Plaats en Datum

advertisement
Aan de bewindspersonen van Economische Zaken
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG
DCO Sociaal & Financieel
Commissie EZ
Plaats en Datum
Den Haag, 5 februari 2009
Betreft
Protectionisme en steunmaatregelen G20
2009D04920/2009Z01905
Ons kenmerk
Onlangs heeft de Amerikaanse president zijn economisch stimuleringsplan
gepresenteerd, waarna de discussie is ontstaan of een aantal maatregelen uit dit plan al
dan niet protectionistisch is.
In dit kader verzoek ik u namens de leden van de vaste commissie voor Economische
Zaken om hen een overzicht te sturen van het totaal aan steunmaatregelen, al dan niet
van protectionistische aard, die de landen van de G20 sinds het begin van de
kredietcrisis hebben getroffen. De leden vernemen daarbij tevens graag uw
inhoudelijke oordeel over deze maatregelen.
Graag ontvangt de commissie deze informatie uiterlijk donderdag 12 februari a.s.
Hoogachtend,
mw.drs. M.C.T.M. Franke
griffier vaste commissie voor Economische Zaken
Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
Den Haag
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel:
Fax:
070 3182037
070 3183439
E-mail: [email protected]
Download