formulier gegevens onderzoeksproject

advertisement
GEGEVENS ONDERZOEKSPROJECT
t.b.v. toelating tot Nederland van een onderzoeker in het kader van de Europese richtlijn
2005/71/EG betreffende een specifieke IND-procedure voor de toelating van onderdanen van
derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een onderzoeker met een
andere nationaliteit dan die van een Lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische
Ruimte of Zwitserland die is uitgenodigd door een daartoe erkende Nederlandse
onderzoeksinstelling om een onderzoeksactiviteit te verrichten.
1.
Titel onderzoeksproject
2.
Doel
3.
Duur (van, tot en met)
4.
Beschikbare financiële
middelen
5.
Korte beschrijving van de
onderzoekswerkzaamheden
6.
Plaats(en) waar de
onderzoekswerkzaamheden
zullen worden verricht
datum, naam en handtekening supervisor
Download