consumenten kunnen hun beleggings beslissingen

advertisement
consumenten kunnen hun beleggings­
beslissingen echt verbeteren
Yes, you can
Tekst R
onald Janssen en
Ivonne Zweers (Ortec Finance)
S
Constante economie
2
100
3
4
5
75
50
Dynamische economie
6
1
25
0
0
Haalbaarheid doel %
100
Haalbaarheid doel %
De ontwikkeling van ons vermogen
hangt voor een groot deel af van de
financiële situatie waarin we ons
bevinden. Positieve economische
groei resulteert veelal in betere beleg­
gingsresultaten en negatieve ont­
wikkelingen hebben tegenvallende
rendementen tot gevolg. Om onder
deze onzekere omstandigheden
beleggingsbeslissingen te kunnen
nemen heeft u als adviseur of als
consument/belegger informatie
nodig over zowel rendement als risi­
co. Scenarioanalyse adresseert deze
onzekerheid en levert de informatie
om beslissingen te kunnen nemen.
75
4
3
5
6
50 1
2
25
0
5
10
15
Beleggingsrisico
1. Spaarrekening
20
2. Zeer defensief
0
3. Defensief
4. Neutraal
5
10
15
Beleggingsrisico
5. Offensief
20
6. Zeer offensief
cenarioanalyse visualiseert hoe ver-
De economische scenario’s zijn gebaseerd op his-
korte termijn, maar heeft ook grote invloed op de
mogen zich kan ontwikkelen, niet
torische gegevens en macro-economische kennis,
rendementsontwikkeling op de langere termijn.
alleen in de verwachting, maar ook bij
én houden rekening met de huidige stand van de
De lage rentestand resulteert in een veel lagere
een goede en een slechte marktont-
economie. Dit leidt tot beter inzicht, andere beleg-
haalbaarheid van doelen bij investering in defen-
wikkeling. Het biedt inzicht in rende-
gingsbeslissingen en uiteindelijk tot een betere
sieve beleggingsportefeuilles.
menten onder verschillende economische
haalbaarheid van uw financiële doelen.
Betere informatie, andere keuzes
omstandigheden (What-if scenario’s), informatie
over uw beleggingsrisico op korte termijn en
Constant versus dynamisch Een
Het is belangrijk dat u uw beslissingen neemt op
inzicht in de waarschijnlijkheid dat u op lange ter-
voorbeeld: u heeft een vermogen van € 100.000
basis van realistische uitgangspunten ten aanzien
mijn uw beleggingsdoelen haalt. Daarnaast wordt
en wilt dit beleggen voor een periode van tien jaar.
van risico en rendement. Dit is een heel persoonlij-
duidelijk wat de impact op uw financiële doelen is
Uw doel is om dit vermogen reëel in stand te hou-
ke afweging. Accepteert u de beweeglijkheid van
van beleggingsbeslissingen die u neemt, verande-
den. In de grafieken ziet u vijf modelportefeuilles
uw beleggingen? Hebt u voldoende zekerheid om
ringen in uw persoonlijke financiële situatie en van
weergegeven met daarin het korte termijn beleg-
uw doelstellingen te realiseren? Wat zijn de gevol-
ontwikkelingen in de markt.
gingsrisico in combinatie met het lange termijn
gen als u uw doel niet haalt? Kunt u eventueel
Door het kwantificeren van mogelijke uitkomsten
risico, ook wel de haalbaarheid van uw doel.
meer vermogen inleggen? Hoe vast staat uw beleg-
levert scenarioanalyse inzicht in rendement en
De eerste grafiek gaat uit van een constante econo-
gingshorizon? Bent u bereid om meer korte termijn
risico en ondersteunt het de keuze van de beste
mie met vaste rendementen en vaste volatiliteit, dit
beleggingsrisico te nemen? Welke beslissingen u
beleggingsstrategie. Hiermee is scenarioanalyse
is de meest voorkomende vorm van scenarioana-
ook neemt, ze worden gemaakt op basis van realis-
een krachtig middel voor financiële planning en
lyse. De tweede grafiek gaat uit van realistische eco-
tische economische scenario’s. Dit komt haalbaar-
vermogensplanning.
nomische scenario’s waarbij rekening wordt
heid van uw beleggingsdoel ten goede.
gehouden met de huidige stand van de economie
Beleggingsbeslissingen neemt u niet eenmalig: u
Kwaliteit doet ertoe In de dagelijkse
en dynamische volatiliteiten, de methodiek bij
wilt uw doelen ook monitoren en managen.
adviespraktijk worden scenario’s veelal doorgere-
Ortec Finance.
Daarbij is belangrijk dat rekening wordt gehouden
kend op basis van vaste rendementen en vaste
De berekeningen met constante economie resulte-
met uw afnemende beleggingshorizon.
volatiliteit. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek
ren bij de defensievere profielen in een hogere
Uitgangspunten zijn horizonspecifiek. Een dyna-
en ervaring in de institutionele markt staan aan de
haalbaarheid van uw doel. Op basis van de huidige
misch model houdt hier rekening mee en geeft u
basis van de Dynamische Scenario Generator van
rentestand is deze weergave echter niet realistisch.
de juiste informatie niet alleen bij uw initiële beleg-
Ortec Finance. Dit dynamische model simuleert
De steeds lagere rentestand beïnvloedt het ver-
gingsbeslissingen maar het model helpt u ook om
realistische en kwalitatief hoogwaardige scenario’s.
wacht rendement van een obligatieportefeuille op
uw doelen optimaal te monitoren in de tijd.
•
fonds•nl > 51
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards