Projectaanvraagformulier gebied Vrijenban

advertisement
Projectaanvraagformulier
Ondernemersvereniging Ondernemend Vrijenban
Hieronder treft u een aantal vragen aan. De antwoorden op deze vragen bepalen of uw
project in aanmerking komt en/of voldoet aan de eisen waaraan een project moet voldoen
wil het in aanmerking komen voor financiering vanuit het Ondernemersfonds Delft.
Projecten kunnen alleen worden ingediend door leden van Ondernemersvereniging
Ondernemend Vrijenban met stemrecht en dienen in de basis bevorderend te zijn voor het
ondernemersklimaat in het gebied Vrijenban.
Daarnaast worden er door het Ondernemersfonds Delft nog eisen gesteld aan de
besluitvorming binnen de Ondernemersvereniging Ondernemend Vrijenban. Het feit dat uw
aanvraag aan onderstaande eisen voldoet wil dus niet zeggen dat de aanvraag ook
gehonoreerd wordt. Het Ondernemersfonds Delft heeft hierin altijd een laatste beslissing.
Werkwijze
Uw aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering, waarna de aanvraag
op de vergaderagenda zal worden geplaatst en behandeld in de eerst volgende algemene
ledenvergadering. Indien gewenst, kan de aanvrager het project en de aanvraag op deze
vergadering verdedigen. Pas na stemming in de ALV, waarbij de meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden geldt, positief beslist, zal het project als besluit in de
notulen van de vergadering worden opgetekend. Daarna wordt de aanvraag aangemeld bij
het Ondernemersfonds Delft en krijgt het project een projectnummer waarop de financiering
van het project bij het fonds gereserveerd wordt.
Na afloop/uitvoer van het project stuurt u de penningmeester een rechtsgeldige factuur voor
uw aangevraagde en goedgekeurde project.
De factuur moet gericht zijn aan:
- Ondernemersvereniging Ondernemend Vrijenban
- p/a Surinamestraat 7
- 2612 EA Delft
- t.a.v. de Penningmeester
De factuur digitaal verzenden aan: [email protected]
De penningmeester zorgt dan voor prompte financiële afhandeling.
De aanvrager zal worden gevraagd na afloop om een beknopte rapportage met foto- of
presentatiemateriaal aan te leveren.
1
Projectaanvraagformulier
Ondernemersvereniging Ondernemend Vrijenban
Wij vragen u om onderstaande vragen in te vullen en van bijlagen te voorzien.
U kunt dit ingevulde formulier indienen via: [email protected]
Dient uw project een collectief doel voor Vrijenban?
Ja/nee
Betreft uw project geen reguliere gemeentelijke taak?
Ja/nee
Is uw project onderbouwd met een gespecificeerde begroting?
(De begroting dient te worden meegestuurd met deze aanvraag)
Ja/nee
Conflicteert uw activiteit met andere activiteiten in Delft?
Ja/nee
Betreft het een eenmalige uitgave?
Ja/nee
Wordt uw project binnen een jaar uitgevoerd?
Ja/nee
Datum van de aanvraag:
Naam van project:
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Website:
Kamer van Koophandel:
btw-nummer*
IBAN / rekeningnummer:
Kernactiviteit van uw
organisatie:
*Indien uw organisatie niet BTW plichtig is, wordt het bedrag exclusief BTW uitgekeerd
2
Projectaanvraagformulier
Ondernemersvereniging Ondernemend Vrijenban
Korte omschrijving waarom uw project een collectief doel dient?
Uitgebreide omschrijving van het project:
Overige vragen of opmerkingen:
3
Projectaanvraagformulier
Ondernemersvereniging Ondernemend Vrijenban
Wat zijn de totale kosten van het project ?
€_______________
Voor welk bedrag dient u een aanvraag in ?
€_______________
Wat is het BTW bedrag ?
€_______________
Is er sprake van cofinanciering ?
Ja/nee
Is er ook bij andere gebieden of stadsbreed een aanvraag gedaan ?
Ja/nee
Zo ja, hoeveel en welke gebieden ? ________________________________________
€_______________
Wat is de bijdrage van uw eigen organisatie ?
€_______________
Is deze financiering al definitief ?
Ja/nee
Is deze aanvraag cruciaal voor het laten doorgaan van het projectief ?
Ja/nee
Draagt dit project bij in verbetering van het ondernemersklimaat ?
Ja/nee
Zo ja, hoe ? _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Verwachte datum dat uw project is gerealiseerd
Bent u bereid uw aanvraag kort toe te lichten ?
_______________
Ja/nee
U kunt uw project verder toelichten door bijlagen mee te zenden:
Aantal bijlagen: _____________ (Begroting + uitgewerkt plan etc.)
Vervolg procedure:
1.
2.
3.
4.
5.
U ontvangt een bevestiging van ontvangst.
Uw aanvraag wordt getoetst op door Ondernemersfonds Delft gestelde eisen.
Als uw ingediende project voor het bestuur onduidelijk is of niet aan de gestelde eisen
voldoet wordt u verzocht eventueel punten verder te verduidelijken of uit te werken en
opnieuw aan te leveren.
Uw project verschijnt op de vergaderagenda en u ontvangt wellicht een uitnodiging
voor toelichting van uw project in de Algemene Ledenvergadering.
U kunt dit ingevulde formulier indienen via: [email protected]
4
Download