Presentatie Leefbaarheid - Regio West

advertisement
Domein Leefbaarheid
Actualisering Uitvoeringsprogramma
Strategische Agenda
Netwerkbijeenkomst 13 mei 2014
PROCESSTAPPEN
facts & figures (F&F)
trends & ontwikkelingen
(T&O)
Analysefase:
maart-april 2014
foto
Netwerkbijeenkomst 13 mei 2014
kernthema’s
Bepalen ambities:
mei-juni 2014
Uitwerking:
juni-augustus 2014
uitvoeringsprogramma
Netwerkbijeenkomst
23 september 2014
VOORAF
Wat verstaan we onder leefbaarheid?
“Leefbaarheid is de mate waarin de
leefomgeving aansluit bij de
voorwaarden en behoeften die er door
de mens aan worden gesteld.”
F&F LEEFBAARHEID/1
Leefbaarheid 1998
F&F LEEFBAARHEID/2
Leefbaarheid 2012
PIJLER LEEFBAARHEID
• “leefbaarheid” heeft ook elementen van
andere pijlers in zich
• focus binnen RWB (B2015) op 3
thema’s:
 wonen
 (bereikbaarheid) voorzieningen
 welzijn/gezondheid/zorg
F&F DEMOGRAFIE/1
23-7-2017
Regio West-Brabant
7
F&F DEMOGRAFIE/2
Aalburg
Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Bergen op Zoom
Breda
Drimmelen
Etten-Leur
Geertruidenberg
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Werkendam
Woensdrecht
Woudrichem
Zundert
2011-2020
5%
1%
-3%
1%
4%
0%
3%
1%
0%
1%
2%
2%
-3%
0%
4%
-1%
3%
-1%
2011-2030
9%
1%
-9%
1%
8%
-3%
3%
1%
-2%
1%
2%
3%
-8%
-1%
6%
-4%
5%
-4%
Voorspelde ontwikkeling aantal inwoners 2011-2020/2030 (bron
2011, provincie Noord-Brabant)
F&F DEMOGRAFIE/3
Arbeidsmigranten:
• economisch gebonden:19.000
arbeidsmigranten
• woonachtig: ongeveer 23.000
arbeidsmigranten
T&O DEMOGRAFIE
•
•
•
•
•
•
aantal inwoners tot 2030 stabiel
trek naar de grotere kernen en steden
krimp op de flanken
ontgroening en (dubbele) vergrijzing
verdubbeling 70+ en 80+
toename alleenstaanden en
eenoudergezinnen
• verwachte stijging arbeidsmigranten na
2020 verdubbeling tot 45.000 á 50.000
(krapte arbeidsmarkt)
F&F WONEN
• totale woningvoorraad West-Brabant
is 294.000
• verhouding Koop/Huur is 65%/35%
• Verhouding:
eensgezinswoningen 82%, meestal
grondgebonden versus
eenpersoonshuishoudens 18%,
meestal appartementen
T&O WONEN
• 2011-2021: 24.300 extra woningen nodig,
w.v.12.500 eenpersoonshuishoudens
• is slechts 1% per jaar van totale
woningvoorraad
• accent op beheer, aanpassing en kwaliteit
bestaande woningen (= 90%)
• tot 2020: 4.750 bedden arbeidsmigranten
legaliseren, 4.750 bedden toevoegen
F&F VOORZIENINGEN/1
Detaillhandel
•leegstand centrale winkelgebieden+69% 2009-2013
•leegstand verspreide
locaties +98% 2009-2013
•leegstand 2013: 129.705
m² wvo, 700 winkels
Regionale uitbreidingsplannen: 95.000 m²
wvo, waarvan ca. 85.000 als “hard” is
bestempeld
F&F VOORZIENINGEN/2
• afstand tot voorzieningen zoals
huisarts, scholen, winkels wordt
groter
• concentratie in grotere kernen,
afname in landelijk gebied
F&F VOORZIENINGEN/3
Dekking breedbandverbinding huishoudens per Q1 2014
F&F VOORZIENINGEN/4
• breedbandverbinding is in
toenemende mate basisvoorziening
voor huishoudens en bedrijven
• resultaat marktwerking is dat
buitengebieden veelal verstoken
blijven van glasvezel
T&O VOORZIENINGEN
• afnemende voorzieningen in het landelijk
gebied
• wordt versterkt door demografische
ontwikkelingen
• openbaar vervoer wordt meer vraaggericht, minder in landelijk gebied/lokaal
• opkomst kleinschalige mobiliteitsoplossingen
• opkomst gemaksdiensten
• opkomst digitale diensten
F&F WELZIJN/VOLKSGEZONDHEID/ZORG/1
F&F WELZIJN/VOLKSGEZONDHEID/ZORG/2
• aantal extramurale AWBZ-indicaties in
periode 2010-2013 13,5%
toegenomen
• aantal vrijwilligers tussen 2009-2013
gestegen van 22% naar 26%, Aantal
mantelzorgers van 11% naar 13%.
F&F WELZIJN/VOLKSGEZONDHEID/ZORG/3
Aanwezigheid voorwaarden voor sociale cohesie (2011)
T&O WELZIJN/VOLKSGEZONDHEID/ZORG/1
• toename zorgkosten, afname collectief
gefinancierde zorg
• (snelle) decentralisatie zorgtaken naar
gemeenten
• (forse) budgetbezuinigingen
• extramuralisering van de zorg
• marktwerking in de zorg
• technologische ontwikkelingen, toename
E-health/domotica
T&O WELZIJN/VOLKSGEZONDHEID/ZORG/2
• veranderende samenleving: fragmentatie,detraditionalisering en
deïnstitutionalisering, tribalisering, eigen
initiatieven,claimgedrag/risico’s,
• versus (?) beleid zelfredzaamheid en
participatie
• vanaf 2015 70% meer vrijwilligers nodig,
(in WB een waarde van ruim € 30 mln.)
• toename druk mantelzorgers
FOTO VAN WEST-BRABANT/1
• transformatie woningmarkt is nodig
• focus op eenpersoonswoningen, met
name voor (hulpbehoevende) ouderen
• in samenwerking ‘O’s woningmarkt op
gang brengen
• (integrale) aanpassing bestaande
woningen aan omvang huishoudens en
levensloopbestendigheid, energietransitie,
breedbandverbinding
FOTO VAN WEST-BRABANT/2
• kwalitatief goede huisvesting en integratie
arbeidsmigranten(de arbeidsmigrant is
here to stay)
• afstemming om leegstand winkelgebieden
te voorkomen
• voorzieningen in kleine kernen staan onder
druk (in 79% idops belangrijk thema). Druk
op voorzieningen vraagt om cross-overs
en slimme mobiliteitsoplossingen
FOTO VAN WEST-BRABANT/3
• extramuralisering zorg zet wijkvoorzieningen onder druk: beïnvloeden keuzes
en invulling vrijvallend vastgoed
• van transitie naar transformatie:
₋ versterking algemeen toegankelijke
voorzieningen
₋ ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers
₋ verbinding medisch/sociaal domein
₋ strategische samenwerking 4 O’s
FOTO VAN WEST-BRABANT/4
Rol gemeenten verandert:
• ruimte laten voor particuliere initiatieven
(van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie)
• meekantelen (van “zorgen voor” naar
“zorgen dat”)
• strategische partner van veldpartijen
• “houterig swingen” door gemeenten als
reactie op netwerksamenleving
onvermijdbaar
VRAGEN
• Is de schets herkenbaar?
• Worden onderwerpen gemist?
• Wat zijn, vanuit gemeentelijke optiek,
speerpunten?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards