adres - Provincie Noord

advertisement
Brabantlaan 1
Postbus 90151
Provinciale Staten
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Griffie
Telefoon (073) 681 20 57
Fax (073) 614 11 15
[email protected]
www.brabant.nl
Aan de leden van Provinciale Staten
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
Onderwerp
Datum
Statendag 18 februari 2005
24 januari 2005
Ons kenmerk
1064651
Uw kenmerk
Geachte dames en heren,
Contactpersoon
Hierbij nodig ik u uit voor de eerste Statendag van Provinciale Staten. Deze zal
plaatsvinden op vrijdag 18 februari 2005 in de Statenzaal van het Provinciehuis. De
bijeenkomst begint om 09.30 uur.
P. Feimann
Afdeling
Griffie
Telefoon
Op deze Statendag wordt u uitgenodigd om richtinggevende signalen aan het college mee
te geven voor het opstellen van de kadernota. De documenten van de P&C-cyclus
kwamen tot nog toe op een monistische wijze tot stand. De Staten hebben aangegeven
juist vooraan in de P&C-cyclus hun invloed te willen aanwenden. Door de dualisering van
de P&C cyclus biedt deze dag bij uitstek de mogelijkheid uw volksvertegenwoordigende
en kaderstellende rol uit te oefenen. Signalen uit de samenleving over waar een tandje
erbij moet en waar dit eventueel eraf kan, kunt u omzetten in richtinggevende signalen
voor het college. Deze zijn input voor de kadernota en programmabegroting 2006. Op
deze wijze is de Statendag de aanloop naar de algemene beschouwingen en vaststelling van
de kadernota. Het credo voor deze dag zou kunnen zijn ‘kaderstellen vraagt om
prioriteiten stellen!’.
Een voorstel voor deze dualisering van de P&C cyclus is op 17 september 2004 besproken
in de commissie Bestuur en Middelen. Uitwerking van de werkwijze voor de Statendag
(onderdeel van de P&C-cylcus) heeft plaatsgevonden in het presidium.
Voorwerk:
Voorafgaand aan de Statendag moeten een aantal zaken voorbereid worden in de fracties.
Ik wil u vragen of u uiterlijk 11 februari aan de griffier wilt aangeven voor welke 5
onderwerpen volgens uw fractie een tandje erbij moet en voor welke 3 onderwerpen het
een tandje minder kan. De griffier zal hiervan een agenderend overzicht maken. De
onderwerpen die door meerdere fracties genoemd zijn, zullen op de Statendag eerst in
kleiner verband (themagroepen) besproken worden. Een indeling daarvoor is 14 februari
voor de fracties beschikbaar. De discussie in de themagroepen moet leiden tot
(073) 681 2687
Fax
(073) 681 2803
Bijlage(n)
div.
E-mail
[email protected]
concretisering van de door de fracties ingebrachte onderwerpen. Aan het eind van de
ochtend zullen de resultaten plenair worden gerapporteerd.
Programma
9.30
Welkom en opening door de voorzitter van de Staten, toelichting op de dag.
9.45
Start in 4 themagroepen waarin de verschillende onderwerpen worden
geconcretiseerd tot richtinggevende signalen o.l.v de commissie voorzitters.
10.30 Pauze met koffie en thee
10.45 Uiteengaan in 4 themagroepen waarin de verschillende onderwerpen worden
geconcretiseerd tot richtinggevende signalen o.l.v de commissie voorzitters.
11.30 Pauze met koffie en thee
11.45 Plenair: In het laatste deel van de ochtend zullen de resultaten van de twee
bijeenkomsten plenair worden gerapporteerd.
Bijgevoegde achtergrondinformatie
1. U geeft door het jaar heen richtinggevende signalen mee aan het college. In
bijlage I vindt u een overzicht van de richtinggevende signalen zoals gedaan bij de
bespreking van de voorjaarsnota 2004 en bij vaststelling van de begroting 2005 en
een overzicht van aangenomen relevante moties ingediend in 2004. Als
vertrekpunt voor de discussie vindt u een uittreksel uit de programmabegroting
2005 in bijlage II waarin het gehele door u vastgestelde provinciale beleid is
vastgelegd.
2. Daarnaast heeft het College een tussenevaluatie van het Bestuursakkoord
opgesteld; de contourennota “Uitvoering op koers?!”. Dit is een bestuurlijke
terugblik op hoofdlijnen met betrekking tot het (realiseren van het)
bestuursakkoord, geschreven vanuit de beleving van het College. Een overzicht
in de vorm van een matrix waarin de thema's in het bestuursakkoord staan
vermeld, met daarachter per thema kernachtig de stand van zaken zal u worden
nagezonden. Deze matrix kunt u beschouwen als bijlage bij de Contourennota.
3. Signalen uit de samenleving neemt u mee vanuit uw volksvertegenwoordigende
rol. Toch wil ik u attenderen op een informatief boekje “De opgave van
Brabant”1: Het boekje noemt thema’s waarin de uitdagingen liggen voor het
verder verduurzamen van de provincie Noord-Brabant.
Hoe verder na de Statendag?
Van de discussies in de subgroepen wordt een verslag gemaakt. Deze gaat zowel naar de
PS-leden als naar GS. De signalen uit de Statendag vormen het verzoek aan het college
waarmee bij de totstandkoming van de kadernota rekening te houden: welke doelen
moeten gewijzigd worden en in welke richting.
De opgave van Brabant, formulering van duurzaamheiddilemma’s in Brabant in opdracht van de
Provincie Noord-Brabant voor de bijeenkomst “Door bundelen meer kracht” op 17 juni 2004 in het
provinciehuis, Telos, Tilburg 2004.
1
Het college zal in de kadernota de (financiële) consequenties weergeven van het inzetten
op een nieuw doel of versterken van de inzet op een bestaand doel danwel het schrappen
of beperken van de inzet voor een bepaald doel. De Kadernota, het document dat in plaats
komt van wat we tot voor kort de Voorjaarsnota noemden, vormt het belangrijkste
inputdocument voor het integrale afweegdebat (algemene beschouwingen) van de Staten
op 3 juni. Het college zal in een advies aangeven hoe zij ziet dat de vrije bestedingsruimte
het beste ingevuld kan worden. In dit advies worden scenario’s opgenomen.
Er ligt een wezenlijke opgave voor de Staten, omdat het resultaat van de Statendag
zondanig helder moet zijn dat het college van Gedeputeerde Staten de richtinggevende
signalen kan omzetten in concrete acties. U bent aan zet!
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Mw. J.R.H. Maij-Weggen
Download