Check-list business plan - BIO

advertisement
CHECK-LIST BUSINESS PLAN
Voor de aanvraag van de achtergestelde lening heeft BIO geen specifiek formulier ontwikkeld. Uw
business plan is voor BIO een belangrijke eerste stap om de haalbaarheid van uw project te
evalueren. De hierna vernoemde onderwerpen dienen als leidraad om uw business plan op te
stellen. Afhankelijk van de specifieke behoeften van uw project kunnen meer of minder punten
aan bod komen. Het is ook gebruikelijk om een “executive summary” op te stellen. Hierbij worden
de belangrijkste punten van het business plan in ongeveer 2 pagina’s samengevat.
Wij streven er naar om U binnen de maand na ontvangst van een volledig dossier te contacteren
over de haalbaarheid van uw project.
1. HET VOORSTEL
1.1.
1.2.
1.3.
Omschrijving van het investeringsproject en de financieringsbehoeften
Het bedrag en de looptijd van het aangevraagde krediet
Initiatiefnemer van het project
2. DE SPONSORS
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Naam, adres, nationaliteit
Voorgestelde bedragen en manier van investeren
Aandeelhoudersstructuur, participaties met andere ondernemingen, controlerende
aandeelhouder, groep structuur, etc (steeds met procentueel belang)
Beschrijving van de activiteit, het productieapparaat en de commerciële strategie
Sector expertise
Vermogenstructuur (aandelen, leningen) van de onderneming. Balans en resultatenrekening.
Indien beschikbaar de balans, resultatenrekening en jaarverslag van de laatste 4 jaar.
Toegevoegde waarde van de verschillende sponsors buiten hun financiële inbreng
(technische know-how, managementondersteuning, commerciële expertise)
1/4
3. HAALBAARHEID VAN HET PROJECT
3.1.
Het product
Beschrijving van de producten of diensten. Technische en competitieve voordelen
3.2.
Productieapparaat
- Geografische locatie
- Schema van het productieproces
- Productiecyclus
- Beschrijving en kostprijs van de voorziene investeringen (grond, gebouwen, machines,
werkkapitaal)
- Timing van de beoogde investeringen
- Personeelsplan (in categorieën)
3.3.
Materialen
- Nodige grondstoffen en nutsvoorzieningen voor de geplande activiteit:
• Beschrijving
• Aankoopkanalen
• Beschikbaarheid en evolutie van de kostprijs
• Betalingswijze
- Personeel:
• Salariskost per categorie en vergelijking met landsgemiddelden
• Verwachtingen voor de volgende jaren
3.4.
Commercialisering
- Commercieel netwerk en distributiepartners
- Geografische inplanting
- Betalingsmodaliteiten
2/4
4. MARKTSTUDIE
4.1.
Vraag
Marktstudie die het mogelijk maakt de evolutie en toekomstige vraag van de verkochte
producten of diensten te evalueren
4.2.
Aanbod
- Gelijkaardige studie voor het aanbod
- Bepaalde nichemarkten die worden benaderd
4.3.
Prijs
- Prijsevolutie van de laatste jaren
- Verwachtingen voor de komende jaren
4.4.
Competitie
- Voornaamste concurrenten
- Vergelijking van de competitieve voordelen
- Sterkte - Zwakte analyse
5. MANAGEMENT
5.1.
5.2.
5.3.
Organigram
Commercieel, technisch, financieel management (naam, nationaliteit,ervaring,studies,CV)
Technische en toegevoegde waarde van de sponsor en zijn partner(s)
6. OVEREENKOMSTEN MET PARTNERS
Teksten in verband met licenties, technische assistentie, commerciële assistentie etc.
7. LOKALE EN REGIONALE STEUNMAATREGELEN
Financiële, fiscale en andere steunmaatregelen waar uw firma lokaal een beroep kan op doen bij
opstart of bij nieuwe investeringen
3/4
8. FINANCIELE PROJECTIES
Financieel plan van 5 jaar volgend op de investering met pro-forma balans, resultatenrekening en
cash positie
9. WETTELIJK EN LEGAAL KADER
9.1.
9.2.
9.3.
Juridische vorm van de (op te richten) onderneming
Buitenlands investeringsbeleid (Investeringswetgeving)
Wisselkoersbeleid en kapitaaltransfer
4/4
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards