Presentatie Gezonde Wijken Delft - Delft R.I.S.

advertisement
GezondeWijkenDelft en
de opbrengst voor de
inwoners van Delft
Externe oriëntatie 24 september 2013
Dick-Jan Zijda
[email protected]
1
Presentatie
• Trends en ontwikkelingen.
• Van Zorg&Techniek naar GezondeWijkenDelft.
• Doelen en gewenste resultaten van GWD.
• Huidige projecten en de toegevoegde waarde GWD.
• Doorkijk naar 2014.
2
Trends en ontwikkelingen
• 3 decentralisaties (AWBZ naar Wmo, jeugd naar gemeente
en WwnV) = systeemverandering.
• Van ‘acute zorg’ via ‘residentiële zorg’ naar ‘voorzorg’ en
‘community zorg’.
• Wijk als vertrekpunt voor het leveren van zorg.
• Steeds meer gebruik van technologie.
• Toename van senioren en chronisch zieken.
• Kosten zorgsector blijven stijgen.
• Meer ‘second opinion’.
• Meer Voorzorg – zelfmedicatie en zelfdiagnostiek.
• Naar meer evidence based interventies.
3
(deel)Oplossing: Zorg&Techniek
• Inzet van Techniek is (deel)oplossing.
• VAN: Zorg&Techniek begon als een NETWERK waar
stakeholders (wonen, zorg en welzijnspartijen,
kennisinstituten, technobedrijven en gemeente Delft) elkaar
leerden kennen, meer elkaars taal begonnen te spreken en
elkaar gingen vertrouwen,
• NAAR: een volwassen proeftuinlocatie met duidelijke
ondersteuning, geheten GezondeWijkenDelft. Hier worden
de thema’s verder uitgediept en vertaald naar projecten.
• Zorg&Techniek = CARE = langer thuis.
• Zorg&Techniek = onderdeel en genoemd TIC Delft.
• Zorg&Techniek is NIET Medical Delta = Z&T is lokale
netwerk en wordt mede beheerd door gemeente Delft.
4
De thema’s
• Nieuwe leidende concepten en thema’s: ‘community zorg’
+ ‘vitaliteit’ + ‘anderhalflijnszorg’ + ‘ketenzorg’ + ‘voorzorg’ +
‘preventie’ + ‘informele zorg’ + zorgsubstitutie.
• ‘Vraag’ staat centaal maar kennen we die wel? Proces om
de vraag opnieuw te definiëren. Nieuwe vraag leidt tot
nieuw aanbod.
Thema’s vragen proeftuinlocaties om verder uitgewerkt te
worden en dat is GezondeWijkenDelft.
5
GezondeWijkenDelft
• In GezondeWijkenDelft groeien oplossingen voor actuele
zorgvragen met aandacht op de wijk.
• GezondeWijkenDelft is een fysieke plek in het
wijkcentrum ‘de Vleugel’ in de wijk Voorhof van de
gemeente Delft.
• Het is in de wijk, waar ontwikkelaars en eindgebruikers
bepalen of een goed idee werkelijk een praktische
oplossing is.
• Zorgverleners, studenten, kennisinstellingen,
ondernemers, bewoners, patiënten en de overheid werken
hierbij samen.
6
Welke doelen, resultaten en diensten
Hogere doelstelling
• Kwaliteit van leven, kenniseconomie en zichtbaarheid
innovaties voor Delft.
Doelstellingen GWD
• Beeld krijgen van de vraag en nieuw aanbod.
• Zorgsubstitutie.
Resultaten
• De oogst uit GWD bestaat uit kansrijke innovatieve
producten, diensten of processen die op de lokale en
nationale zorgmarkt worden gebracht.
• Input voor Wmo beleid en vertaling naar Wmo producten.
• Laten zien aan bewoners wat innovaties in de zorg
betekent voor het dagelijks leven.
7
Welke doelen, resultaten en diensten
Ondersteuning op maat
• Werken vanuit methode bestaande uit combinatie van
makelaarschap en toevoegen kwaliteit in proces.
8
De oogst – Voorhof Vitaal
•Voorhof Vitaal is een dragend project vanuit Haagse Hogeschool.
• Onderwijsprojecten.
• Kennisinjectie op ‘vitaliteit’ + ‘vraag’ + ‘nieuwe techniek (hard en
ICT)’.
• De beleving van voeding in relatie tot overgewicht onder jongeren
(A en B). Dit in de vorm van een cultural probe. Samen met
Stanislas College.
• PVF koppeling met techneuten over open psychogeriatrische
zorg.
• Terugkoppeling met gemeente en vervolg op ingezette trajecten.
9
De oogst – Epposi
• Doel is bestaande systeem in het huis te koppelen aan een horloge
en/of smartphone, zodat de mantelzorger mogelijke maakt om op
afstand de partner met beginnende dementie/CVA te kunnen volgen
en te kunnen ingrijpen.
• Het project heeft geleid tot een ‘concept’.
• Binnen de TU Delft proces om te komen tot vervolg.
• Presentatie aan dementieketen DWO en de Alzheimervereniging
DWO.
10
De oogst – Wolk
• Via netwerkbijeenkomst Valpreventie.
• Uitgewerkt door Delftse ingenieur.
• Prototype naar valhelm in Zweden.
• Wel binnen instellingen maar geen burgers: contact SSBO.
• December 2013 volgende meting.
11
De oogst – Nodazzle
• Via netwerkbijeenkomst Valpreventie.
• Want brandveiligheid maar ook valpreventie door kleur licht.
• Kant en klaar product – Pieter van Foreest, Welzorg en SSBO.
• Gesprekken gaande.
12
De oogst – Sensotive voor thuis
• Bekend van de intramurale markt maar ook nu in concept voor
thuis.
• Van ‘concept’ naar ‘proof of concept’.
• Project opstarten met incontinentieverpleegkundige van Careyn bij
mensen thuis.
13
De oogst – tijdschriftenbibliotheek als
(preventief) middel tegen sociale
kwetsbaarheid
• Testen validiteit van de tijdschriftenbibliotheek.
• Aanvraag subsidie bij Academische Werkplaats voor Publieke
Gezondheid.
• Bij toekenning samen met Woonbron proef starten in Voorhof.
14
Economische winst en kosten
• Stimuleert
de komst van nieuwe
producten/diensten.
• Vergroot slaagkans marktpenetratie.
• Kansen voor nieuwe bedrijvigheid .
•Kosten Euro 30.000 per jaar + inzet
beleidscapaciteit ‘samenleving’ en ‘economie’.
15
Doorkijk naar 2014
• Uitbouwen projecten naar eHealth met Ziggo –
toekomstige dienstverlening ook een digitale toepassing.
• Blijvend betrekken van bewoners in alle projecten.
• Pilots van zorginstellingen naar aanleiding van
aanbesteding Huishoudelijke Hulp.
• Verbeteren dienstverlening aan technobedrijven.
• www.gezondewijkendelft.nl beter inzetten om te laten zien
dat techniek de inwoners van Delft helpt.
• Borging GWD met partners en koppeling aan concept
leerwijkcentra.
16
Download