Uitgebreide toelichting van het meetinstrument

advertisement
Uitgebreide toelichting van het meetinstrument
Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale –
NL (versie uit 1998)
(OCAIRS)
Oktober 2013
Review: J.B. Grondal
Invoer: E. van Engelen
1
Algemene gegevens
Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio
Algemeen, overig, ongespecificeerd
Aandoening
(ICD)
Overige
(Overig, ongespecificeerd)
Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)
Participatie algemeen

Korte beschrijving De Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale (OCAIRS) is
samengesteld uit een semi-gestructureerd interview, een waardeschaal en een
syntheseformulier.1 Door middel van het interview worden gegevens over de activiteit
‘occupatie’van een cliënt verzameld en tot ergotherapeutische indicaties verwerkt.2 De
therapeut vraagt naar informatie over het heden en de plannen voor de toekomst. Het interview
is gebaseerd op MOHO (Model of Human Occupation) en de informatie wordt verzameld op
de hoofdcomponenten van MOHO (10): persoonlijke causaliteit, vaardigheden, waarden en
doelstellingen, occupatie, interesses, fysieke omgeving, rollen, sociale omgeving, gewoontes,
levensgeschiedenis. Er wordt gescoord op een 5 puntsschaal.1

Doelgroep  Het instrument is ontwikkeld voor volwassene met psychiatrische aandoeningen,
zoals depressie en schizofrenie. 1

2
Auteur:
 Oorspronkelijke versie Kaplan, S., Kielhofner, G. (1985)3
 Nederlandse versie Vandamme D. (1998)
Doel van het meetinstrument

Evaluatief/effectiviteit
3
Soort/ Vorm van het meetinstrument




4
Vragenlijst met open vragen
Opbouw  semi-gestructureerd interview over 10 componenten (persoonlijke causaliteit,
vaardigheden, waarden en doelstellingen, occupatie, interesses, fysieke omgeving, rollen,
sociale omgeving, gewoontes, levensgeschiedenis), per component zijn er meerdere vragen
die er gesteld kunnen worden. De antwoorden per component worden door de therapeut
geanalyseerd en per component gescoord.
Invulinstructie open vragen gesteld door de therapeut in de vorm van een interview
Meetniveau per component: wijze van score ordinale meetniveau. De scores zijn
gekoppeld aan een 5-punt likertschaal. Per score is een beschrijving van gedrag/ verkregen
informatie. De scoreschaal zijn rangschikkend en deze verschillen per component.1
Verkrijgbaarheid

Opvraagbaar bij Sig vzw
Kerkham 1 bus 2
9070 Destelbergen (België)
[email protected]
Website: http://www.sig-net.be/PublicatieDetail.aspx?l=003&action=Pl&id=68

Geschatte kosten Vertaling van Dirk Vandamme: 14,90 euro (geraadpleegd op: 21-10-13)

Copyright ja2
5
Methodologische kwaliteit
Er zijn beperkte onderzoeken verricht naar de methodologische kwaliteit van de oude versie. Voor de
nieuwe versie (4.0) zie ref.8 is er verder onderzoek verricht naar de methodologische kwaliteit. Echter
omdat deze lijst nog niet in het Nederlands vertaald is, zijn deze gegevens hier niet uitgewerkt.


Interne consistentie
Geen gegevens bekend
Reproduceerbaarheid
 Betrouwbaarheid (reliability) 
o Gehele lijst:
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid:
r = 0.85, inter n=13 populatie P= cliënten met schizofrenie
IntrabeoordelaarsbetrouwbaarheidICC: r=0.89, N=39, populatie P= cliënten
met schizofrenie4
o Subcategorie lijst
ICC intra: subcat. Item rollen, r=0.95, N=39, populatie P= cliënten met
schizofrenie
ICC intra: subcat. Item system trajetcory, r=0.32, N=39, populatie P= cliënten
met schizofrenie4


Validiteit
 Content validity  de expert groep heeft de OCAIRS op zijn items geanalyseerd
 Construct validity
Gehele lijst: Correlatie met Global Assessment Scale: r = 0.65, N = 39,
populatie: cliënten met schizofrenie
Correlation coefficient r = 0.45, N = 39, populatie: cliënten met schizofrenie
Correlatie (concurrent validity) met Assessment of Occupational
Functioning: hoge overeenstemming4
Responsiviteit / longitudinale validiteit
Geen gegevens bekend
6
Hanteerbaarheid/ Feasibility






7
Taal Nederlandse vertaling
Benodigdheden invulformulier (gegevensformulier, interviewlijst, syntheseformulier)
Randvoorwaarden persoon moet antwoord op vragen kunnen geven; therapeut moet met
MOHO bekend zijn
Benodigde tijd minimaal 20 minuten voor het interview; registreren en interpreteren van
uitkomsten minimaal 30 minuten
Gebruikershandleiding  ja; Nederlandse handleiding beschikbaar
Copyright ja1
Normgegevens

Uitkomstklassen en normgegevens Geen gegevens bekend
8 Overige gegevens


9
Het ‘Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale’ is de oude vorm van het
OCAIRS. De afkorting is gebleven de nieuwe naam is ‘Occupational Circumstances
Assessment Interview and Rating Scale’. Naast de naam werd ook de rating scale veranderd.
Nu werd met een 4-punts Rating systeem bestaand uit S=Strength; D=Difficulty;
W=Weakness and P=Problem gescoord. Hiermee kan de therapeut per item de participatie
‘occupational participation’ van de cliënt beoordelen. De methodologische kwaliteit van deze
OCAIRS is bij de doelgroep adolescenten, volwassenen met lichamelijke beperkingen en
ouderen niet bekend.
De OCAIRS wordt ook ingezet bij adolescenten, volwassenen met lichamelijke beperkingen
en ouderen. De nieuwe versie van OCAIRS kan onderscheid maken tussen cliënten met
verschillende graden van psychiatrische ziekten (schizofrenie bipolaire stoornissen en
depressie) 5
Literatuurlijst
1. Vandamme D. Kaplan K.-L., Kielhofner G.: OCAIRS – nl: Occupational Case Analysis
Interview and Rating Scale - Ergotherapeutische Assessment. Destelbergen.
Vormingsdienst. 1998
2. Sig-net (Sterk in grenzen verleggen): available from: http://www.signet.be/PublicatieDetail.aspx?action=Pl&id=68 [Geraadpleegd 2013 oktober 03]
3. Kaplan K., Kielhofner G.: Preliminary Manual for the Occupational Case Analysis
Interview and Rating Scal. (Available from Kathy L. Kaplan, MS OTR, 1415 N. Hartford
Street, Arlington, VA 22201). 1985
4. Brollier C., Hawkins Watts J., Bauer D., Schmidt W.,: A concurrent validity study of two
occupational evaluation instruments: The AOF and OCAIRS, American Occupational
Therapy Foundation. P. 49 – 60, 1989
5. Forsyth K., Deshpande S., Kielhofner G, Henrikson C., Haglund L., Olson L., Skinner S.,
Kulkarni S.; A User’s Manual for the Occupational Circumstances Assessment Interview
and Rating Scale (Version 4.0); University of Illinois at Chicago. Model of Human
Occupation Clearinghouse 2005
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards