Verslag 8 oktober: 1ste Verkenningsbijeenkomst

advertisement
1
Verslag 1e Verkenningsbijeenkomst Ruimtelijke Kijk op het
Sociaal Domein
Dit verslag geeft het resultaat van de 1e verkenningsbijeenkomst. Het doel van de sessie is:
Verkennen / brainstormen over relevante beleidsthema’s en interventies door gebruik Ruimtelijke
Kijk in sociaal domein.
Het resultaat van de werkvorm is een 1e overzicht van beleidsthema’s en mogelijke interventies.
De komende weken wordt dit overzicht verder verrijkt. In de 2e verkenningsbijeenkomst op 12
november wordt gekeken naar de benodigde databronnen.
1.1
Beleidsthema’s
1.1.1.
Kostenreductie en kwaliteitsbehoud
-
Vervoer: door regie te voeren op vraagafhankelijk vervoer (normaliter aangeduid als
regiotaxi of Wmo-vervoer) kan gewerkt gaan worden met klantprofielen - zoals leeftijd,
bestemming, zorgvraag tijdens vervoer (bijv. prikkelarm, altijd zelfde chauffeur, medische
deskundigheid beschikbaar etc.), aanvangstijden, spreiding van bezoek gedurende seizoen
- kan vraag worden gebundeld waardoor efficiëntere inzet van wagenpark en dus geen loze
kilometers die wel geld kosten.
-
Populatiebekostiging: door afbakening van specifieke doelgroep in relatie tot preferente
aanbieder kan via taakgerichte sturing (lumpsum) totaal pakket worden geboden. Minder
papier, minder administratieve lasten, dus reductie. Bijv. van welzijn tot en met
dagbesteding door één zorgaanbieder in verzorgingshuis met aanleunwoningen, incl.
schoonmaak (hulp bij huishouden), tegen één abonnementsprijs per deelnemer ongeacht
"indicatie". Prognose van Hbh-vraag, prognose zorgvraag (via ZVW of zo) en ZZP-gehalte
van populatie (WLZ-deel).
-
Investering en afschrijving van een voorziening relateren aan gebruiksintensiteit,
op korte termijn maar afgezet tegen economische levensduur van de voorziening:
helpt bij de keuzes van welk maatschappelijk vastgoed behouden moet blijven of van
functie moet veranderen. Ook behulpzaam bij keuzes over wel of niet nog een
kunstgrasveld voor de hockeyclub of voetbalclub.
-
Gerichte interventies op basis van stapeling van data (bijv. uitkeringen koppelen aan
autobezit, overlast met politie inzet en inzet fraudemedewerker geeft heel andere actie dan
uitkering gekoppeld aan opleiding en inzet schulddienstverlening en aard/waarde van de
woning).
-
Beeld van de wijk delen met bewoners ter verhoging eigen kracht: wat kun je zelf
doen aan reductie van problemen.
-
Beeld van de wijk delen met professionals vanwege substitutie van inzet: wat kan
door 1ste lijn worden gedaan dat nu door de 2de wordt geleverd? Wat kan door de buurt
zelf worden gedaan wat nu door 1ste lijn wordt geleverd?
1
-
Prioritering van openbare werken: Welke straten en wegen worden het meest intensief
gebruikt en met welke wijze van verplaatsen (lopen, fiets, autoe etc.) en wat betekent dat
voor de prioriteitenlijst van openbare werken / onderhoud grijs en groen?
-
Vervoersstromen: welke puntbestemmingen zijn nodig? Hoe kan met behulp van
kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO) worden voldaan aan de vervoersvraag? Welke
'overslagpunten' naar regulier OV zijn nodig, dus waar ligt de schakeling tussen KMO en
OV?
-
Woningvoorraad in relatie tot inkomen en opleiding: waar wordt scheef gewoond
(zowel te rijk als te arm), waar zal inzet van Wmo nodig zijn en waar zal een wijk het zelf
kunnen oplossen?
-
Voorzieningenbeleid: speelvoorzieningen nu passen over aantal jaren misschien niet
meer bij bewoners. Het houden we de wijk aangepast aan de veranderende samenstelling
en behoefte? Hoe flexibel is er gebouwd zodat een basisschool een steunpunt kan worden
(of andersom)? Bezoekersstromen naar de diverse algemene vorozieningen als bibliotheek,
betaalautomaten, en piekmomenten (i.v.m. wens tot 'one stop per shop-behoefte' kunnen
daarbij behulpzaam zijn.
-
Leefbaarheid in relatie tot arbeidsmigranten, ombouwen naar
studentenhuisvesting (kamerbewoning in plaats van gezinshuizen) in beeld
brengen: wat kan waar? Waar wordt al inzet gepleegd vanuit sociaal werk (of wijkagenten
...) en moet deze inzet toenemen of juist afnemen?
1.1.2.
Leefbaarheid
-
Hoe ontwikkelt zich de leefbaarheid in de gemeente?
-
Wat is de verwachting voor de toekomst?
-
Welke buurten gaan achteruit?
-
Wat verklaart de terugloop van de leefbaarheid ( per buurt)?
-
Hoe kunnen we de leefbaarheid (per buurt) verbeteren?
-
Op welke factoren hebben we als gemeente geen invloed?
-
Kunnen burgers en bedrijven de verbetering van de leefbaarheid oppakken?
-
Mogelijke interventies pas goed vast te stellen obv analyse, maar denk aan; Specifieke
apps ontwikkelen (buurt alert) Schoonvegen, beheersbaar maken
1.1.3.
-
Inzet Basisteams
Gebiedsgerichte aanpak: Obv samenstelling van wijken worden de basisteams optimaal
geformeerd. Jobcoaches bij hoge werkloosheid, Jongerenwerkers bij eenoudergezinnen,
financieel experts bij schuldenproblematiek,…
-
Zelfredzaamheidsbevordering: Eenzaamheidsproblematiek oplossen bij alleenstaande
ouderen met laag inkomen. Doen relatief groot beroep op WMO voorzieningen, maar
probleem zit hem vaak in eenzaamheid.
2
1.1.4.
Voorzieningen
-
Sluiten de voorzieningen aan op de doelgroep?
-
Seniorenproblematiek; vereenzaming, ouderen en wijkcentra/ontmoetingsplekken.
1.1.5.
Ondersteuning minima
-
Financiële kwetsbaarheid van een wijk irt inzet p-wet
-
Schuldenproblematiek / schuldhulpverlening (inkomen, uitkering, type woningbouw)
1.1.6.
-
Bedrijvigheid
Wat zit waar en hoe sluit het aan op de vraag?
3
Download