Politieke buurt-barometer TU Noord - delft

advertisement
Politieke buurt-barometer TU Noord
stelling
ja
nee
weet niet /
geen
mening*
1
Onze partij heeft afgelopen raadsperiode (mede) initiatief genomen
om participatie van bewoners bij (ruimtelijke) planvorming te
versterken.



2
Bewonersparticipatie is in Delft voldoende geregeld door wet- en
regelgeving.



3
Nieuwe woningbouw moet evenwichtig over Delft worden gespreid,
dat wil zeggen dat het alternatief “Spreiden” in de Structuurvisie
Delft 2030 onze voorkeur heeft boven concentreren in de Wippolder
(alternatief “Bundelen” in de Structuurvisie).



4
De voorgenomen bouw van ca. 6.000 nieuwe woningen in de
Wippolder leidt hoe dan ook tot vermindering van de leefbaarheid in
de wijk.



5
De hoeveelheid groen (m 2) per inwoner in de Wippolder mag niet
afnemen en moet bij voorkeur niet minder zijn dan het gemiddelde
voor Delft.



6
De oude platanen langs de Schoemakerstraat moeten de status van
Monumentale Boom krijgen.



7
De ruimtelijke planvorming in Delft Zuidoost is alleen aanvaardbaar
als deze niet leidt tot verslechtering van de leefbaarheid en de
gezondheid van de bewoners (vergelijking situatie 2020 met en
zonder plan).



8
Er dient een grondige aanpassing van de verkeersstructuur in Delft
Zuidoost te komen met een nieuwe oost-west-verbinding zodat de
hoofdroute door TU Noord (veel) minder druk wordt.



9
De Botanische Tuin met omringend groen, waaronder de voormalige
proeftuin, moet volledig behouden blijven. Het gebied is nu
Ecologische Hoofdstructuur en moet dat blijven.






