Stand van zaken mbt de omscholingsregeling dansers

advertisement
OC enW
Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschappen
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
Telefoon
(079) 323
Telefax
(079) 323
Aan de voorzitter en leden van de
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA
DEN HAAG
Uw brief van
Ons kenmerk
Contactpersoon
28 november
K/AZ/2001/47418
Onderwerp
Zoetermeer
Doorkiesnummer
Omscholingsfonds Dansers
Naar aanleiding van het verzoek van 17 oktober jl. van de griffier
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
waarin deze vraagt nader geïnformeerd te worden over de stand van
zaken m.b.t. de omscholingsregeling dansers, berichten wij u als
volgt.
Wij zijn op de hoogte van de problematiek waarmee het fonds thans
wordt geconfronteerd. In belangrijke mate wordt deze veroorzaakt
door een correcte uitvoering van de regels van de Werkloosheidswet.
Mede als gevolg hiervan kan niet langer worden toegestaan dat
tijdens de werkloosheid een opleiding wordt gevolgd die niet voldoet
aan de in de WW gestelde regels met betrekking tot aard en omvang
van de opleiding.
Wij zijn ons er echter van bewust dat de specifieke situatie van
dansers die op relatief jonge leeftijd aan het einde van hun
carrière komen, en zich op een nieuw maatschappelijk bestaan moeten
voorbereiden, om een genuanceerde benadering van de hierdoor
optredende problematiek vraagt.
Wij hebben met instemming kennis genomen van het besluit van het
omscholingsfonds zelf om door middel van aanpassingen in het
uitkeringsreglement besparingen te realiseren die aan de verdere
uitvoering van het beleid ten goede zullen komen.
Dit betekent echter dat een aanmerkelijk groter beroep zal worden
gedaan op de middelen waarover het fonds de beschikking heeft.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft in
overleg met de sociale partners besloten uit de middelen die mij
OCenW
Blad 2
door het kabinet beschikbaar zijn gesteld om verbeteringen aan te
brengen in de arbeidsvoorwaardensituatie in de cultuursector met
ingang van 1-1-2002 jaarlijks, vooralsnog gedurende een periode van
5 jaar, een bedrag van EUR 90.760 (NLG 200.000) extra ter
beschikking te stellen, zodat het fonds in ieder geval het komende
jaar zijn werkzaamheden kan voortzetten.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal een
éénmalige bijdrage leveren van EUR 453.780 (NLG 1.000.000) aan de
oplossing van de problematiek.
Voorts heeft de Stichting Gak toegezegd een éénmalige bijdrage van
EUR 136.134 (NLG 300.000) te zullen geven voor de omscholing van
stoppende dansers.
Het ministerie van OCenW heeft het voornemen om in het kader van het
eerder aangekondigde vervolgonderzoek naar de
arbeidsvoorwaardensituatie in de cultuursector (Cap Gemini 2) de
situatie van het omscholingsfonds hierbij opnieuw in ogenschouw te
nemen, rekening houdend met de als gevolg van de hierboven genoemde
maatregelen veranderde financiële situatie.
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
(dr. F. van der Ploeg)
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
(drs.
J.F. Hoogervorst).
Download