`Op weg naar een gezonde pensioensector`

advertisement
Op weg naar een gezonde
pensioensector
Dirk Witteveen
Directeur
12 september 2005
Kernboodschappen
Pensioenfondsbestuurders:
• FTK draagt bij aan goed risicobeheer
• Richt beleid op meer dan minimumeisen FTK
Vertegenwoordigers maatschappelijk belang:
• Pas op dat korte termijn belang niet
structureel gewenste kaders ondermijnt
Historisch perspectief
Huidige situatie heeft een achtergrond:
• Politieke druk: vermogensafroming
• Convenant Star-Kabinet: gericht op
premielasten, los van kostenontwikkeling
• Premiekortingen
Welke bijdrage levert FTK?
• Risico zichtbaar en marktconform beprijsd
• Realistisch beeld kostendekkende premie
• Duidelijkheid over premiekortingsgrens
Kijk vooruit
Inzet bestuurders en sociale partners voor herstel
financiële positie fondsen
• Premieverhogingen, bijstortingen sponsor,
indexatiekorting
• Aanpassing pensioenregelingen, loonmatiging
Rentegevoeligheid afhankelijk van gemaakte keuzen
• CA geeft beter inzicht in gevoeligheden
Toekomstgericht: stuurvermogen
FTK niet uithollen
• 1-jaarshersteltermijn heeft belangrijke functie
• Opzoeken van onderdekking is geen beleidsoptie
In verleden te veel accent op positieve scenario´s
• Impact negatieve scenario´s kan substantieel zijn
• Toekomstgericht = CA + KDP + PKG
Accent op sturingsvermogen
• Consequentie negatief scenario voor fonds?
• Hoe omgaan met dit risico?
Indexatie
Toezichthouder: blij met indexatiematrix
• aansluiting bij wensen en risicoprofiel
Centraal bankier: vertrouwen, lage inflatie
• koopkrachtbehoud hoort daarbij
Samenvattend
• Inspanningen bestuurders biedt grondslag voor
vertrouwen
• Risicobeheer van groot belang
• Toezichtkader voor goede én slechte tijden
Download