Aan het College van Burgemeester en Wethouders

advertisement
VVD fractie Delft
VVD fractie Delft
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 78 2600 ME Delft
Schriftelijke vragen ingevolge artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad
inzake voortgang woningbouw Harnaschpolder
Betreft: woningbouw Harnaschpolder
Delft, 9 oktober 2009
Geacht college,
De fracties van CDA en VVD hebben ingestemd met de grootschalige woningbouwplannen
in het project Harnaschpolder. De beoogde diversiteit en kwaliteit van de circa 1200
woningen en de inrichting van de openbare ruimte vormen een verrijking van onze stad. Wij
hebben in eerdere debatten aangegeven geen voorstander te zijn van het aanbrengen van
wijzigingen in het aantal en soort woningen ten gevolge van de economische crisis. Nu
bijvoorbeeld (duurdere) koopwoningen inruilen voor sociale huurwoningen lijkt aantrekkelijk
op korte termijn, maar biedt op langere termijn geen soelaas voor de behoefte aan duurdere
(koop)woningen en leidt tevens tot een wijk die anders zal zijn dan beoogd.
In uw brief van 23 september 2009 informeert u de gemeenteraad over de woningbouw in de
Harnaschpolder in relatie tot de economische crisis. In dat kader hebben wij de navolgende
vragen:
1. Leiden de aangekondigde maatregelen tot een wijziging van het aantal en soort
woningen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen en zo ja, hoe ziet de
specificatie hiervan eruit?
2. Zijn de wijzigingen in aantal en soort woningen structureel of is het een kwestie van
een andere bouwvolgorde? Als voorbeeld noemen wij de door u genoemde
ruilovereenkomst waarbij 45 koopwoningen als sociale huurwoningen worden
gerealiseerd.
3. Wat zijn de financiële consequenties van de maatregelen, zoals verwoord in uw brief
van 23 september 2009, ten opzichte van de eerdere besluitvorming over de
Harnaschpolder?
Met vriendelijke groet,
Lennart Harpe
Fractievoorzitter VVD
Jeroen van Oort
Commissielid CDA
VVD fractie Delft
VVD fractie Delft
Download