6.B Monitoren, evalueren en bijsturen - co

advertisement
6.B
Monitoren, evalueren en bijsturen
Doel
Continu ontwikkelen, bewaken en bijsturen van de strategische kennisinventarisatie
SA
Monitoren
Idealiter wordt de kennisinventarisatie van beschikbare kennis zo veel als mogelijk actueel gehouden. Dat
betekent dat bij veranderingen in het personeelsbestand, ontwikkeling van personeel en verschuiving van
rollen de database wordt geactualiseerd. Dit gaat dus zowel over kwantiteit als kwaliteit.
M
Hetzelfde geldt voor de benodigde kennis. Als er wijzigingen zijn in productspecificaties, bijvoorbeeld
door veranderde wetgeving, gebruik van andere materialen, wijzigen van toeleveranciers, andere
klantwensen, dan dient dit te worden ingevoerd in de database. Zo kan de database ten allen tijde een
actueel beeld leveren van beschikbare t.o.v. benodigde kennis voor verschillende producten.
E
PL
Evalueren
Om de ontwikkeling en bewaking van de strategische kennisinventarisatie te waarborgen dient
regelmatig te worden geëvalueerd. Hiervoor zijn de volgende aspecten van belang:
1. Het vaststellen van operationeel verantwoordelijken voor de continue ontwikkeling en bewaking
op meerjaren basis.
2. Het vaststellen van een tijdschema voor de inventarisatie cyclus, bijvoorbeeld iedere 1 à 1,5 jaar,
waarbij het gehele proces opnieuw wordt doorlopen.
3. Het agenderen van evaluatie momenten met de belangrijkste betrokkenen, bijvoorbeeld ieder
half jaar. Zowel de resultaten van de inventarisatie als de opvolging van genomen acties dienen
hierbij aan bod te komen.
4. Het vaststellen van een strategisch verantwoordelijke op MT, board, directie niveau.
5. Het agenderen volgens vaste cyclus, bijvoorbeeld 1 maal per jaar op agenda van MT, Board,
directie van de kennisinventarisatie.
35
Download