15.0836 - Gemeente Leiden

advertisement
RAADSVOORSTEL
Rv. nr.:
B en W-besluit d.d.:
B en W-besluit nr.:
Naam programma:
Bestuur en dienstverlening
Onderwerp:
Wijziging gemeenschappelijke regeling Servicepunt71
Aanleiding: De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd per 1 januari 2015. Dit
leidt ertoe dat alle gemeenschappelijke regelingen dienen te worden getoetst aan de nieuwe Wgr
en waar nodig te worden aangepast vóór 1 januari 2016. Voor de gemeenschappelijke regeling
Servicepunt71 geldt dat deze op een aantal punten moet worden gewijzigd. Zo mag het dagelijks
bestuur geen meerderheid meer hebben in het algemeen bestuur. Daarom kan de huidige
bestuurssamenstelling, waarbij de leden van het algemeen bestuur tevens het dagelijks bestuur
vormen, niet worden gehandhaafd.
Mede om die reden, alsook omdat de wet dat mogelijk maakt, is de belangrijkste wijziging dat de
rechtsvorm van Servicepunt71 wordt gewijzigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie – dit is een
organisatievorm binnen de Wgr die is geënt op beleidsarme samenwerkingsverbanden zoals
Servicepunt71. Daarnaast is er een aantal tekstuele en technische wijzigingen in de
gemeenschappelijke regeling opgenomen.
Uw gemeenteraad dient toestemming te verlenen voor de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling.
Doel: Aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 aan de gewijzigde Wet
gemeenschappelijke regelingen en Servicepunt71 voortzetten als bedrijfsvoeringsorganisatie
Kader: Wet gemeenschappelijke regelingen.
Overwegingen: De nieuwe Wgr biedt voor samenwerkingsverbanden – waarbij de regeling
uitsluitend wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende
processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers, zoals bij Servicepunt71 het geval – de
mogelijkheid om een bedrijfsvoeringsorganisatie in te stellen (artikel 8 Wgr). De
bedrijfsvoeringsorganisatie is een rechtspersoon en kan net als het huidige openbaar lichaam
aan het rechtsverkeer deelnemen. Omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie geen gelaagd bestuur
(AB-DB) heeft maar slechts één bestuur, speelt de samenstelling van algemeen en dagelijks
bestuur geen rol meer.
Door het algemeen bestuur van Servicepunt71 wordt aan de deelnemende colleges voorgesteld
om de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in bijlage 2 te wijzigen. Met nadruk wordt
erop gewezen dat er géén nieuwe gemeenschappelijke regeling wordt getroffen maar dat de
entiteit Servicepunt71 wordt voortgezet – alleen dan in de vorm van een
bedrijfsvoeringsorganisatie in plaats van een openbaar lichaam. Alle huidige door Servicepunt71
aangegane overeenkomsten, dienstverbanden en dergelijke blijven daarom gewoon van kracht.
Hiervoor is ook een overgangsbepaling in de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling
opgenomen.
Op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wgr gaan de colleges van burgemeester en
wethouders niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de
gemeenteraden. Onder het treffen van een regeling wordt mede verstaan wijzigen van een
regeling (artikel 1, derde lid, Wgr). Uw raad kan slechts toestemming onthouden wegens strijd
met het recht of het algemeen belang.
Financiën: Het voorgestelde besluit heeft geen financiële gevolgen.
Inspraak/participatie: n.v.t.
Evaluatie: n.v.t.
Bijgevoegde informatie:
1.
brief van algemeen bestuur van Servicepunt71 d.d. 10 juli 2015
2.
tekst van de gewijzigde regeling zonder wijzigingen zichtbaar
3.
tekst van de gewijzigde regeling met wijzigingen zichtbaar
RAADSBESLUIT:
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,
mede gezien het advies van de commissie,
Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
BESLUIT
1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het wijzigen
van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71’ zoals bij brief van 10 juli 2015
voorgesteld door het algemeen bestuur van Servicepunt71.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,
de Griffier,
de Voorzitter,
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
Pronk
Organisatieonderdeel: Concernstaf
Telefoon:
5074
E-mail:
Portefeuillehouder:
Werk & Inkomen, Wijken en Financiën
B en W-nummer 15.0836;
Onderwerp
besluit d.d. 29-9-2015
Wijziging gemeenschappelijke regeling Servicepunt71
Besluiten:
1. Behoudens toestemming van de raad in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 zoals voorgesteld door het algemeen bestuur
van Servicepunt71 in de brief van 10 juli 2015;
2. De raad te verzoeken voor de voorgestelde wijziging van de regeling toestemming te
verlenen;
3. Na verkregen toestemming van de raad het zittende lid in het algemeen bestuur aan te wijzen
als lid van het bestuur van de nieuw gevormde bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71.
Perssamenvatting:
De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, een samenwerkingsverband van de gemeenten
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, dat belast is met de bedrijfsvoeringstaken van
de samenwerkende gemeenten, moet worden aangepast aan de per 1 januari 2015 gewijzigde
Wet gemeenschappelijke regelingen.
Deze wetswijziging maakt het ook mogelijk om de samenwerkingsverband in een andere, meer
op de vorm en inhoud van de samenwerking toegesneden rechtsvorm – een
bedrijfsvoeringsorganisatie – te gieten. Deze samenwerkingsvorm heeft slechts één bestuur en is
met name bedoeld voor beleidsarme samenwerking op bedrijfsvoeringstaken.
Download