10 Julianalaan 67 (“Technische Botanie”) moet behouden blijven. Het
pand verdient de status van rijks- of gemeentelijk monument.
* indien geen duidelijk ja of nee dit antwoord aankruisen
Toelichting op stellingname
1
In de afgelopen jaren presenteerde het gemeentebestuur regelmatig vrijwel vaststaande plannen
waaraan burgers weinig konden veranderen. GroenLinks heeft in de raad consequent gepleit voor het in
een vroeg stadium betrekken van burgers bij de ontwikkelingen van plannen. Het in een vroeg stadium
betrekken van burgers bij de ontwikkeling van plannen vergroot het draagvlak en leidt vaak tot betere
oplossingen. In Delft wordt te weinig gebruik gemaakt van interactieve besluitvorming, terwijl de
instrumenten er wel voor zijn. Dat is jammer en moet anders. Inspraak houdt niet op na besluitvorming
over een plan. De gemeente betrekt haar inwoners ook actief bij de uitvoering en handhaving.
Wij verwachten van de gemeente dat deze open staat voor inbreng van haar burgers en deze inbreng
ook actief vraagt. GroenLinks pleit voor beginspraak - inspraak in een zo vroeg mogelijk stadium. De
overheid bepaalt niet als enige wat er in de stad gebeurt, maar geeft samen met haar burgers kleur aan
de stad, zodat meer draagvlak voor plannen ontstaat en meer creativiteit om mee te denken. Daarbij
moeten we leren vertrouwen op elkaar.
2
Er zijn instrumenten voor interactieve besluitvorming, maar die worden te weinig gebruikt. Eén en ander
is ook vastgelegd in de inspraak- en participatieverordening. Helaas heeft een meerderheid in de raad
de referendumverordening gewijzigd en zijn onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening niet
meer referendabel. GroenLinks wil de referendumverordening weer uitbreiden met onderwerpen op het
gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
Het idee van de boulevards (Spreiden) spreekt ons aan - verdichting langs de boulevards zodat elders in
3
de wijken grondgebonden woningen gebouwd kunnen worden en meer groen kan komen. Dit scenario
moet wel goed uitgewerkt en uitgevoerd worden.
Recent is de startnotitie MER Bestemmingsplannen Delft Zuidoost ter inzage gelegd. In de loop van
4
2010 zal de project-MER worden opgesteld. Uit de project-MER zal moeten blijken wat kan en wat niet
kan, want hier zullen de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkelingen in kaart worden gebracht.
De milieueffecten zullen uiteraard worden meegenomen in de besluitvorming door GroenLinks
5
GroenLinks kiest al jaren voor het idee van de Compacte Stad als uitgangspunt in het ruimtelijk
beleid. Dat betekent dat meer woningen in de stad gebouwd worden, zodat de ruimte aan de randen
van de stad open en groen blijft. GroenLinks ziet kansen voor extra woningen in Schieoevers en het
Calve/DSM terrein. Bedrijven kunnen uitgeplaatst worden naar de rand van de stad (Harnaschpolder,
Technopolis).
Onze stad wordt omgeven door een aantal aantrekkelijke en waardevolle groene gebieden: Delftse
Hout, Kerkpolder en Midden-Delfland. Bouwen in deze gebieden is voor GroenLinks onaanvaardbaar.
De keuze voor de Compacte Stad betekent niet dat de stad helemaal volgebouwd wordt, maar dat er
creatief met de schaarse ruimte wordt omgegaan. De aanwezigheid van voldoende groen, speel- en
ontmoetingsruimte is erg belangrijk voor de leefbaarheid in de stad. Meervoudig ruimtegebruik is een
belangrijk instrument in het zuinig omgaan met de ruimte. Wonen, werken en recreëren worden
gecombineerd. Hier zijn parkeervoorzieningen, winkels en woningen met tuinen op een goede manier
samengebracht. Parkeergelegenheid dient zoveel mogelijk ondergronds of halfverdiept te worden
aangelegd. Bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook bij herstructurering
De oude platanen langs de Schoemakerstraat behoren nu tot de ecologische boomstructuur, zo
6
bepaald in het Ecologieplan Delft 2005 – 2014. Deze ecologische bomenstructuur definieert de
waardevolle bomenlanen van Delft. De bomen in de Schoemakerstraat bepalen voor een groot deel
de kwaliteit van de straat. Ze zijn van groot belang - juist als bomenrijen, in plaats van als
afzonderlijke bomen – en zijn dus al beschermd.
Recent is de startnotitie MER Bestemmingsplannen Delft Zuidoost ter inzage gelegd. In de loop van
2010 zal de project-MER worden opgesteld. Uit de project-MER zal moeten blijken wat kan en wat
7
niet kan, want hier zullen de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkelingen in kaart worden
gebracht. De milieueffecten zullen uiteraard worden meegenomen in de besluitvorming door
GroenLinks.
In reactie op de notitie Bereikbaar Delft – Leefbare Wippolder heeft het college besloten dat het
8
Delftse verkeersmodel wordt herijkt. Vervolgens zal de impact op verkeer en milieu als gevolg van de
voorgenomen ontwikkelingen in de project-MER worden bepaald. Tot slot zal een knelpuntenanalyse
worden gemaakt en zullen de ideeën/oplossingen uit de notitie Bereikbaar Delft – Leefbare Wippolder
in samenhang met elkaar worden bekeken.
De Botanische Tuin is van grote waarde voor Delft en moet in zijn geheel behouden blijven. De
9
proeftuin is volgens GroenLinks een ideale locatie voor een stadspark.
GroenLinks is een voorstander van hergebruik van gebouwen. Het gebouw is destijds echter niet
10
geselecteerd als rijksmonument, gezien de beperkte monumentale waarde van het gebouw. Het is
wel gezichtsbepalend.
Belangrijker dan het gebouw vindt GroenLinks de waarde van de Botanische Tuin. Ingrepen op de
plek van Julianalaan 67 (bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage) mogen de
Botanische Tuin geen schade toebrengen.
Download