Presentatie WWidW – congres Wijkengids – 27 juni 2013

advertisement
De grote WWidW quiz!
Test uw kennis
over effectieve wijkinterventies
Hoe het werkt
• 10 multiple choice vragen
• antwoord invullen
• uw buurman/-vrouw kijkt na
• de prijs: een gratis WWidW-consult!
De grote WWidW quiz!
Vraag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Antwoord a)
Antwoord b)
Antwoord c)
Vraag 1.
Een veranderingstheorie beschrijft…
a) hoe activiteiten moeten leiden tot bepaalde
effecten
b) hoe bewoners een verandering in hun
persoonlijke leven ondergaan
c) hoe je een wijk het beste in beweging krijgt
Vraag 2.
Onder attributie verstaan we…
a) hoeveel elke partij wil investeren in een
project
b) de mate waarin een project bijdraagt aan een
effect
c) de kracht die de projectleider achter een
project kan zetten
Vraag 3.
Een ‘evidence based practice’ wil zeggen dat…
a) je in de keuze om een project wel of niet te
doen je je zoveel mogelijk laat lijden door het
beschikbare bewijs
b) je alleen maar de projecten doet waarvoor er
wetenschappelijk bewijs bestaat dat ze
werken
c) dat je een wetenschapper uitnodigt om mee
te denken/werken in je project
Vraag 4.
Onder ‘dead weight’ verstaan we:
a) dat het zonde is oude projecten te evalueren
b) alle effecten die ook zouden optreden als
jouw project er niet was
c) het verschijnsel dat je ten onder gaat aan een
stortvloed van cijfers en statistiek
Vraag 5.
Als we het maar goed onderzoeken, dan kun je
straks met zekerheid zeggen wat wel en wat
niet werkt in de wijk
a) ja, uiteindelijk wel
b) nee, maar we kunnen wel onze interventies
beter ontwerpen en uitvoeren
c) nee, want elke wijk is toch weer anders
Vraag 6.
Het meest genoemde effect in WWidW is…
1. meer sociale cohesie / samenhang
2. een beter straatbeeld / uitstraling omgeving
3. meer ontmoeting / sociale contacten
Vraag 7.
Met de wijkaanpak streven we heel diverse
effecten na. Van sociale cohesie tot meer
subjectieve veiligheid. Van zelfredzaamheid tot
betere verhuurbaarheid.
Bij elkaar…
a) zo’n beetje 25 verschillende effecten
b) een stuk of 50 verschillende
c) maar liefst 130, en misschien nog wel meer
Vraag 8.
De wijkaanpak is nauwelijks gefundeerd op
wetenschappelijk bewijs en…
a) dat is maar goed ook, want het ware bewijs
vind je op straat
b) dat is logisch: want wetenschappers weten
het ook niet
c) dat is een gemiste kans om tot betere
interventies te komen
Vraag 9.
Een indicator is een…
a) meeteenheid die iets vertelt over de stand
van zaken
b) aanwijzing voor de aanwezigheid van iets
anders
c) preciezere invulling van een effect
Vraag 10.
Wat Werkt in de Wijk streeft naar een ‘lingua
franca’ in de wijkaanpak. Dat betekent…
a) dat betrokkenen ‘frank en vrij’ een inhoudelijk
gesprek voeren over de beste interventie
b) dat er eenduidige manier ontstaat om kennis
over wat werkt vast te leggen en te delen, over
vakgebieden heen
c) maatschappelijke effecten zoveel mogelijk in
geld (‘franken’) moeten uitdrukken
Publicatie Vasco Lub
mei 2013
Bijdrage aan…
• professionalisering
• effectiviteit
• beleidsleren: versterking interventietheorie
Meer dan een ‘webapplicatie’:
- Vakgemeenschap – werken aan vakmanschap
- Verbinding praktijk – beleid - wetenschap
Twee beschrijvingen,
twee bewijzen
creëren
creëren
praktijkbeschrijving
archetypebeschrijving
inspireren
analyseren
Wijkprofessional
Betere projecten +
Meer vakmanschap
Organisatie
Wetenschapper
Effectievere projecten
+ Sturingsinformatie
Grote, uniforme dataset
Wijkgemeenschap
Weet wat (niet) werkt
+ Beter verhaal naar buiten
Gebruik 1: zoeken
Diverse zoekmogelijkheden

Interventie selecteren

Div. rapporten
Gebruik 2: beschrijven
Beginner?  wizard (8 stappen)
Gevorderd  totaaloverzicht

WWidW koppelt indicatoren

Diverse rapporten
We bouwen door…
Monitormodule
Dashboard
Projectinformatie gestapeld en geordend
Wat doen we nu allemaal in die wijk?
Hoeveel van de veiligheidsprojecten
bereiken hun doel?
Hoeveel geld gaat er in zitten in
leefbaarheid?
MKBA-module
• 10 voor MKBA
• ca. 20 stevig uitgezochte interventies
• rekenregels
effect > hoeveelheid > prijs
• Uniformiteit in rekenen
• Onderbouwing
• Perspectief: doe-het-zelf-MKBA?
Jeroen van der Velden
Programmaleider Wat werkt in de wijk
www.watwerktindewijk.nl
Download