Wet gemeenschappelijke regelingen

advertisement
Organisatie intergemeentelijke
samenwerking Brabant Noord
10 november 2010
Actieprogramma lokaal bestuur VNG
Belang samenwerking
–
Grensoverschrijdende regionale belangen
– Efficiency: kostenbesparing/delen van kennis en
kunde
– Belang samenwerking neemt toe: zie VNG- congres
Inhoud van samenwerking
- Strategische samenwerking (regionale belangen)
- Interne bedrijfsvoering (ict/facilitair/inkoop)
- WGR structuur voor uitvoerende taken
Vormen van samenwerking
– Convenant /Intentieverklaring/Contract
– Gemeenschappelijke regeling
Strategische samenwerking in Brabant
Noordoost
– Convenant Brabant Brabant Noordoost
– Oss A-50
Aspecten Convenant
– Lichte structuur op basis van intentie-verklaring
(geen WGR constructie)
– Vrijwillig maar niet vrijblijvend
– Uitwerken in concrete projecten
– Eerste activiteit: opstellen ruimtelijke en
economische visie van de regio
Gemeenschappelijke regelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
Gezondheidsdienst
Veiligheidsregio
Welstand
Milieubedrijf
Archiefzorg
Collectief vervoer
Werkvoorziening
Ambulancevervoer
Instrumenten gemeenteraden
•
•
•
•
Vaststelling gemeenschappelijke regelingen
Informatie en verantwoording (art 16 WGR)
Commentaar op de begroting (art. 35 WGR)
Paragraaf verbonden partijen in de begroting en
jaarrekening
Knelpunten WGR voor gemeenteraden
Onvoldoende sturing: verplichte uitgaven
Begrotingsproces GR en gemeente lopen niet gelijk
Onvoldoende informatie
Oplossingen
• Behandeling begroting in twee delen
• Regionale samenwerking van gemeenteambtenaren
• Informatie uit GR: vast agendapunt raadscommissie
Inhoud kadernota
– Trends ,nieuw beleid en financiële kaders
– Bedrijfsvoering
– Meerjarenraming
Doel kadernota GR
• Voor gemeenteraden: kennen van
beleidsvoornemens GR vroeg in het jaar
• Voor GR: mogelijkheid om draagvlak van
beleidsvoornemens af te tasten
• Voor leden AB en DB: terugkoppeling van opinies
uit gemeenten
Behandeling begroting
– Behandeling begroting in gemeenteraden juni
– Officieel proces van indienen zienswijzen
Adoptieproces
• Gemeentesecretarissen stellen ambtelijke teams
samen die kadernota’s,begrotingen en
jaarrekeningen analyseren (adoptie-ambtenaren)
• Adoptie-ambtenaren maken advies voor collegabeleidsambtenaren in de gemeenten
Afstemmingsproces , 1
• Oktober: planningsbrief van coördinerend
bestuurder aan de colleges, gemeenteraden en
besturen van de gemeenschappelijke regelingen
• November: bijeenkomst van ambtelijke
medewerkers van gemeenten (w.o.raadsgriffiers) en
vertegenwoordigers van GR
Afstemmingsproces, jan/april
• Gem.reg. informeren de adoptie-ambtenaren over
de inhoud van de kadernota’s en de begrotingen
• Adoptie-ambtenaren stellen advies op voor de
collega-beleidsambtenaren
Vormgeving afstemmingsproces
• Bestuurlijk draagvlak bij gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen
• Bestuurlijke trekker (coördinerend burgemeester)
• Ambtelijk voorbereidingsteam
Download