CONCEPT Zienswijze als reactie op Notitie Reikwijdte en

advertisement
Aan:
College van B&W
Postbus 10.000
5420 DA Gemert
Betreft: zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Datum: ?? maart 2013
Geacht college,
Hieronder treft u mijn zienswijze aan. Ik hoop op deze wijze een bijdrage te leveren aan het
verder ontwikkelen van een gezonde en leefomgeving waarin het goed leven en ondernemen
is.
CONCEPT Zienswijze als reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Geacht college van B&W,
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is uw vervolg op de eerder verschenen Visie
Plattelandsontwikkeling. Uw visie is de leefbaarheid en duurzame ontwikkeling te
bevorderen. Een belangrijke stap daarin is de groei van de agrarische sector terug te dringen.
De Notitie Reikwijdte dient als voorbereiding om geschikte en gerichte instrumenten te
benoemen en ontwikkelen om de gewenste doelen vorm te geven.
In de notitie geeft u aan dat u belang hecht aan gezondheid en leefbaarheid. U noemt u zowel
de wetgeving waaraan u zich te houden hebt als een aantal instrumenten die u in wilt zetten
om de gewenste ontwikkeling vorm te geven.
Voor zover mij bekend, gaat deze gemeente graag aan kop bij de ontwikkeling van het
platteland. De bestaande wetgeving is daarbij per definitie ongeschikt om nieuwe
ontwikkelingen te sturen. Immers, nieuwe ontwikkelingen (en de effecten daarvan) zijn nieuw
en dus niet (geheel te) voorzien.
Datzelfde geldt voor een gedeelte van de instrumenten en de daaraan gekoppelde regels die de
gemeente momenteel in handen heeft. Het huidige sturen op hectares en aantallen sluit niet
aan bij de vraagstukken over leefbaarheids die ik ken. Die gaan om stank, geluid, (kans op)
ziektes etc.
Mijn zienswijze is daarom dat u zich in dient te zetten op het ontwikkelen van
instrumentarium dat past bij deze tijd en deze ontwikkelingen.
Anders kijken
Nieuwe, onbekende terreinen betreden en sturen, vragen een andere manier van kijken. Met
de bekende manieren komt u niet tot nieuwe oplossingen.
Graag wil ik u daarom meenemen in een andere kijk op de sturing ontwikkelingen die van
invloed zijn op de leefbaarheid in brede zin.
Ik vraag aandacht voor:
- nieuwe ontwikkelingen en bestaande kaders
- ruimtelijke indeling versus leefbaarheid
Nieuwe ontwikkelingen en bestaande kaders
Elke ontwikkeling heeft effect op de omgeving en dus op de gezondheidsaspecten en
leefbaarheid. Deze effecten zijn in te delen in:
 vooraf bekend, vooraf onbekend;
 meetbaar en niet meetbaar (veelal wel merkbaar!)
Als we deze scheidingen in een tabel zetten, ontstaan er handvatten waarmee de ontwikkeling
gestuurd kan worden. Dat ziet er als volgt uit:
Effect van ontwikkelingen
Meetbaar
Vooraf bekend
1. Met regels te sturen
(nog) Niet meetbaar,
(doorgaans wel merkbaar)
3. Afhankelijk van draagvlak
(dialoog als middel)
Vooraf niet bekend
2. Voorwaarden stellen met
heldere wat-als scenario’s.
Verbinding zoeken met de
mensen uit de omgeving.
4. Omgeving betrekken bij
ontwikkeling en
gezamenlijke doelen
ontwikkelen
Ontwikkelingsrichting
Als de gemeente invulling wil geven aan een koploperrol in de plattelandsontwikkeling, is een
verschuiving van kwadrant 1 naar 4 noodzakelijk. Immers, ontwikkelingen bieden geen
voorspelbare uitkomsten en relevante onderzoeken zijn vaak nog niet beschikbaar.
Toelichting pet kwadrant:
1. De huidige wet en regelgeving richt zich vooral op dit vak. De ondernemer en de
handhaver weten waar zij aan toe zijn.
2. Ontwikkelingen met effecten die vooraf niet bekend zijn, zijn veel moeilijker te
hanteren. Ondernemer en handhaver komen niet zelden met elkaar in conflict, veelal
met gevolg dat de handhaving moeilijk of zelf onmogelijk wordt en leidt tot een
(kostbare juridische) strijd waardoor de relatie blijvend verstoord raakt. Behalve dat de
ondernemer en de handhaver hiervan slachtoffer zijn, zijn de mensen uit de
leefomgeving (letterlijk) kind van de rekening. Het is dus zaak om betrokkenen in de
toekomst een nadrukkelijke rol te geven. Een actieve rol.
3. De ontwikkelingen met effecten in dit vak zijn actueel. Er ontstaat een grote druk op
onderzoek, vaak gevolgd door teleurstellende uikomsten met als gevolg: verder
onderzoek. Er wordt gezocht naar ‘het gelijk’ van de één of de ander, terwijl dat niet
bestaat.
Daarnaast worden steeds meer factoren bekend die van invloed zijn op ‘gezondheid’,
zowel de objectieve, meetbare factoren als de subjectieve, niet meetbare factoren.
Voor de laatste factoren is regelgeving onmogelijk, terwijl de invloed op het gevoel
van leefbaarheid nadrukkelijk aanwezig kan zijn.
Ontwikkelingen in dit vak zijn gebaat bij draagvlak en dat betekent dat mensen uit de
leefomgeving een actieve rol moeten krijgen. Het (te ontwikkelen) instrument dat de
gemeente hier kan inzetten is: stimuleren en faciliteren van dialoog en betrokkenheid.
4. Initiatieven met effecten die vooraf niet bekend zijn, maar ook (nog) niet meetbaar
zijn, vragen vooraf om het formuleren van gezamenlijke doelen van de initiatiefnemer
en de mensen uit de leefomgeving, waarbij de onderlinge betrokkenheid van blijven de
aard is. Ook hierin kan de gemeente sturen door de dialoog en betrokkenheid te
stimuleren en te faciliteren en als voorwaarde in te zetten voor de initiatiefnemer.
Ruimtelijke indeling versus leefbaarheid
Momenteel is het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde regelgeving maatgevend voor
de besluitvorming over mogelijke ontwikkeling. Het bestemmingsplan wordt gedragen door
lijnen die op een kaart getekend zijn en die gebieden begrenzen.
Gezien bovenstaande ‘nieuwe ontwikkeling en bestaande kaders’ is een bestemmingsplan met
gebieden op een kaart, niet voldoende. Zelfs een gemeentegrens is ’slechts’ een streep op de
kaart die geen logische relatie heeft met de leefbaarheid van een buurt of gebied. Immers, het
gaat niet om de lijnen op de kaart, maar om de leefbaarheid in een gebied. Hoe groot dat
gebied is waarin de leefbaarheid een rol speelt, is afhankelijk van de vorm en de effecten van
het initiatief van de ondernemer. Hoe verder weg de gevolgen meetbaar of merkbaar zijn, des
te groter zal het gebied zijn waarin de leefgemeenschap te maken krijgt met de effecten van
het initiatief.
Het is dus zaak dat de gemeente een initiatiefnemer begeleidt om hiervan een beeld te maken
en hierover te communiceren.
Mocht u in het bovenstaande onduidelijkheden aantreffen of naar aanleiding van het
bovenstaande vragen hebben, dan verbeen ik dat graag van u.
Bert Visser
Heereveldseweg 66
5423 VM Handel
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards