ERASMUS Policy Statement (EPS) – TU Delft Februari 2007 De TU

advertisement
ERASMUS Policy Statement (EPS) – TU Delft
Februari 2007
De TU Delft wil zich in het mondiale krachtenveld positioneren als één van de leidende internationale
kennisorganisaties met een breed activiteitenportfolio op zowel het gebied van onderwijs (opleidingen) als
onderzoek (focusgebieden). Met betrekking tot onderwijs willen wij dit doel realiseren door het ontwikkelen
van strategische samenwerking vanuit drie schaalniveaus binnen de TU: peer-to-peer, faculteit en
instelling. Hierbij richt de TU Delft zich op instellingsniveau op het versterken van bestaande
samenwerkingsverbanden en het aangaan van nieuwe verbanden met preferred partners op verschillende
niveaus: regionaal (Leiden, Rotterdam alsmede gemeenten en provincies) , sectoraal (3TU), Europees
(IDEA League, Erasmus Mundus etc. ) en mondiaal (o.m. joint education programmes). De TU Delft sluit
zich tevens aan bij het in Brussel gevestigde Netherlands House of Science and Education om beter te
kunnen inspelen op kansen op het schaalniveau van de Europese Unie.
De TU Delft continueert haar participatie in thematische netwerken voor zover dat past binnen haar
internationaliseringsbeleid. Bijvoorbeeld in het EUCEET III (European Civil Engineering Education and
Training III).
De TU Delft onderneemt de volgende activiteiten om haar internationale profiel te verbeteren en de
internationale mobiliteit te bevorderen:
1) het helder positioneren van de onderwijsprogramma's door gerichte marketing
2) het aanbieden van Engelstalige opleidingen: alle Masteropleidingen en één Bacheloropleiding worden in
het Engels gegeven. In 2007 gaan we marktonderzoek doen naar de mogelijkheden om meer Engelstalige
Bacheloropleidingen aan te bieden. De Erasmusactiviteiten passen goed bij de internationaliseringsstrategie
en worden als zeer ondersteunend ervaren.
De TU Delft vergroot de internationale mobiliteit door:
1) goede voorlichting en ondersteuning te bieden aan uitgaande studenten en staf, en facultaire
coordinatoren internationalisering met als doel het bekendheid geven aan Erasmusactiviteiten
2) EUC/EPS te vermelden op de website en in diverse publicaties waaronder het jaarverslag
3) een "Study Abroad" website voor studenten aan te bieden waar Erasmus activiteiten worden
beschreven.
Voor de TU Delft zijn gelijke kansen voor iedereen vanzelfsprekend. Gelijke toegang tot het hoger
onderwijs voor alle bevolkingsgroepen is gewaarborgd in de Nederlandse studiefinancieringswetgeving. Een
wezenlijk onderdeel van ons diversiteitsbeleid is het actief opsporen, volgen en begeleiden van vrouwelijk
wetenschappelijk talent (o.a. door deelname aan het EU TANDEM programma). Verder nemen wij deel aan
programma's van de Nederlandse overheid die erop gericht zijn om de instroom en doorstroom van
allochtone studenten op peil te houden en zo mogelijk te vergroten en de dienstverlening aan gehandicapte
studenten verder te verbeteren. Racisme en vreemdelingenhaat in welke vorm dan ook worden niet
getolereerd.
De TU Delft past de volgende instrumenten/acties toe om de kwaliteit van de mobiliteit te garanderen en
studenten te informeren over mobiliteitsopties:
• Deelname aan het nationale accreditatiesysteem;
• Toepassing van het ECTS studiepuntensysteem;
• Het aanbieden van alle relevante informatie in het Engels op de campus;
• Participatie in het benchmark-onderzoek International Student Barometer, een tevredenheidsmeter
gericht op de studie ervaringen van internationale studenten;
• Regelmatige evaluatie van de uitwisselingsovereenkomsten;
• Zorgvuldige en transparante selectie van inkomende en uitgaande studenten;
• Inzet van ICT-voorzieningen, zoals een digitale studiegids en de website t.b.v. voorlichting en werving
van studenten.
- vervolg ERASMUS Policy Statement (EPS) – TU Delft Voor de komende periode 2007-2013 willen we
1)de voorlichting via de website verder gaan verbeteren
2) de afspraken met partnerinstellingen opnemen in een database
3) uitwisselingsstudenten de mogelijkheid bieden om zich on-line aan te melden
4) een web community invoeren voor internationale studenten
5) een "Study Abroad" website lanceren voor uitgaande studenten;
• Het inschakelen van Erasmus alumni bij de voorlichting;
• Het verzorgen van taalcursussen (Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans) voor inkomende en
uitgaande studenten/staf;
• De invoering begin 2007 van een verplichte taaltoets Engels voor de onderwijsstaf (20% is al getest);
• De invoering van een verplichte taaltoets voor inkomende exchange studenten, waarvan Engels niet de
moedertaal is
• Het aanbieden van een workshop Interculturele Communicatie aan uitgaande studenten;
• Het regelen van passende huisvesting voor inkomende studenten/staf; voor ieder die geaccepteerd
wordt, is huisvesting beschikbaar;
• Voortdurend vergroten van het aanbod aan sociale activiteiten voor inkomende studenten/staf;
• Het aanbieden van een aparte studieadviseur voor internationale studenten bij verschillende faculteiten;
De stage is een verplichte of optionele component van alle programma’s te Delft tijdens de bachelorfase of
de masterfase. De voornaamste doelen ervan zijn het ontwikkelen van algemene technische vaardigheden,
het gebruik van sociale en communicatieve vaardigheden en het verwerven van inzicht in de eigen
vermogens. De lengte varieert van zes weken tot drie maanden (incidenteel ook langer) en de stage is 9-20
ECTS waard. Na afloop van de stage dient de student een uitgebreid verslag te produceren waarin de
resultaten uiteen worden gezet en de eigen ervaring wordt geëvalueerd.
De meeste faculteiten kunnen studenten voorzien van een lijst met bedrijven uit hun netwerk die in het
verleden geschikte stages hebben aangeboden. Daarna is het grotendeels aan het bedrijf om – in overleg
met de student – te bepalen wat deze precies zal gaan doen. De getroffen regelingen moeten door de
stagecoördinator worden goedgekeurd voordat de stage begint, waarbij het voornaamste criterium is dat
de voorgestelde activiteiten van academisch of bijna-academisch niveau moeten zijn. De regelingen worden
meestal vastgelegd in een officiële overeenkomst die door alle betrokkenen wordt ondertekend. Deze staat
los van het formele contract tussen de stagiair en het bedrijf waarin de arbeidsrechtelijke aspecten zijn
vastgelegd.
Een expert van de universiteit en een werknemer van het bedrijf begeleiden de student. Deze is verplicht
regelmatig te overleggen met de universitaire begeleider om de kwaliteit van zijn activiteiten en
werkhouding in het oog te houden. Het definitieve stageverslag wordt door beide begeleiders beoordeeld,
zodat een evenwichtig oordeel is gegarandeerd. De stagecoördinator van de faculteit richt zich met name
op de kwaliteit van de evaluatie door zich te concentreren op de bespiegelende aspecten van het verslag
en de uiteindelijke ‘eerlijkheid’ van de cijfers.
Download