Pop voorbeeld pilot 2009

advertisement
POP
Communication & Multimedia Design | NHL Leeuwarden | 2009-2010
Beginsituatie
Curriculum Vitae
Naam
Adres en postcode
Plaats
Geboortedatum
Studentnummer
Telefoonnummer /mobiel
Projectgroep
e-mail NHL
e-mail privé
Mentor
Datum
Opleiding
Van - tot
Van - tot
Werkervaring
Van - tot
Van - tot
Interesses
Eerder verworven competenties (EVC)
Competentie – niveau – inhoudelijke invulling (bv Production – basisniveau – crossmedia)
Succesvol afgeronde projecten:
Leeuwarderbioscopen
Pagina 1 van 11
Dierenpark Emmen
Klimaat
Tortel Educatief (versie 1 minor educatie)
Tortel 1 en Tortel 2
Eerder verworven competenties bij andere opleidingen:
Ambities
Ontwerpen en ontwikkelen van websites en webapplicaties of software ontwikkeling zoals
educatieve games
Pagina 2 van 11
POP
Communication & Multimedia Design | NHL Leeuwarden | 2009-2010
Streefprofiel en Uitvoeringsplan
Aan welke competenties ga je deze periode werken?
Het gaat om alle competenties voor de komende periode. Het is vooral van belang dat duidelijk wordt
hoe je de competenties wilt verwerven.
Project:
Tortel Educatief
Activiteiten
Projectmanagement
Programmeren
Databases
Maken van tutorials ( in het Nederlands en in het Engels)
Bijhouden van een persoonlijk blog (in het Engels)
Projectplan – analyses – technisch ontwerp
Overzicht competenties:
 Multidisciplinary teamwork aantal punten 3
 Growth & reflection aantal punten 3
 Communication aantal punten 3
 Projectmanagement aantal punten 6
 Sharing aantal punten 6
 Multimedia production aantal punten 12
 Design aantal punten 9 (fo =6 gehaald to=3 behaald concept = 3 behaald)
Totaal aantal punten = 36
Pagina 3 van 11
Competentie: Design
Niveau:G
EC’s: 9
Neem hier de competentie op
Behaviour
 Vertaalt vanuit artistieke visie en vaardigheden op de grond van de vraag van de klant een
multimediaconcept naar mockups, schetsen, audio-ontwerp, moodboards en prototypen
 Verwerkt de mockups, schetsen, moodboards en prototypen, grafisch, technisch en
functioneel ontwerp en audio-ontwerp in een ontwerpdocument
 Gebruikt het ontwerpdocument als communicatiemiddel met de klant
Activiteiten
Technisch ontwerp met een uitgebreid database model
Het technisch ontwerp wordt zo gemaakt dat het doorgestuurd kan worden naar een andere groep
en dat hun het product kunnen maken zonder vragen te stellen. Als dat mogelijk is hebben wij een
goed technisch ontwerp ontworpen en staan de gegevens die noodzakelijk zijn in het ontwerp.
De hoofdzaken die naar voren komen in het technisch ontwerp zijn:






programmeer afspraken
welke programmeer talen worden waarvoor gebruikt
screenshots met technische data zoals afmetingen, namen van b.v. knoppen enz.
database model met alle koppelingen tussen de verschillende tabellen
database wordt verantwoord in het technisch ontwerp alle tabellen worden uitgelegd waar
de tabellen voor dienen en wat voor data er in wordt opgeslagen
software keuzes. Waarin ga je programmeren en wat zijn hier de voordelen van

Akkoord consultant:
Bewijsvoering:
Pagina 4 van 11
Competentie: Multimedia production
Niveau:g
EC’s: 12
Neem hier de competentie op
Behaviour
 Leert omgaan met de tools die nodig zijn om de oplossing te produceren
 Kiest productiemethoden in een optimale prijs/kwaliteitverhouding
 Gebruikt het ontwerpdocument als uitgangspunt voor het realisatieproces
 Produceert door middel van een combinatie van media en doeltreffend eindproduct
 Bewaakt bij het produceren de consistentie van het eindproduct in relatie tot het ontwerp en het
concept
 Voert afstemmend over leg met uitvoerder, gebruikers en opdrachtgever
Activiteiten
 Object georiënteerd programmeren in Actionscript 3 op de juiste manieren omgaan met
Classes, objecten en andere programmeer standaarden.
Om dit niveau te bereiken gebruik ik het boek OReilly Essential ActionScript.3.0 hier in leer
je van uit de basis hoe je op de beste manier kun programmeren in Actionscript 3.0. Ook zijn
hier veel tutorials over op het internet en ik ben lid van een forum over ActionScript 3.0.
 Het opzetten van een database vanuit het gemaakte database model zodat de database ook
echt gebruikt kan worden. Hiervoor moet ik nog wel meer leren over SQL (database) hier
voor ben ik nog opzoek naar een goed boek.
 Ook hoort het gebruiken van de juiste software tot een goede ontwikkelomgeving. De
software keuzes worden toegelicht in het technisch ontwerp.
 Eindproducten: Website, Rekenspel, Database, CMS systeem en beheermodule
(ouders/verzorgers).
Akkoord consultant:
Bewijsvoering:
Pagina 5 van 11
Competentie: Sharing
Niveau: G
EC’s: 6
De multimediadeskundige deelt voor vernieuwing en ontwikkeling kennis en kunde
Behaviour
 Deelt kennis en inzicht en ervaringen
 Participeert in meerdere communities; werkt werkkring- en werkverldoverstijgend
 Neemt deel aan vergaderingen, lezingen, voorlichtingsactiviteiten, bezoekt en organiseert
exposities en evenementen
 Evalueert evenementen en geeft feedback
 Scherpt eigen visie aan kennis en visie van anderen
 Ontwikkelt multidisciplinaire kennisnetwerken voor zichzelf en voor de werkkring
 Informeert zichzelf en anderen over regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen
aangaande het werkveld
Activiteiten
 Aanwezig op de opendag 2009
 Het schrijven van tutorials voor de groep over: phpMyAdmin / amfphp / php / ActionScript 3.0
/ Flash / MySQL databases / database connectie vanuit flash
 Bijhouden van een persoonlijk Blog over het project en geboekte resultaten op programmeer
gebied en hier tutorials voor schrijven.
Reden voor 6 ec
Akkoord consultant:
Bewijsvoering:
Pagina 6 van 11
:
Competentie: Projectmanagement
Niveau: G
EC’s: 6
De multimediadeskundige leidt een team op basis van het gestelde doel
Behaviour
 Stelt een voor de opdracht geschikt team samen
 Neemt de regels voor projectmatig werken in acht
 Stelt regels vast en leeft deze na
 Spreekt anderen aan op het niet nakomen van afspraken
 Stelt doelen en communiceert deze met anderen
 Structureert problemen en taken
 Prioriteit, faseert en plant
Activiteiten
 Opstellen van een plan van aanpak met onderwerpen als:
- de opdracht omschrijving
- contactgegevens van alle leden
- Moscow-model (Must have, Should have, Could have en Would like to have
- projectactiviteiten
- projectgrenzen
- projectorganisatie
- planning
- risico analyse




