Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag

advertisement
Nr. 34623/J/LA
Den Haag, 3 november 2004
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 2 november 2004
Agenda:
1.
29721
Aanpassing van de Tabakswet, alsmede van artikel V, tweede lid, van de wet van
18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201) aan richtlijn nr.
2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26
mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring
voor tabaksproducten (PbEU L 152)
Concept-commissievraag wordt door griffier opgesteld en ter vaststelling rondgezonden.
2.
28994*
29379*
Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en
enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel
in de sociale ziektenkostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet
herziening overeenkomstenstelsel zorg)
Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten,
prestatiebekostiging en enige andere maatregelen (WTG ExPres)
27659*
-
Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van
zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)
Inbreng nader voorlopig verslag 9 november 2004 (commissievraag en inbreng fracties).
De griffier zal een commissievraag formuleren. Afhankelijk van de nadere memorie van
antwoord zal de wijze van plenaire behandeling nader worden bepaald.
3.
“Wapenfeiten” van de commissie ten behoeve van het jaarverslag Eerste Kamer.
Het concept zal worden aangevuld met een aantal toezeggingen in het kader van de
behandeling van de Wet jeugdzorg (28168).
De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
__
* Staat vermeld op lijst-Balkenende.
Download