Overzicht inclusieve methoden

advertisement
Overzicht van methoden die ingezet kunnen worden bij sociale inclusie in de wijk
Methode
Photo Voice
Ecogram + ICE-CAP (gebaseerd
op Capability Approach)
Sociale Wijk Analyse
Vignetten in focusgroep
Wanneer toepassen?
- Met een opdracht mensen zelf foto’s laten maken. Wat vinden ze
belangrijk bij een bepaald thema? Bijvoorbeeld wat zijn belangrijke
plekken voor jou in de wijk? Of wat vind je minder prettige plekken?
- Je kunt het mensen zelf laten doen, maar je kunt bijvoorbeeld ook
meelopen als iemand foto’s maakt van de wijk en dan al vragen stellen.
- Op basis van de foto’s ga je een gesprek aan met mensen; waarom
hebben ze die foto gemaakt?
- Individueel of in koppels afnemen
- In eerste instantie neem je een ecogram af (sociaal netwerk in kaart
brengen)
- Vervolgens neem je de ICE-CAP af, deze bestaat uit 5 domeinen die
betrekking hebben op kwaliteit van leven (bijvoorbeeld veilig voelen,
plezier maken etc.).
- Bij elk domein kijk je welke mensen uit het ecogram een rol spelen.
- Je kijkt dus niet zo zeer naar de grootte van een sociaal netwerk, maar
naar de kwaliteit van een sociaal netwerk.
- Individueel afnemen
- Manier om in 2uur een sociale kaart van een wijk te maken
- Gebaseerd op een aantal thema’s
- Deelnemers worden gestimuleerd om het netwerk dat ze hebben op te
schrijven.
- Gebaseerd op de Netwerkrpogrammering van Anne-Marie poorthuis
- Groepsgewijs afnemen
- Methode gericht op het betekenisgeving van mensen. Bijvoorbeeld om
aannames en beeldvorming te achterhalen. Door welke beelden of
oordelen worden mensen gedreven in bepaalde situaties?
- Je legt realistische situaties voor en vraagt mensen zich in te leven in die
situatie en aan te geven wat ze zouden doen.
- Het doorvragen of de situatie vanuit verschillende invalshoeken bekijken
Toepasbaar bij welke doelgroepen
Lvb, NAH, PS, migranten
Deze methode is o.a. toegepast bij
Duurzame Contacten
PS
Deze methode is ontwikkeld door
stagiaires in opdracht van Tandem
en HAN.
Professionals die in de wijk werken,
actieve wijkbewoners
Deze methode is gebruikt bij het
promotie onderzoek van Annica
Actieve wijkbewoners, professionals,
LVB, PS
Deze methode is gebruikt bij het
promotie onderzoek van Annica
-
Mobiliteistmap + pair wise
ranking
-
-
-
-
Q-Sort
-
-
is erg belangrijk, om te voorkomen dat mensen sociaal wenselijke
antwoorden geven.
Verschillende perspectieven worden zichtbaar door deze methode.
De gespreksleider bewaakt het gesprek, daagt mensen uit, maar zorgt
ook voor een veilige sfeer.
Groepsgewijs afnemen
Het tekenen van bijvoorbeeld belangrijke plekken in een wijk waar je
graag komt.
Door het te tekenen gebruik je een ander deel van je geheugen dan als je
er over vertelt. Je visualiseert het en gaat systematisch door de wijk
heen.
De uitleg van de plekken die zij tekenen (of juist niet tekenen) kan heel
waardevol zijn over welke waarde ze toekennen aan bepaalde faciliteiten
of delen in de wijk.
Nadat de participanten klaar zijn met tekenen, worden de belangrijkste
uitkomsten onder elkaar gezet. Er kan ook worden gekozen om
bijvoorbeeld de 4 minst fijne plekken onder elkaar te zetten als er word
gekeken naar knelpunten in de wijk.
Vervolgens komt er een raster waarbij de participanten steeds twee
keuzes krijgen met de vraag welke van de twee keuzes zij het
belangrijkste vinden.
Individueel afnemen
Methode om verschillende belevingen van bijvoorbeeld een wijk of een
samenwerkingsverband weer te geven.
De methode maakt zichtbaar waar overeenkomsten of gemene delers
zijn en waar afwijkingen zijn.
In eerste instantie ordent iedereen individueel een aantal stellingen.
Deze stelling zijn gebaseerd op kenmerken van het onderwerp dat
centraal staat (bijvoorbeeld de wijk of de Brede School).
De meest afwijkende stellingen worden besproken in de groep.
Deels individueel en deels in de groep.
Actieve wijkbewoners, PS
Deze methode is gebruikt bij het
onderzoek van Sander
Actieve wijkbewoners, PS, LVB
Deze methode is gebruikt bij het
promotie onderzoek van Annica
Download