Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op 22 maart 2011 vergaderd.
Besluiten
Datum:
15-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0233
Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden F. Zevenbergen en M. van Wijk (VVD)
inzake het onderhoud van Leidse wegen.
Besluit:
1.
2.
De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadsleden F. Zevenbergen en M.
van Wijk van de VVD d.d. 10 februari 2011inzake het onderhoud van de Leidse wegen
vast te stellen.
Dit besluit te zenden aan de vragenstellers en de overige leden van de gemeenteraad.
Datum:
08-03-2011
Onderwerp:
B&W. 11.0218
Uitvoeringsovereenkomst met Stichting Stadsparkeerplan Leiden, 2011.
Besluit:
In te stemmen met de bijbehorende (uitvoerings)overeenkomst tussen Leiden en de Stichting
Stadsparkeerplan Leiden (SSL) waarin de voorwaarden van de subsidieverlening
betreffende het jaar 2011 zijn vastgelegd.
Datum:
22-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0280
BB.nr. 11.014
5e en 6e wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland.
Besluit:
Burgemeester en wethouders besluiten
Behoudens advies van de commissie
1. In te stemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van de Milieudienst WestHolland d.d. 7 maart 2011 tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst
West-Holland overeenkomstig het concept-raadsbesluit tot 5e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling.
2. Te bepalen dat de wijziging sub 1. in werking treedt de eerste dag nadat de besturen
van alle deelnemende gemeenten deze wijziging hebben vastgesteld en de gewijzigde
regeling op de daartoe voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
3. In te stemmen met de toetreding van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot de
gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2012.
4. In te stemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van de Milieudienst WestHolland d.d. 7 maart 2011 tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst
West-Holland overeenkomstig het concept-raadsbesluit tot 6e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling.
5.
De raad voor te stellen de gemeenschappelijke regeling te wijzigen als voorgesteld, in
te stemmen met de toetreding van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, en daartoe
het voorgelegde concept-raadsbesluit tot 5e en 6e wijziging van de gemeenschappelijke
regeling vast te stellen en het algemeen bestuur van de Milieudienst van de besluiten in
kennis te stellen.
De burgemeester besluit
Behoudens advies van de commissie
1. In te stemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van de Milieudienst WestHolland d.d. 7 maart 2011 tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst
West-Holland overeenkomstig het concept-raadsbesluit tot 5e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling.
2. Te bepalen dat de wijziging sub 1. in werking treedt de eerste dag nadat de besturen
van alle deelnemende gemeenten deze wijziging hebben vastgesteld en de gewijzigde
regeling op de daartoe voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
3. In te stemmen met de toetreding van gedeputeerde staten van Zuid-Holland tot de
gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2012.
4. In te stemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van de Milieudienst WestHolland d.d. 7 maart 2011 tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Milieudienst West-Holland overeenkomstig het concept-raadsbesluit tot 6e wijziging van
de gemeenschappelijke regeling.
Datum:
22-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0288
Brief aan raad over rapport Rekenkamercommissie over parkeerbeleid.
Besluit:
1.
Datum:
22-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0289
Financiering van de verhuizing Inloophuis en Informatiepunt GGZ naar het pand Hooigracht
12-14.
Besluit:
1.
2.
3.
De brief aan de raad vast te stellen waarin een reactie wordt gegeven op het rapport
van de Rekenkamercommissie ‘Parkeerbeleid geparkeerd’ d.d. 7 oktober 2010.
In te stemmen met de nieuwe huisvesting van het Inloophuis Psychiatrie, het
Informatiepunt GGZ en stichting ZON aan de Hooigracht 12-14.
In te stemmen met een compensatie voor de hogere huurkosten voor een periode van
vijf jaar bestaande uit:
a. een jaarlijkse bijdrage ter hoogte van € 24.015 (prijspeil 2011) en een eenmalige
bijdrage van € 90.000 uit de reserve OGGZ (programma 9 Welzijn en zorg);
b. een jaarlijkse bijdrage uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties (programma 6,
Stedelijke Ontwikkeling) ter hoogte van € 33.785 (prijspeil 2011).
