Leefbaarheid in Perspectief - Zorg voor elkaar Oisterwijk

advertisement
Dit congres wordt ondersteund door:
LEEFBAARHEID IN PERSPECTIEF
Een bron van inspiratie
25 november 2014
DE CONTEXT
• Zorgen over ontwikkelingen en veranderingen in
samenleving
• Veranderen van een verticale structuur naar een
netwerksamenleving
• Een (lokale) overheid past zich aan, maar in haar
eigen tempo en vaak vanuit haar eigen denken
• Initiatief vanuit het project Leefbaarheid MiddenBrabant en de Dienstencoöperatie ‘Zorg voor Elkaar’
was geboren
LEEFBAARHEID EN BURGERINITIATIEF
• Van
wie is de participatiesamenleving: is het ‘méédoen’
of vooral ‘zelf doen’?
• De-zoek-het-maar-uit-maatschappij vs maatschappelijk
initiatief
• Het gezamenlijk zoeken naar de wegen om de leefbaarheid van de eigen leef- en woonomgeving te vergroten en
te versterken
LEEFBAARHEID EN BURGERINITIATIEF
•The Right to Challenge (wet maatschappelijke ondersteuning 2015) leidt tot co-creatie
• De perspectieven openen zich voor burgers die
initiatieven nemen
DE BRUG TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID
Creatie van een samenleving waarin zich
nieuwe verhoudingen tussen bestuur en
inwoners gaan aftekenen en nieuwe vormen
van samenwerking zichtbaar zullen gaan
worden.
DE BRUG TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID
De huidige werkelijkheid vraagt om concrete acties
die een transitie in zich dragen waardoor de
contouren en de realisatie van de droom in het
vizier komen. We moeten een brug bouwen en
pijlers slaan die de brug draagvermogen geven en
die de ingrediënten vormen van het transitiepad.
DE PIJLERS VAN HET TRANSITIEPAD
• In toenemende mate zetten inwoners van een
gemeente zich in voor de samenleving en dragen
daarmee bij aan de leefbaarheid van de eigen
omgeving.
• Dit vraagt om een cultuuromslag, wederzijdse
communicatie, samenwerking, stimulering,
partnerschap en kennisdeling. Dit zijn de zes
pijlers van de brug naar de nieuwe werkelijkheid.
C
U
L
T
U
U
R
O
M
S
L
A
G
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
E
S
A
M
E
N
W
E
R
K
I
N
G
S
T
I
M
U
L
E
R
I
N
G
P
A
R
T
N
E
R
S
C
H
A
P
K
E
N
N
I
S
D
E
L
I
N
G
DE VERBINDING VAN DROOM EN WERKELIJKHEID
Het gezamenlijk scheppen van een
nieuwe werkelijkheid gedragen door de
pijlers van de transitie en de overbrugging
DE RODE LIJN VAN HET CONGRES
Het krachtenveld
Swingen met lokale kracht
Nico de Boer
Perspectieven en Leren
Zorgcoöperaties in Brabant:
Een sociale infrastructuur voor burgerinitiatieven
Don van Sambeek
Een casus
Familiezorg: opnieuw samen leven met elkaar
Hennie van Schooten
Een online platform
Een digitale weg voor het zoeken naar oplossingen
Willemien Visser
Verandering
Verandering door samenwerking
Hans Jägers – Kees van Dongen – gemeenten/initiatiefnemers leefbaarheid –
Paul Spapens
Nico de Boer
Swingen met lokale kracht
Overheden en de netwerksamenleving
Dit congres wordt ondersteund door:
LEEFBAARHEID
INWONERS BUNDELEN HUN KRACHTEN
Een bron en inspiratie voor veranderingen
EEN VERHAAL
Succesfactoren voor burgerparticipatie
• Een gevoel van eigenaarschap en autonomie over
een initiatief
• Waardering van en persoonlijk contact met bestuurders
• Kleinschaligheid
• Goede maar vooral beperkte regelgeving
• Voldoende informatie
• Een waakzame pers
Burgerparticipatie of Overheidsparticipatie?
Burgerparticipatie bedoeld als zelfredzaamheid
waarbij de burger vooral zelf aan de slag gaat,
zoals de buurt schoonmaken of een voorziening
draaiende houden. Dit vraagt een andere
overheid en opent wegen naar
nieuwe partners.
Leefbaarheid:
wonen in een prettige,
toegankelijke en veilige
omgeving met zorg en
belangstelling voor elkaar
Sociale samenhang:
de mate waarin mensen
met elkaar omgaan, elkaar
ontmoeten, gezamenlijke
activiteiten ondernemen en
hulprelaties onderhouden
Vrijwilliger de kracht van de verandering
De mensen die zich als vrijwilliger
inzetten voor de samenleving zijn
de motor van de leefbaarheid
VINDEN EN BINDEN VAN VRIJWILLIGERS
VRIJWILLIGER



Vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een dienstverband
In het algemeen zijn deze werkzaamheden
onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die
lager ligt dan het minimumloon
Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk; het werk
kent zijn eigen verantwoordelijkheden en is nimmer
vrijblijvend
EEN ENKEL FEIT





Nederland kent 5,6 miljoen vrijwilligers, dat is 43% van de
volwassenen (bron: SCP)
Het regeerakkoord heeft geen woord over voor vrijwilligers; de weg
naar de civil society wordt daarmee veronachtzaamd
Ontstaan van een sociaal dilemma als een van de grootste sociale
risico’s voor onze samenleving: de concurrentie tussen arbeid,
vrijwilligerswerk en mantelzorg
Verplichte maatschappelijke stage van de baan
Vanuit de wmo komt een nog grotere nadruk te liggen op participatie
en zelfredzaamheid
VINDEN EN BINDEN VAN VRIJWILLIGERS




Het is een taai en tegelijkertijd uitdagend vraagstuk met
grote sociale implicaties
Het vraagt om het herdefinieren van de sociale
infrastructuur in Nederland, waarin ook jongeren worden
geactiveerd deel te nemen
Inwoners en gemeente kunnen elkaar versterken door in te
spelen op de kracht van de samenleving en vrijwilligers te
ondersteunen
De maatschappelijke waarde van de vrijwilliger neemt toe bij
een terugtredende overheid
Burgerschap:
Levert een bijdrage aan de
publieke zaak
Komt tot stand in een netwerk
van relaties
De Context
Drie decentralisaties
- Zorg bieden aan langdurig zieken
en ouderen
- Hulp bieden bij het vinden van
werk (of een uitkering verstrekken
- Jeugdzorg
Vraagt om veranderingen
en vernieuwingen
Veranderingsproces
Zelfregie
LEEFBAAR
HEID
Creatie van
nieuwe
werkelijkheid
• Gedragen door vertrouwen
• Gekenmerkt door durf en moed
• Doorbreken van bestaande vormen
• Creëren van speelruimte
• Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en niet op fouten
• Meedoen ipv. afwachten
Leefbaarheid is meer dan een uitdaging
Het is een levenswijze met perspectieven
Doe mee en geef elkaar de ruimte
DE OVERBRUGGING
Vuistregels voor samenwerking in burgerinitiatieven
Een Manifest
Kees van Dongen
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards