Parking Delft BV (PD BV), een overzicht van mijn mening

advertisement
Parking Delft BV (PD BV): aanzet tot een mogelijke commissiediscussie.
Het financieel jaarverslag van PD BV heeft bij de behandeling van de jaarstukken 2010 kennelijk bij een
aantal leden van de commissie M&E vragen opgeroepen. Het resultaat 2010 van PD BV was € 1,9 miljoen
nadelig en verder is er sprake van een negatief Eigen Vermogen van € 6,7 miljoen.
Ik was tot en met mei 2009 commissaris van deze BV en daarvoor bestuurslid van de Stichting
Parkeervoorzieningen Delft, de vorige aandeelhouder van PD BV. Vanuit die opgedane expertise heb ik
hieronder een aantal zaken beschreven, die mogelijk input vormen voor een commissiebespreking.
Wat is PD BV:
1. PD BV is een simpele organisatie die in opdracht van de Gemeente Delft een drietal
parkeergarages heeft gebouwd/ontwikkeld/overgenomen en geëxploiteerd. Zuidpoort, Phoenix
en Koepoort.
2. PD BV is voor 100% eigendom van de Gemeente Delft. De aandeelhouder is de wethouder
financiën. Er is een Raad van Commissarissen van 3 leden, en een directeur, allen benoemd door
de aandeelhouder.
3. PD BV kan nog meer garages overnemen/ontwikkelen in Delft als de aandeelhouder Delft
daarmee akkoord gaat. Garage Spoorsingel en meer in de Spoorzone bijvoorbeeld.
PD BV kent het volgende financiële regime:
1. In het begin wordt een parkeergarage gebouwd en ontwikkeld. Dat kan alleen als er een grote
lening wordt afgesloten. Bij de Gemeente Delft of bij een bank.
2. Vervolgens start de exploitatie.
3. In het begin is er een vrij groot verlies op de exploitatie, omdat er sprake is van veel rente (en
afschrijvingskosten). Dat wordt gaandeweg beter.
4. Op een bepaald moment (na ongeveer 25 jaar) wordt de exploitatie van een garage positief.
5. Daarna moeten nog alle aanloopverliezen en de startlening worden terugverdiend.
6. Dat duurt volgens afspraak met de Gemeente Delft 40 jaar. Het 40 jaar dogma.
7. De Zuidpoort garage klopt met dit regime, de Phoenix garage is veel positiever, de Koepoort
garage waarschijnlijk slechter. De Spoorsingel garage weet ik niet.
1
De 4 parameters die het financieel resultaat in belangrijke mate beïnvloeden:
1. De bezettingsgraad. Is gemiddeld ongeveer 21%. Verhogen heeft veel invloed. Kan door speciale
overeenkomsten met de C1000, het Theater etc. Slim levert geld op.
2. Het rente percentage op de leningen. Worden laag gehouden door langjarige contracten op het
goede moment af te sluiten.
3. De jaarlijkse lasten. Laag houden door te bezuinigen, en veel garages met minder mensen te
doen.
4. Het parkeertarief per uur etc. Heeft veel invloed. Maar een belangrijk deel van de Gemeenteraad
wil lage tarieven. En de omgeving (Rijswijk) wil ook wat. Minimaal meestijgen met de CBS index.
Conclusies:
1. Er valt genoeg aan te sturen. Zie de boven genoemde parameters. Tarieven verhogen?
2. De 40 jaar moet in acht worden gehouden, ook door de commissie M&E. Kan ook zo oneindig
worden. Dat wil zeggen veel geld op bijleggen door Delft.
3. Na 40 jaar is er mogelijk een goudschat voor Delft. Is wel lang voor politici.
4. Steeds vragen om de 40 jaar begroting! Een Excel document.
5. Het splitsen van het bezit van de garages (bij de Gemeente Delft) en de exploitatie (bij PD BV)
maakt het alleen maar onduidelijker. Heeft die constructie (nu nog) toegevoegde waarde?
6. Verkopen van PD BV is nu zeer onverstandig. Wat levert een verliesgevend bedrijf op in deze
fase van crisis, en wij hebben er geen invloed meer op. Tarieven bijvoorbeeld.
Verzoeken:
1) Bij het college de begroting van PD BV voor 2012 en 40/50 jaar vooruit (een Excel document)
opvragen, die dit najaar moeten worden vastgesteld in de AVA door de aandeelhouder wethouder
Vokurka.
2) Deze notitie svp agenderen voor procedurevergadering van 6 oktober, en (als de commissie dat wil)
agenderen voor de overlegvergadering van 17 november of 8 december a.s. en daarbij de begroting
2012 van PD BV betrekken.
Maurits Bongers, commissielid SP.
2
Download