Giftenregelement WFPP 1

advertisement
Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wfpp
De lokale groepering LOF Gemeente Boxmeer
Gelezen de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april
2013;
Gelet op de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) en in het bijzonder artikel 34 van die Wet;
Besluit vast te stellen het volgende:
Artikel 1
Geen regels vast te stellen met betrekking tot giften en bijdragen aan de groepering tot het
moment waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen de kansengelijkheid conform artikel 4 van de
Grondwet is gerealiseerd.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking met ingang van 01-11-2013
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 29-10-2013
Voorzitter
Secretaris/Penningmeester
Frans Maassen
Antoon Strik
Toelichting Giftenreglement
De minister van BZK heeft in de Eerste-Kamer duidelijk gemaakt dat het campagnebudget, waarvoor de
rijkssubsidie wordt aangewend, onmiskenbaar van invloed kan zijn op de verkiezingsuitslag. Zijn opvatting
wordt gesteund door het rapport van de universiteit van Tilburg1. Daarin is o.a. geconstateerd dat de
landelijke partijen dankzij landelijke partijsubsidies met een disproportionele inzet van middelen de lokale
verkiezingscampagnes kunnen domineren.
Een overgrote meerderheid in de Eerste-Kamer heeft erkend dat de Wet financiering politieke partijen
(Wfpp) in strijd is met de Europese regels2 en met onze Grondwet3. Dit blijkt onder andere uit de
vaststelling dat de Staten-Generaal het stelsel van subsidiëring van politieke partijen niet heeft gebaseerd
op het beginsel van gelijkheid van kansen. Ook de uitdrukkelijke aanbeveling van de GRECO van de Raad
van Europa om de lokale partijen in de Wet op te nemen, is door de regering voor zich uit geschoven.
De Wfpp bevat vrijwel uitsluitend regels voor politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de StatenGeneraal en tevens in Provinciale Staten en Gemeenteraden. Deze ongelijke behandeling tast de lokale
democratie in ernstige mate aan. Het is een slechte Wet met vele mogelijkheden om deze te ontwijken.
Zodra de Wfpp voldoet aan de Grondwet, de basis van onze rechtstaat, zal de groepering zich daaraan
conformeren.
Het rapport ‘Lokale kiezers: lokale keuzes? Onderzoek gemeenteraadsverkiezingen 2010.
Group d'États contre la corruption (GRECO) van de Raad van Europa.
3 Artikel 4 van de Grondwet over gelijke kansen van kandidaten.
1
2
Download