LGV Aan De minister van Binnenlandse Zaken en

advertisement
LGV
Aan
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De leden van de Tweede-Kamer,
De leden van de Eerste-Kamer
Postbus 20011
2500 EA Den Haag.
IJmuiden, 16 augustus 2014
Geachte minister dr. R.H.A. Plasterk,
Geachte Kamerleden en Senatoren,
Het bestuur en de leden van de lokale groepering LGV in de gemeente
Velsen hebben kennis genomen van de het VOORSTEL VAN WET:
‘Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor financiële
transparantie bij lokale partijen’.
Onze leden vinden het van groot democratisch en rechtstatelijk belang dat het
voor de kiezer duidelijk is hoe politieke partijen worden gefinancierd en dat bij
verkiezingen gelijke kansen zijn conform artikel 4 van onze Grondwet.
Iedereen heeft met wetten en regels te maken en moet zich hieraan houden.
Ambtenaren van de Rijksoverheid maken wetten op aanwijzing van de regering.
En de Tweede-Kamer ziet toe dat de wetten voldoen aan de wil van de inwoners.
Deze wetten moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Wanneer de kwaliteit
van een wet niet goed is, kan dit gevolgen hebben voor de hele samenleving.
Daarom moet een wet:
 voldoen aan de Grondwet, de hoogste Nederlandse wet;
 uitvoerbaar en controleerbaar zijn;
 een duidelijke beschrijving bevatten over de betekenis ervan;
 effectief zijn.
De taak van de Eerste-Kamer is om de wetten te toetsen aan de kwaliteitseisen.
De Wfpp voldoet in geen enkel opzicht aan de genoemde kwaliteitseisen. Onze
hoop was gevestigd op de beloofde spoedige wijziging van deze Wfpp. Eind
december 2013 heeft de minister de Wijziging van de Wfpp voor financiële
transparantie bij lokale partijen in openbare consultatie gebracht. Met deze
wijziging worden de kwaliteitseisen nog een graad erger geschonden en is voor
ons onacceptabel en wel om onder andere de volgende redenen:
1. Professor Elzinga schrijft in een advies aan de VNG en VPPG dat door de
landelijke subsidieregelingen er een steeds grotere ongelijkheid van kansen
ontstaat op het decentrale niveau. Deze ongelijkheid kan echter niet worden
opgelost via decentrale financieringsbronnen, maar moet op landelijk niveau
worden afgeregeld en wel in het kader van een aanvulling of bijstelling
Secr. Lijsterlaan 4, 1971 KV IJmuiden - [email protected] - www.lgv-velsen.nl
LGV
van de landelijke subsidieregelingen. Aldus de professor. Volgens de wens van de
Eerste-Kamer zou die ongelijke behandeling van lokale partijen in deze wijziging
worden geregeld en dat is niet geschied en voldoet daarom niet aan de Grondwet;
2. Zonder en met wijziging is de Wfpp onuitvoerbaar en oncontroleerbaar. Onder
andere de artikelen 34, 34a en 34b.
3. Met deze wijziging wordt de onduidelijkheid en verwarring groter. Iedere inwoner
van Nederland weet wat een lokale politieke partij is. In de wetswijziging worden
provinciale partijen en afdelingen van politieke landelijke partijen ook lokale partijen
genoemd. De verruiming van het begrip ‘lokale partij’ is onacceptabel. De
veranderde begripsbepalingen zijn in strijd met de Kieswet en het verenigingsrecht
en worden ook niet consequent doorgevoerd in de Wet (o.a. art.24) en de
toelichting. De verwarring compleet.
4. Artikel 20 lid 1a (registreren van rijkssubsidie) is ook van toepassing op lokale
partijen terwijl deze partijen worden uitgesloten van rijkssubsidie. De ongelijke
behandeling van lokale partijen wordt vergroot. De lokale partijen moeten al bij een
bijdrage van € 201 de gegevens van de gever noteren terwijl de politieke landelijke
partijen dat moeten doen bij een bedrag van € 1001.
Wij sluiten ons aan bij de analyse van Bastian Michel, promovendus
staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. De Wfpp laat veel te
wensen over. Wat het ergste is: Nederland voldoet niet aan de standaard
die het in het buitenland aanprijst.
Indien de Wfpp in strijd blijft met de Grondwet, zullen wij ons beraden over
een daad van ongehoorzaamheid.
Namens het bestuur en de leden,
Voorzitter ………… Secretaris …………….
Secr. Lijsterlaan 4, 1971 KV IJmuiden - [email protected] - www.lgv-velsen.nl
Download