Lees verder - Progressief Nieuwkoop

advertisement
Tussen de bruggen, raadsvergadering 29 september 2005
Voorzitter,
Voor ons ligt het voorstel van het college om in te stemmen met de ruimtelijke visie tussen de
bruggen.
Het gaat hier om de revitalisatie van een verrommeld gebied of simpel gezegd het gebied dient
grondig te worden opgeknapt. Wij zijn het daar volledig mee eens.
In de commissie hebben we hier al tweemaal over gesproken waarbij het PAK heeft aangegeven dat
bij de keuze de historische lintbebouwing uitgangspunt moet zijn. Immers Langeraar ontleent haar
dorpse karakter juist aan die karakteristieke lintbebouwing.
We zijn daarom ontzettend blij dat het Landlustpad buiten beschouwing is gelaten en dat het plan
zoals dat eerder voorlag waarbij het gebied volledig zou worden volgebouwd is verlaten.
Sociale woningbouw is noodzakelijk maar plaats dat zoveel mogelijk bij scholen, winkels en
sportvelden en daar is in Langeraar ook de ruimte voor om dat plan uit te voeren.
Het voorstel van het college is uitstekend onderbouwd. Er wordt gesproken over de verhoging van de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied met zoveel mogelijk herstel van het lint.
Als het om de oostzijde oftewel de plaszijde gaat, wordt zelfs geconcludeerd dat terughoudendheid
betracht moet worden met de 2e lijnsontwikkeling vanwege de aanwezige kwaliteiten van het
landschap.
Over de westzijde wordt gezegd dat juist met dit historisch lint vanuit de ontstaansgeschiedenis
rekening moet worden gehouden en het juist versterking verdient ook al is aantasting van het
straatbeeld van de karakteristieke lintbebouwing onvermijdelijk.
Van de raadscommissie wordt gezegd dat zij maximaal van scenario 3, wat betekent dat het gebied
ook in tweede lijn mag worden volgebouwd, wil uitgaan. Maar dan alleen als het om redenen van
financiën, nodig is. Daarna wordt het wat ingewikkelder om te volgen maar er staat letterlijk: Als de
financiële haalbaarheid het mogelijk maakt alsnog een hogere ruimtelijk kwaliteit te kiezen, zijn wij
voornemens kaders zoveel mogelijk richting scenario 2 te stellen.
Tot dat moment is het PAK het volledig eens met de zienswijze zoals deze in het stuk wordt
weergegeven. Wij kiezen immers in beginsel voor scenario 2.
Dan gebeurt er plotseling iets vreemds als er staat: De voorkeur van ons college gaat uit naar
ontwikkelscenario 3 waarbij de landschappelijke omgeving en het dorpse karakter uitgangspunt zijn.
Naar ons idee is deze conclusie niet geheel in overeenstemming met hetgeen tot op het heden in dit
voorstel te lezen was. Onderbouwing en conclusie hebben geen duidelijke link met elkaar.
Vandaar dat wij vinden dat het besluit waarbij voor scenario 3 wordt gekozen enigszins onvolledig is
geformuleerd.
Daarnaast vrezen wij dat bij keuze voor scenario 3 zonder voorbehoud, iedereen langs de
Langeraarseweg in tweede lijn kan gaan bouwen.
De wethouder heeft ons daarom in de commissie duidelijk gemaakt dat het hier alleen gaat om de
westzijde van de Langeraarseweg tussen de Bruggen en de locatie Lek aan de oostzijde. Echter deze
aanvulling is nergens in het voorstel terug te vinden.
We willen daarom het volgende amendementsvoorstel doen:
Besluit:
I
II
De ruimtelijke visie Langeraarseweg “Tussen de Bruggen” waarbij wordt bedoeld de
westzijde van dit gebied en de locatie Lek, vast te stellen als uitgangspunt voor
verdere uitwerking van de locatie “Tussen de bruggen”.
Als passend scenario te kiezen voor maximaal ontwikkelscenario 3, wat betekent dat
als de financiële haalbaarheid het mogelijk maakt alsnog een hogere kwaliteit te
kiezen, de kaders zoveel mogelijk richting scenario 2 worden gesteld.
Op deze manier komt het besluit overeen met de onderbouwing in het voorliggende stuk.
Download