Na de periode van vijf jaar de hoogte van de structurele bijdrage voor de zorgvoorziening Inloophuis Psychiatrie, informatiepunt GGZ en stichting ZON in overeenstemming te brengen met de portefeuille beleidsondersteunend vastgoed zoals volgt
uit de uitwerking van het beleidskader vastgoed (RV 09.0108 d.d. 2 februari 2010).
4.
De raad voor te stellen bijbehorende meerjarenbegrotingswijziging 2011 – 2015 vast te
stellen.
Meerjarenbegrotingswijziging
2011
Programma
LASTEN
Verhogen
09 Welzijn en Zorg
12 Verrekening met reserve
OGGZ
12 Verrekening met
Vereveningsreserve
Grondexploitaties
147.800
Totaal
147.800
Meerjarenbegrotingswijziging
2012
Programma
Verhogen
Totaal
57.800
BATEN
Verlagen
Verhogen
Verlagen
57.800
LASTEN
Verhogen
57.800
Totaal
57.800
Programma
Verlagen
24.015
33.785
09 Welzijn en Zorg
12 Verrekening met reserve
OGGZ
12 Verrekening met
Vereveningsreserve
Grondexploitaties
Meerjarenbegrotingswijziging
2014
Verhogen
147.800
LASTEN
57.800
Programma
Verlagen
114.015
33.785
09 Welzijn en Zorg
12 Verrekening met reserve
OGGZ
12 Verrekening met
Vereveningsreserve
Grondexploitaties
Meerjarenbegrotingswijziging
2013
BATEN
BATEN
Verlagen
Verhogen
Verlagen
24.015
33.785
57.800
LASTEN
Verhogen
09 Welzijn en Zorg
12 Verrekening met reserve
OGGZ
12 Verrekening met
Vereveningsreserve
Grondexploitaties
57.800
Totaal
57.800
BATEN
Verlagen
Verhogen
24.015
33.785
57.800
Verlagen
Meerjarenbegrotingswijziging
2015
Programma
LASTEN
Verhogen
09 Welzijn en Zorg
12 Verrekening met reserve
OGGZ
12 Verrekening met
Vereveningsreserve
Grondexploitaties
57.800
Totaal
57.800
BATEN
Verlagen
Verhogen
Verlagen
24.015
33.785
57.800
Datum:
22-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0291
Samenstelling hoofdstembureau verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal en aanwijzing lokaal zittingen hoofdstembureau.
Besluit:
1.
2.
Aan te bevelen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor een benoeming bij het
hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal in kieskring 15 (Leiden):
- tot lid en plaatsvervangend voorzitter: de heer Drs. F.H. Pot MBA;
- tot leden: mevrouw J.S.M. Boot, mevrouw S. van Gemert en mevrouw M. Hettinga;
- tot plaatsvervangende leden: de heer mr. J. Olivier, mevrouw mr. E. Kok en
mevrouw E. Aerts.
Als lokaal, waar het hoofdstembureau zitting houdt, aan te wijzen een ruimte in
het stadhuis.
Datum:
22-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0293
Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. GUBBENS (D66) inzake
overbijdeoverheid.nl (ingekomen 3 februari 2011)
Besluit:
1.
2.
De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid T. Gubbens (D66),
ingekomen 3 februari 2011, inzake de website www.overbijdeoverheid.nl conform
bijgevoegde conceptbeantwoording vast te stellen.
Dit besluit te zenden aan de vragensteller en de overige leden van de gemeenteraad.
Datum:
22-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0294
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid Q.
TERPSTRA (CU) inzake uitvoering verkeersbesluiten fietsveiligheid (ingekomen 21 februari
2011).
Besluit:
1.
2.
De beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer G. Terpstra (ChristenUnie)
inzake uitvoering verkeersbesluiten (ingekomen 21 februari 2011) vast te stellen.
Dit besluit te zenden aan de vragenstellers en de overige leden van de gemeenteraad.
Datum:
22-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0296
Ontwerpbegroting 2011 Servicepunt71.
Besluit:
1.
2.
3.
4.
De gemeentesecretaris/ algemeen directeur de opdracht te geven om de financiële en
personele gevolgen van de ontvlechting tussen gemeente Leiden en het Servicepunt
2012 t/m 2015 en de gevolgen van de genoemde herijking en de kwaliteit van de
dienstverlening op basis van de nulmeting in 2011 te verwerken in de Leidse begroting
2012.
