schuldvordering

advertisement
VLAAMS MINISTERIE VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE
Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Werkgelegenheidsbeleid - Cel VIONA
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Betreft: schuldvordering van ………euro van (naam onderzoeksinstelling) t.a.v. het Vlaams Ministerie
voor Werk en Sociale Economie
SCHULDVORDERING
Basis: Onderzoeksovereenkomst tussen het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie en
(naam onderzoeksinstelling)
In de bovenvermelde onderzoeksovereenkomst werd een bedrag van maximaal ……..euro toegekend
voor de uitvoering van de bepalingen van de onderzoeksovereenkomst, getiteld ………………………
die loopt van / / tot / / .
De totale som van de kosten gemaakt voor de uitvoering van dit onderzoek bedraagt ………. euro.
Als bijlage is een overzicht van de gemaakte kosten volgens kostenposten toegevoegd.
De maximale Vlaamse financiering bedraagt in totaal ………….euro.
Het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie is verschuldigd aan:
naam begunstigde:
adres:
de som van …………euro als tussentijdse schijf/saldo*.
Som te storten op rekeningnr.
referentiekenmerk).
-
-
van (naam, adres en eventueel vermelding
De activiteiten van (naam onderzoeksinstelling) zijn wel/niet* onderworpen aan de BTW.
Het tussentijdse/eindrapport* zoals voorzien in de onderzoeksovereenkomst is als bijlage toegevoegd
of ingediend op datum van / /
.
Voor echt en waar verklaard voor de som van……….euro.
Te: (plaats en datum)
Handtekening
Naam
Functie
* schrappen wat niet van toepassing is
Download