Opstellen van een project contract
Opstellen van groepsregels
Zorgen voor goede communicatie binnen de groep (wekelijks 2 maal vergaderen)
Zorgen voor goede communicatie met de opdrachtgever.
Om hier voor te zorgen is er per week 1 moment dat de opdrachtgever op school komt om
over het project te vergaderen.
Email verkeer gaat via de projectmanager
 Wekelijks doelen stellen met de groep wat af is die week
 Vaststellen van mogelijke problemen en deze voorkomen
 Oplossen van problemen zoals groepsgedrag mensen die niet op school komen enz
Motiveren van de groep
Manieren om beter te worden hoger niveau
Akkoord consultant:
Bewijsvoering:
Pagina 7 van 11
Competentie: Communication
Niveau: G
EC’s: 3
De multimediadeskundige communiceert met collega’s, opdrachtgevers en andere
belanghebbenden, zowel in het Nederlands als in het Engels
Behaviour
 Legt en onderhoudt contacten
 Toont inzicht in de belangen van de klant
 Komt met eigen expertise voor de dag
 Levert een actieve bijdrage aan het gezamenlijk resultaat
 Komt op voor eigen standpunt en overtuigt anderen
 Destilleert belangrijke informatie uit mondelinge en schriftelijke mededelingen
 Communiceert (ideeën, concepten) mondeling en schriftelijk, zowel in het Nederlands als in
het Engels, naar team en klant
Activiteiten
 Wekelijks persoonlijk contact met de opdrachtgever
 Opdrachtgever direct op de hoogte brengen van grote verandering/problemen
 Adviserende rol spelen naar de opdrachtgever over ons vakgebied
 Opstellen van projectplan
 Schrijven van een persoonlijk blog (in het Engels)
 Persoonlijke expertise doorgeven aan de groep door te helpen schrijven van tutorials (in het
Engels)
Akkoord consultant:
Bewijsvoering:
Pagina 8 van 11
Competentie: Growth & reflection
Niveau: G
EC’s: 3
De multimediadeskundige reflecteert op eigen werk en handelen
Behaviour
 Stelt haalbare doelen
 Formuleert eigen normen bij competenties op basis van eigen startsituatie en leerdoelen
 Reflecteert (op eigen handelen, werk, overtuigingen, houding, leerstijl, rol, ambities,en
artistieke stijl)
 Benoemt eigen verbeterpunten voor het volgende traject
 Verbetert na reflectie eigen werk en handelen
Activiteiten
 Opstellen van een POP
 Maken van reflectieverslag
 Reflectie geven op nieuwe competentie profiel ( 3 extra ec voor pilot)
Akkoord consultant:
Bewijsvoering:
Pagina 9 van 11
Competentie: Multidisciplinary teamwork
Niveau: G
EC’s: 3
De multimediadeskundige werkt systematisch en productief samen in een multidisciplinair team
Behaviour
 Werkt samen
 Maakt optimaal gebruik van ieders expertise
 Stimuleert medeteamleden tot presteren
 Maakt verwachtingen bespreekbaar
 Stelt onduidelijkheden aan de orde
 Levert een actieve bijdrage aan het teamresultaat
 Zit vergaderingen voor
 Notuleert vergaderingen
 Neemt verantwoordelijkheid
 Spreekt anderen aan op het niet nakomen van afspraken
 Werkt tenminste eenmaal in een Engelstalige omgeving
Activiteiten
 Maken van reflectieverslag
 Projectdossier
Akkoord consultant:
Bewijsvoering:
Pagina 10 van 11
Paraaf
student
Paraaf
Mentor
Pagina 11 van 11
Download