Vergadering Commissie Economie, Financien en

advertisement
Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 18-06-2015
Plaats:
Tijd:
Voorzitter:
Stadhuis
20:00
Overleg
1
Opening
2
Inventarisatie insprekers
3
Vaststellen agenda
De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur en 15 minuten aan te
houden. Dit betekent 12 minuten per fractie en 36 minuten voor het college. Voor eventuele
insprekers is 21 minuten geraamd.
4
Raadsvoorstel Kadernota 2015, begrotingsscan BZK en concept-reactie raad hierop
aan Provincie
De commissie heeft bij de bespreking van de Kadernota (week 18, nr. 1880231) gelegenheid
het college richtinggevende uitspraken mee te geven als opmaat naar de programmabegroting 2016-2019. Op 12 juni 2015 worden voor de bespreking verder nog ontvangen:
- De begrotingsscan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
- Een door het college voorbereide concept-reactie namens de raad aan de Provincie ZuidHolland op de begrotingsscan.
Over de begrotingsscan wordt op dinsdag 16 juni om 18.30 uur een technische presentatie
verzorgd in de Raadzaal.
De politiekinhoudelijke behandeling van bovengenoemde stukken is als volgt.
- Ten aanzien van het raadsvoorstel Kadernota wordt de commissie gevraagd de raad te
adviseren voor formele besluitvorming in de raad van 2 juli.
- Over de begrotingsscan zelf is geen formele besluitvorming aan de orde.
- De commissie kan haar opvattingen uiten over de concept-reactie op de begrotingsscan.
Vervolgens kunnen in de raad van 2 juli a.s. desgewenst moties (met amenderende werking)
met concrete tekstwijzigingsvoorstellen worden ingediend. Met in begrip van aangenomen
moties wordt daarna de definitieve reactie aan de Provincie Zuid-Holland verzonden.
Het debat bestaat zoals gebruikelijk uit een eerste termijn en een korte afrondende tweede
termijn waarbij eventuele moties kunnen worden aangekondigd. Alle commissies en alle
collegeleden zijn voor de bespreking uitgenodigd. Portefeuillehouders krijgen in de
collegetermijn op volgorde van locoburgemeesterschap het woord om te reageren op de
inbreng vanuit de commissie.
Een annotatie van de griffie is bijgevoegd.
Bij de bespreking zijn onderstaande stukken te betrekken:
- De collegebrief over de Meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds is voorafgaand aan de
commissiebehandeling van 18 juni te verwachten. Namens de commissie is het college
daarbij gevraagd een korte toelichting op te nemen over de adviezen van de Raad voor de
Financiële Verhoudingen inzake het groot onderhoud van het Gemeentefonds.
- College van B&W: afdoening motie "Beter meten = Beter (be)sturen deel 2" (week 16, nr.
1872768);
- Raad voor de Financiële Verhoudingen: groot onderhoud Gemeentefonds 2016 (week 19,
nr. 1886730);
- Ministerie van BZK: groot onderhoud Gemeentefonds 2016 (week 23, nr. 1905260);
- Ministerie van BZK: meicirculaire Gemeentefonds 2015 (week 23, nr. 1905846);
- College van B&W: overzicht met beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare budgetten (week 24,
nr. 1909102);
- Commissie Financiële ruimte voor gemeenten: adviesrapport "Bepalen betekent betalen"
(week 24, nr. 1911072).
5
Rondvraag
6
Sluiting
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards