Besluitenlijst van de openbare vergadering commissie Wijk, Verkeer

advertisement
Concept Besluitenlijst van de overlegvergadering commissie Algemeen van
11 maart 2009 20.00 uur
Voorzitter
Commissiegriffier
College
Aanwezig
De heer Witsenboer
Mevrouw Fabbricotti
Burgemeester Verkerk, Wethouders Rensen, Vuijk, Bolten, Merkx en
Koning.
Kroon (PvdA), Kiela (PvdA), van Holst (PvdA), Damen (PvdA),
Keuvelaar (CDA), van Oort (CDA), van Doeveren (CDA), Junius (CDA),
van der Hoek (VVD), van Leeuwen (VVD), Steffen-Hoogendoorn (VVD),
Harpe (VVD), Norbruis (GroenLinks), Brandligt (GroenLinks), Zijlstra
(GroenLinks), Bennebroek (STIP), Veltman (STIP), de Koning
(Stadsbelangen), Meuleman (Stadsbelangen), Vorkurka (D66), de Wit
(Leefbaar Delft)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat er afmeldingen zijn ontvangen
van de fractie Van der Werf en de fractie van de CU/SGP. Lid van der Werf heeft per
e-mail de voorkeur doorgegeven voor het scenario “Huiskamer van de Randstad”.
2. Inventarisatie insprekers
De heer Goudriaan van de Delftse Ingenieurs Raad spreekt in. De heer Goudriaan
verwijst naar gehele de inbreng, die eerder per mail is toegezonden aan de
commissieleden. De heer Goudriaan geeft aan dat het technisch gezien
onverstandig is om een tram over de Phoenix Allee te laten lopen en pleit in plaats
daarvan voor een sneltram rondom die diverse delen van de stad met elkaar verbind.
De commissie stelt een aantal verduidelijkende vragen.
3. Vaststellen agenda
De commissie besluit om na de presentatie te bezien hoeveel tijd nodig is voor de
schorsing. Een aantal commissieleden geeft aan niet vanaf het katheder te zullen
spreken. De agenda wordt vastgesteld.
4. Presentatie over het rapport “Delft 2030 Scenario’s Stadsvisietraject”
De heer Meijer van Futureconsult geeft een presentatie over de voorgelegde
scenario’s, het onderliggende trilemmamodel en de sterktes en zwaktes van de drie
scenario’s.
Er liggen drie scenario’s voor aan de commissie, die ieder een toekomstbeeld
schetsen van Delft in 2030. Dit zijn de scenario’s Durapolis, Huiskamer van de
Randstad en Eureka Metropole. De scenario’s zijn uitersten en ieder scenario is
gestoeld op twee van de drie kerndoelen die Delftenaren voor hun stad nastreven.
Deze doelen komen overeen met een focus op kennis/creativiteit, een focus op
historie en groen en een focus op het prettig wonen in de stad. Van de kant van het
commissie worden vragen gesteld over de ontwikkelde stadsvisies in omliggende
gemeenten en de veronderstelde tegenstellingen in het gebruikte model.
Na de presentatie besluit de commissie de vergadering een kwartier te schorsen.
5. Brief college inzake Delft 2030 Scenario’s Stadsvisie (15 januari 2009)
Het doel van de commissievergadering is om te komen tot een aantal
1
richtinggevende uitspraken op basis waarvan het college de ontwikkeling van de
Stadsvisie verder ter hand kan nemen.
Commissie
In het debat bespreekt de commissie het na te streven toekomstbeeld van Delft, de
kerndoelen die daarbij van belang zijn en het scenario dat hieruit voortvloeit.
Onderwerpen in het debat zijn onder andere:
- Het belang van open, dynamische stad, waar verbindingen worden gelegd
binnen Delft en daarbuiten;
- De ontwikkelingen en trends waarop ingespeeld zou moeten worden, zoals de
demografische ontwikkeling van Delft;
- De economische ontwikkeling van de stad in relatie tot duurzaamheid en zorg;
- De rol van kennis en innovatie voor de stad Delft, in het bijzonder op het gebied
van water en deltatechnologie,
- Het uitbouwen van een voorloop- en proeftuinfunctie vanuit de aanwezige positie
op het gebied van kennis en technologie;
- Het eigen karakter van Delft;
- Het belang van een goede leefomgeving voor de Delftenaar;
- De menselijke maat bij de verdere ontwikkeling van de Stadsvisie.
College
Het college geeft een korte reactie. Wethouder Rensen vraagt op een viertal punten
nog een nadere gedachtevorming van de commissie.
De voorzitter trekt als eerste conclusie van het debat dat door de commissie vooral
een combinatie van de scenario’s Durapolis en Eureka Metropole is genoemd,
zonder de harde stedelijke randen en met behoud van het groen en de leefbaarheid
van de stad. Ook de combinatie “Huiskamer van de Randstad” met elementen van
Durapolis kwam vaker naar voren.
Elementen in het debat zijn onder meer het belang van een goede economische
ontwikkeling van de stad, gebruikmakend van de sterke uitgangspositie op het
gebied van kennis en creativiteit (in het bijzonder water en deltatechnologie). Het
gebruikmaken van deze positie om Delft op een hoger plan te brengen op het gebied
van duurzaamheid, zorg/sociale netwerken en leefbaarheid. Het groen en blauw blijft
bewaard en de stad dient als proeftuin voor innovatie. Het vervullen van een
voorloopfunctie op regionaal en internationaal gebied kwam eveneens vaker naar
voren. Ook werd het accent gelegd op het waarborgen en verdere ontwikkelen van
de stad Delft als een prettige stad om in te wonen en te werken met behoud van de
eigen identiteit.
Gelet op de tijd besluit de commissie om de vergadering te schorsen en de tweede
termijn voort te zetten in een volgende vergadering. Ten behoeve van de tweede
termijn zullen de conclusies van de eerste termijn op papier worden gezet. Op
verzoek van de commissie zegt wethouder Rensen toe de aanvullende vragen toe
te sturen waar nog een nadere slag van de commissie wordt gevraagd. Het verslag
en aanvullende vragen vormen het uitgangspunt van de tweede termijn.
6. Sluiting
De vergadering wordt om 23.30 uur gesloten.
2
Download