Scan motie SP zichtbaarheid artikel 1 grondwet

advertisement
Voaj \
i
motienr.
\y
AVr.
\Z
motie z
AGENDAPUNT../^)
onderwerp: zichtbaarheid Artikel 1 Grondwet
De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 23 november 2016,
Constaterende dat:
- Artikel 1 van de Grondwet als eerste artikel van onze belangrijkste wet het fundament is waarop onze
samenleving als rechtsstaat is gebouwd;
Het artikel luidt: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan.
-
Overwegende dat:
- Iedere burger van Nederland bijgaande tekst en betekenis van artikel 1 behoort te kennen;
- Wanneer deze tekst in het Huis van de Stad hangt, mensen er kennis van kunnen nemen;
- Wij artikel 1 Grondwet indringend “in beeld” willen brengen en aan de orde stellen ter verdere bewustwording
en gebruik in het leven van alle dag en ter versterking van de rechtsstaat en democratie;
- De begane grond/hal van het Huis van de Stad een prima locatie zou zijn voor een zichtbare plek voor artikel
1 Grondwet, omdat dat een centrale ontmoetingsplek is;
- Dit tijdsgewricht wellicht bij uitstek een goed moment is om een prominente zichtbaarheid te geven aan
artikel 1 Grondwet.
Verzoekt het college:
In de hal van het Huis van de Stad een prominente zichtbaarheid van artikel 1 van de Grondwet te realiseren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Lenny Roelofs - SP Gouda
ti-MH rit
38$
gemeente
gouda
code 200920013
Download