Brainstorm Actualisatie en Decentralisatie ruimtelijk en

advertisement
Leegstand en
regionale
samenwerking
Henk Ovink
wnd. DG Ruimte en Water
Ministerie van Infrastructuur
en Milieu
30 januari 2013
Nederland verandert –
groei is geen gegeven
2
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
30 januari 2013
Kantoren en Winkels: verschillende problematiek,
maar gemeen:
-
Economische ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen
Ontwikkelingen in voorkeuren consumenten en bedrijven
Kwaliteit en kwantiteit van het aanbod
Onzekere verwachtingen
Verschillende stakeholders met verschillende belangen:
beleggers, gebruikers, financiers, werknemers, burgers
- Regionale verschillen in problematiek en in
oplossingsmogelijkheden
3
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
30 januari 2013
Maatwerk aanpak via regionale allianties
-
Financiële sector
Beleggers
De Huurders
Gemeenten en Provincies
Het Rijk
Voorbeeld: kantorenconvenant van juni 2012 – geen doel op
zich maar instrument om elkaar aan te kunnen spreken.
4
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
30 januari 2013
Nationale overheid: ruimte geven aan maatwerk
•
ruimte voor regionaal maatwerk
•
ruimte voor initiatieven van burgers en
bedrijven
•
ruimte voor dynamiek
Instrumenten:
 Omgevingswet - krimpbestendig
5

Kennis delen

Ladder voor duurzame stedelijke
ontwikkeling
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
30 januari 2013
Nieuwbouw: Ladder voor
Duurzame verstedelijking
● Sinds 1 oktober 2012 in het Besluit
ruimtelijke ordening opgenomen
● Als procesvereiste: in toelichting bij
nieuwe ruimtelijke besluiten
motiveren hoe afweging t.a.v.
ruimtegebruik is gemaakt : is
nieuwbouw wel nodig!
● Gericht op alle nieuwe stedelijke
voorzieningen: bedrijventerreinen,
kantoren, winkels, woningen
●
6
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
30 januari 2013
De ladder: 3 B’s
• Behoefte:
– Voorzien in behoefte binnen regio (kwalitatief en kwantitief)
• Binnen of buiten stedelijk:
– Kan ruimte worden gemaakt of gevonden binnen bestaand
stedelijk gebied
• Bereikbaar met meerdere modaliteiten:
– Nieuwe locatie: dan een locatie die passend is of wordt ontsloten
door verschillende vervoerswijzen
7
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
30 januari 2013
Hoe verder?
•
•
•
•
•
•
Problematiek onder ogen zien – verliezen onontkoombaar
Regionaal met partijen rond de tafel
Problemen bieden ook weer mogelijkheden
Nieuwe concepten, hergebruik, transformatie, sloop
Flexibele planning
In veel regio’s en gemeenten al veel creativiteit - van goede
voorbeelden leren - waar zitten de bottle necks?
• Organiseren van kennis ontwikkeling
8
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
30 januari 2013
Download