Het structurele nadeel van maximaal € 127.000,- als gevolg van het niet volledig
aftrekbaar zijn van de BTW, mee te nemen bij de perspectiefnota.2012-2015.
De bijgevoegde brief aan de Raad waarin het college de Raad adviseert in te stemmen
met de ontwerpbegroting 2011 vast te stellen.
De Raad voor te stellen:
a. met de ontwerpbegroting 2011 in te stemmen voor zover dit de financiële en
personele gevolgen in het overgangsjaar 2011 betreft;
b. bij het algemeen bestuur van de GR Servicepunt71 aan te geven zo snel mogelijk
haar zienswijze te willen geven over ontwerpbegrotingswijzigingen 2011 en
concept begroting 2012 t/m 2015, waarin concreet de financiële en personele
gevolgen zijn verwerkt van de volledige overgang van de dienstverlening per 1
januari 2012 en waarin wordt afgesproken dat het niveau van dienstverlening in
2012 tenminste op het zelfde kwaliteitsniveau blijft als de nulmeting van 2011;
c. het algemeen bestuur van het servicepunt71 hiervan in kennis te brengen;
d. in te stemmen met de begrotingswijziging voor 2011
Programma
Prg.12. totaal
reserves
TKPG Totaal
kostenplaatsen
gemeente
Totaal
Product
LASTEN
BATEN
Verhogen
Verlagen Verhogen
Verlagen
TFE98011
Verrekening
reserves AD
KP21 concern
Totaal
2.338.000
2.338.000
2.338.000
0
2.338.000
0
Datum:
22-03-2011
Onderwerp:
B&W.nr. 11.0302
Aanbestedingsprocedure Huis van de Sport.
Besluit:
De raad voor te stellen:
1.
Kennis te nemen van het rapport van Fakton d.d. 3 februari met daarin als
hoofdconclusie dat op 26 oktober 2010 op inhoudelijke gronden terecht door het
college is besloten dat het project Huis van de Sport niet haalbaar was, binnen de
kaders die door de raad waren gesteld, zonder een forse bijstelling van deze kaders.
2.
Op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport van Fakton d.d. 3 februari de
aanbestedingsprocedure definitief als beëindigd te beschouwen.
3.
De volgende aanbevelingen en conclusies uit het onderzoeksrapport van Fakton d.d.
3 februari over te nemen:
a.
het in het vervolg opnemen van een haalbaarheidsanalyse van een eventuele
aanbestedingsprocedure (vertrouwelijk) in het kaderbesluit
b.
de initiatiefnemers en de marktpartijen uit te nodigen voor een bestuurlijk
gesprek en ze op deze wijze nader te informeren over de motivering van het
stopzetten van de aanbestedingsprocedure.
c.
dat doorstart van de aanbestedingsprocedure, zowel op inhoudelijke als
juridische gronden niet mogelijk is.
d.
dat er niet wordt getwijfeld aan de integriteit van de ambtenaren die aan dit
project hebben meegewerkt.
e.
dat moeten worden geconcludeerd dat de resultaten van het rapport ‘Leiden,
stad van ambities’ nog steeds zeer relevant zijn voor gemeenteraad, college en
ambtenaren in de gemeente Leiden.
4.
Het college de opdracht te geven te onderzoeken of, op basis van de informatie uit
het op te stellen sportaccommodatieplan, er mogelijkheden zijn om in de begroting
meer financiële middelen beschikbaar te krijgen voor het beheer, onderhoud en
vernieuwen van sportvoorzieningen in Leiden
5.
Motie M090166/2 bij raadsvoorstel Kaderbesluit Huis van de Sport rv 09.0166 inzake
het toekennen van extra gewicht bij gunning extra gewicht aan de optionele 400 meter
ijsbaan als onuitvoerbaar te beschouwen en derhalve als afgedaan te beschouwen.
6.
De kosten voor het opstellen van rapport van Fakton, ten hoogte van € 80.000 te
dekken uit het restant van het krediet Huis van de Sport, zoals beschikbaar gesteld bij
het kaderbesluit Huis van de Sport en het krediet bij het opstellen van het PRIL af te
sluiten.
Download