9. Overeenkomst met respondent

advertisement
Het interview
Document 9
OVEREENKOMST
VOOR HET VERLENEN VAN TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK
EN DE SCHENKING VAN EEN OPGENOMEN INTERVIEW
De ondergetekenden,
Dhr./mevr.
…………………………………………………………………………………………………………………..
wonende te
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
hierna genoemd ‘de geïnterviewde’
en
vzw Projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen
Luikersteenweg 244
3920 Lommel
Vertegenwoordigd door de heer Guy Joosten (voorzitter)
hierna genoemd ‘Projectvereniging ELK’
en (indien het interview gebeurt door een lid van een Heemkundige Kring)
vzw (heemkundige kring): ……………………………………………………………………………….................................
Maatschappelijke zetel:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
vertegenwoordigd door: ……………………………………………………………………………………………………....
komen overeen wat volgt:
betreffende het interview met (naam):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
geregistreerd op (datum):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
door de interviewer (naam):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
***
Art. 1. De geïnterviewde verleent aan Projectvereniging ELK en (indien van toepassing) vzw
……………………….………………………….................................. de toestemming om kosteloos zijn/haar interview
geheel/gedeeltelijk* (schrappen wat niet past) op te nemen en te gebruiken, te presenteren of te verspreiden in
gedrukte vorm, als audiovisueel fragment bij tentoonstellingen, online op internet of op een pc, op radio, tv, film
of in culturele producties (vertelavonden, toneel…), dit in eerste instantie in het kader van het erfgoedproject
‘Soldatenlaarzen en kauwgom. Globaliseringserfgoed van de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen’. Na
afronding van het voornoemd project kan het interview beschikbaar worden gesteld aan derden.
1
Het interview
Document 9
* Indien gedeeltelijk werd aangeduid, gelieve hierna per passage aan te geven welk voorbehoud wordt gemaakt:
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 2. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het interview zonder de toestemming van de
geïnterviewde of de interviewer (met uitzondering van louter formeeltechnische aanpassingen in de opname).
Art. 3. Bij gebruik van het interview voor een publicatie in gedrukte vorm levert Projectvereniging ELK op eerste
verzoek en zonder kosten een exemplaar aan de geïnterviewde. De geïnterviewde ontvangt in ieder geval een
digitaal exemplaar van zijn/haar interview.
Art. 4. De geïnterviewde draagt de eigendom van het interview onvoorwaardelijk over aan de Projectvereniging
ELK en (indien van toepassing) vzw …………………………………………………………………... De geïnterviewde verleent
Projectvereniging ELK en (indien van toepassing) vzw …………………………………………………………………………………... de
toestemming om het interview op te nemen in haar/hun archieven, om kopieën in bewaring te geven aan een
archiefinstelling naar keuze die zal instaan voor de bewaring en het beheer, om het in zoveel kopieën als nodig te
reproduceren om het op deskundige wijze te bewaren en te beheren en er als een goede huisvader zorg voor te
dragen. De kosten voor de bewaring zijn ten laste van Projectvereniging ELK en (indien van toepassing) vzw
……………………………………………………………………………………
Opgemaakt te ……………………………………….. op ………………………………………………..
in zoveel exemplaren als er partijen zijn
Elke partij verklaart een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.
De geïnterviewde,
Voor Projectvereniging ELK,
Voor vzw (indien van toepassing) ………………………………………………….,
2
Het interview
Document 9
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards