Politieke buurt-barometer TU Noord

advertisement
Politieke buurt-barometer TU Noord
stelling
ja
nee
1
Onze partij heeft afgelopen raadsperiode (mede) initiatief genomen
om participatie van bewoners bij (ruimtelijke) planvorming te
versterken.



2
Bewonersparticipatie is in Delft voldoende geregeld door wet- en
regelgeving.



3
Nieuwe woningbouw moet evenwichtig over Delft worden gespreid,
dat wil zeggen dat het alternatief “Spreiden” in de Structuurvisie
Delft 2030 onze voorkeur heeft boven concentreren in de Wippolder
(alternatief “Bundelen” in de Structuurvisie).



4
De voorgenomen bouw van ca. 6.000 nieuwe woningen in de
Wippolder leidt hoe dan ook tot vermindering van de leefbaarheid in
de wijk.



5
De hoeveelheid groen (m 2) per inwoner in de Wippolder mag niet
afnemen en moet bij voorkeur niet minder zijn dan het gemiddelde
voor Delft.



6
De oude platanen langs de Schoemakerstraat moeten de status van
Monumentale Boom krijgen.



7
De ruimtelijke planvorming in Delft Zuidoost is alleen aanvaardbaar
als deze niet leidt tot verslechtering van de leefbaarheid en de
gezondheid van de bewoners (vergelijking situatie 2020 met en
zonder plan).



8
Er dient een grondige aanpassing van de verkeersstructuur in Delft
Zuidoost te komen met een nieuwe oost-west-verbinding zodat de
hoofdroute door TU Noord (veel) minder druk wordt.



9
De Botanische Tuin met omringend groen, waaronder de voormalige
proeftuin, moet volledig behouden blijven. Het gebied is nu
Ecologische Hoofdstructuur en moet dat blijven.






10 Julianalaan 67 (“Technische Botanie”) moet behouden blijven. Het
pand verdient de status van rijks- of gemeentelijk monument.
* indien geen duidelijk ja of nee dit antwoord aankruisen
weet niet /
geen
mening*
Toelichting op stellingname
1
2
3
4
Op initiatief van de PvdA is een second opinion mbt de MER gevraagd die er mede toe heeft geleid tot
de MER die er is. Verder heeft het college, en wethouder Anne Koning (zelf woonachtig in de
zeeheldenbuurt) echt geïnvesteerd in de relatie met belangenvereniging en de leefbaarheid van TU
Noord.
Met alleen inspraak als het moet van de wet, ben je laat in het proces. Beter is het mee denken terwil de
plannen gemaakt worden. Gelukkig doet de belangenvereniging dat ook, bijvoorbeeld bij de
structuurvisie, de stadsvisie en de bouwplannen in de wijk
Er is bewust geen keuze tussen de alternatieven gemaakt in de structuurvisie. Uit beide alternatieven
(variant hoog) blijkt dat er meer woningen bijkunnen. In de project MER worden nu minder woningen
onderzocht dan in beide varianten van de plan MER maximaal bleken te passen. Ook dat is een bewuste
keuze.
Er worden nu 4800 woningen extra onderzocht bovenop de plannen die er al in uitvoering zijn (zoals
Rotterdamseweg 139 en De Vries van Heijstplantsoen). Uit het MER onderzoek moet blijken wat dat
betekent voor de leefbaarheid, met die resultaten ind e hand besluit de PvdA. Het is nu te vroeg om hier
iets over te zeggen.
De hoeveelheid groen is belangrijk en de kwaliteit van dat groen. De komst van het mekelpark in de
afgelopen periode en de speelnatuur voegen wat toe aan de wijk.
5
6
7
Als bomen monumentaal zijn dan moeten ze de monumentale status krijgen; we nemen aan dat deze
bomen in die groep vallen, en anders zijn we benieuwd waarom dat niet zo is.
De keuze voor het bouwen in de stad, in plaats van er buiten, betekent dat er woningen bij komen op
plekken waar eerst niet gewoond werd. Wij kiezen voor het bouwen van studentenwoningen, ook in de
TU wijk, om onze kennisstad op peil te houden en liefst uit te bouwen. Het is steeds zoeken naar de best
mogelijke optie om de leefbaarheid op peil te houden of liever nog te verbeteren. Daarvoor is creativiteit
nodig.
We willen extra bruggen over de schie en de een tramlijn doortrekken naar rotterdam/schieveen
8
9
Onderzocht wordt of de gewenste woningbouw van Duwo op een aanvaardbare manier kan
plaatsvinden, het is nu te vroeg om hier al een uitspraak over te doen. De PvdA vindt de Botanische tuin
erg belangrijk vindt , en zal dus ook uiterst kritisch zijn op de plannen.
De gemeente vindt het pand minimaal cultuur-historisch waardevol. De PvdA wil wel een stapje verder
gaan.
10
Download