Bijdrage kadernota – GrienLinks 22 juni 2016

advertisement
ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Voorzitter,
We leven in een verwarrende tijd. Alles is anders.
Niet is meer wat het was. Niets is meer wat lijkt.
Niets is logisch. Alles is onvoorspelbaar. De dingen
die worden gezegd en beweerd zijn niet altijd
dezelfde dingen die worden of zijn gedaan.
Voorzitter, het zijn verwarrende tijden. We leven in
een land waarin de FNP Nederlands gaat spreken
in de ledenvergaderingen om de Friese taal te
redden. Het wachten is op een initiatiefvoorstel
waarin wordt voorgesteld de soevereiniteit van
Fryslân te waarborgen door de provincie te laten
opgaan in een Noordelijk landsdeel. Hoe de FNP
dat moet aanpakken kan mooi worden afgekeken
van actiepartij SP die onlangs en met succes een
initiatiefvoorstel indiende om de maatschappelijke
organisaties af te schaffen. Een verwarrende
vertoning was dat.
Een college waarin gedeputeerde Kramer
kievitseieren wil rapen om de kievit in stand te
houden. Het is allemaal zo verwarrend.
Overigens…. Over kievitseieren gesproken…
Gedeputeerde Kramer heeft toegezegd voor de
1
zomer met een notitie te komen over hoe om te
gaan met het rapen of zoeken van kievitseieren.
De notitie is er nog niet. Wanneer mogen we deze
notitie tegemoet zien?
Voorzitter, het zijn verwarrende tijden. Niks is wat
het lijkt. De PvdA die haar rol als oppositiepartij
gevonden heeft maar frontale oppositie vermijdt.
Die als coalitiepartij het sociaal domein afschafte
en nu zegt het oneens te zijn met een college die
het sociaal domein ook niet wil. Dat is verwarrend!
Kameraad Schrier van de actiepartij SP die nu een
afvalverbrander helptt door aan zichzelf een brief
te schrijven. Als dat niet verwarrend is?
Wij pleiten voor helderheid. Helderheid in
standpunten, helderheid in rollen. Wat zouden we
daar van opknappen! En de democratie ook,
trouwens.
KADERNOTA
Over de kadernota zelf het volgende:
We leven in een tijd waarin we met behulp van een
stresstest maar zonder onderbouwing worden
voorbereid op een mogelijk tekort van 100 miljoen
euro! HALLO! 100 miljoen! Maar waar we een
tegenvaller van 8 miljoen op een aquaduct
2
moeiteloos uit de ramingen kunnen opvangen en
dat terwijl de hele begroting was opgeschoond.
Dat is wel heel verwarrend!
We worden getrakteerd op een kadernota waar we
zonder enige onderbouwing bang worden gepraat
voor extra kosten voor natuur. We worden er op
voorbereid dat we de ambities ten aanzien van de
natuur moeten bijstellen, terwijl de biodiversiteit
zeer zorgelijk achteruit holt.
We leven in een tijd waarin het college weigert de
werkgelegenheidsdoelstelling te kwantificeren en
hier niet met de Staten over willen praten maar wel
via een persbericht communiceert dat verbreding
van de sluis bij Kornwerderzand 2500
arbeidsplaatsen oplevert. Ik wil die berekening
graag zien. En als u dan toch aan het rekenen
bent, kunt u voor de andere projecten ook zo’n
werkgelegenheidsinschatting maken? Waarom
wordt verbreding van de sluis wel in het NOSjounaal behandeld en niet in de kadernota?
Volgens de NOS heeft u toegezegd samen met
een aantal noordelijke provincies de helft van de
kosten (150 miljoen) te willen betalen. Hoeveel
miljoenen heeft u beloofd? Waarvan wilt u dit
betalen?
3
We zijn een landbouwprovincie. Maar minstens
een derde van onze boeren zit in ernstige
financiële problemen als gevolg van een
doorgedraaide agrarische economie. De provincie
voert een beleid waarin schaalvergroting en
intensivering op hun wenken worden bediend. Er is
veel meer nodig om een echte omslag naar
duurzaamheid en natuurinclusieve landbouw te
maken. Straks is er geen weidevogel of natuur
meer over. We missen de ambitie dat we op dat
terrein voorop lopen en als voorbeeld dienen. It is
mei sizzen nèt te dwaan, college! Hiervoor moeten
echte radicale beslissingen voor worden genomen.
Op het gebied van grondbeheer, waterbeheer en
natuurbeheer. We dienen samen met andere
partijen hier een paar moties over in.
REC
Wij zijn voor het luchtkwaliteitonderzoek in
Harlingen. Maar dit is weggegooid geld zolang de
REC zich niet aan de afspraken houdt en daar niet
tegen wordt opgetreden. De REC is een
veelpleger die voor de 10e keer een laatste kans
krijgt. Dat is ongeloofwaardig. Wanneer gaat het
college alle mogelijkheden gebruiken om de REC
4
tot een ander beleid te dwingen en haar
geloofwaardigheid terug te winnen?
MOTIES
We hebben in de afgelopen jaren moties ingediend
waarvan vele niet worden uitgevoerd. We zullen
die lijst niet langer maken, maar pleiten voor de
uitvoering van een aantal van de moties.
We noemen drie van onze moties die aangenomen
zijn, maar nog steeds niet uitgevoerd zijn:
- zonnepanelen op 50000 huurwoningen
- een concreet programma om de biodiversiteit
te monitoren en te verbeteren
- een duurzaamheidscriterium voor
economische investeringen.
We verzoeken u deze moties nu met spoed uit te
voeren en voor de begroting te berichten op welke
wijze de moties uitgevoerd gaan worden. Ik bied u
bij deze al aangenomen moties ter uitvoering
aan.
Tenslotte…. Ik maak me oprecht zorgen over de
kwaliteit van de kadernota. Een lange termijn visie
ontbreekt. Het mist een doorwrochte analyse van
de staat van Fryslân en de ontwikkelingen die zich
daarin voordoen. Financieel mist er van alles. Er
5
wordt bij herhaling code rood gegeven. Je wordt
bang gemaakt voor toekomstige tegenvallers maar
nergens wordt dat uitgewerkt. Alles wat we nu
besluiten kan morgen anders zijn. De kadernota is
verworden tot een projectenlijstje dat veel te weinig
basis biedt voor een solide begroting. Daarmee is
deze nota van een niksigheid die een kadernota
onwaardig is. Juist in deze tijd moeten politici een
visie op de samenleving laten zien. Wij roepen op
tot de moed om radicale beslissingen te nemen om
de samenleving te kantelen, anders in te richten.
Dat is noodzakelijk op het gebied van zorg, werk
en inkomen, en ook op het gebied van landbouw,
water en natuur. We staan voor grote uitdagingen,
laten we daar op een heldere manier met elkaar
over in gesprek gaan.
.
6
Download