjaarsnota pas in uw vergadering van 14 juni aan de orde komt vinden wij het logisch
om u al in uw vergadering van 22 maart een eerste maal over de ombuigingen informeren.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,
6/6
Download