Brainstorming rond de gezamelijke aanpak

advertisement
Brainstorming rond de gezamelijke aanpak
1. Thema’s: Welke thema’s ten aanzien van personen in armoede zijn de
belangrijkste in de wijk Rabot – Blaisantvest
3 groepen
1. kinderen
2. gezondheid
3. werkloosheid / wonen
2. Knelpunten: Wat gebeurt er nu in de wijk ten aanzien van personen in armoede?
Wat zijn hierbij de knelpunten? Zijn er zaken herkenbaar vanuit de gepresenteerde
cijfergegevens?
1. kinderen
- nood aan extra begeleiding voor kinderen, jongeren en ouders
- inschrijfbeleid van de scholen gaat doelgroep voorbij maw geen sociale mix in
de scholen
- taal is vaak een probleem voor de ouders
- te weinig doorstroming van jongeren die deeltijds onderwijs volgen, zij haken
vaak af
2. gezondheid
- veel mensen met een chronische ziekte
- subjectief onwel bevinden
3. werkloosheid / wonen
- slechte huisvesting
- sociale huisvesting: inschrijving en actualisering van de inschrijving gebeurt
onvoldoende door de zwaksten van de samenleving, waardoor zij uit de boot
vallen
3. Oplossingen en goede voorbeelden: Hoe kunnen deze knelpunten verholpen
worden? Wat kan mijn organisatie hierin betekenen? Hoe kan het aanwezige
netwerk uit de wijk hierop inspelen? Zijn er goede praktijken in de wijk?
1. kinderen
- scholen kunnen gratis uitstappen organiseren
- kleuterparticipatie (inloopteam, crèches, stibo, kinderopvang)
- meer doorstroming voor jongens – meisjes
- extra begeleiding voor kinderen – ouders: bv. huistaakbegeleiding
(ongedwongen)
- brugfiguur/vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen
- inschrijvingsbeleid scholen cfr Tinkelbel voor het bekomen van een sociale
mix
- op het juiste moment de juiste info geven aan de ouders
3. werkloosheid / wonen
- socio – culturele organisaties betrekken
- mensen blijven aanmoedigen voor inschrijving voor een sociale woning
4. Acties: Zijn er concrete acties (met focus op samenwerking) waaraan je denkt om
de opgesomde knelpunten op te lossen? Zijn er concrete acties haalbaar op korte
termijn (tegen de week tegen armoede)?
1. kinderen
- de scholen doen continue acties ikv het informeren en betrekken van de
ouders ivm het schoolgebeuren, rond gezondheid, …
- verder huistaakbegeleiding door Pipo, Katrol, …
2. gezondheid
- tandzorg / hygiëne
 samenwerken met tandartsen in de wijk:
 Wie zijn ze?
 Kunnen ze meewerken aan sensibilisatie in de wijk / in organisaties?
 Gesprek over mogelijkheden van doorverwijzing en financiële
 toegankelijkheid
 In WGC bestaat een tandzorgspel dat met volwassenen kan gespeeld
worden.
- voeding
 Kunnen we aanbod sociale kruidenier doorlichten ifv gezondheid en
eventueel zoeken naar mogelijkheden om dit gezonder te maken?
 Gezien mensen dikwijls weinig keukenmateriaal hebben, kunnen we zoeken
naar een manier om goedkoop keukenmateriaal ter beschikking te stellen.
(samenwerking met kringloopwinkel)
 Er wordt gemeld dat er veel energiedrankjes in de wijk te zien zijn.
- bewegen
 Aanbod in de wijk bekijken en eventueel aanbod verhogen (wandelroutes in
combinatie met stappenteller / aanbod voor allochtone vrouwen / …) of
aanbod beter bekend maken
 Samenwerking met de buurtsportmedewerker
 Probleem is dikwijls de toeleiding. Is het haalbaar om aan alle
buurtorganisaties te vragen om gedurende een bepaalde termijn te zorgen
dat er per dag minstens x-aantal mensen worden aangesproken over
beweging?
 Het is de bedoeling dat het WGC een actie opzet in het najaar. Er wordt een
eerste keer samengekomen op maandag 14/06/2010 om 10u30 in het WGC
Download